Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Kestävät tuotanto- ja kulutustavat ovat keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle ja niiden suhteen ollaan tällä hetkellä pahasti jäljessä. Valtiot ovat sitoutuneet ilman, veden ja maaperän saastumisen vähentämiseen erilaisten kansainvälisten ympäristösopimusten puitteissa. Nämä sopimukset ovat otsonikerroksen suojeluun tähtäävä Montrealin pöytäkirja, vaarallisten jätteiden kansainvälistä siirtoa ja käsittelyä säätelevä Baselin sopimus, vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskeva Rotterdamin sopimus, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman sopimus sekä elohopeaa koskeva Minamatansopimus. Montrealin sopimus on ollut menestys ja sen avulla otsonikato on saatu pysäytettyä. Muiden sopimusten osalta valtiolla on vielä runsaasti tekemistä velvotteidensatäyttämisessä. 

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin