Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Terveyden edistämisessä keskeisiä ovat myös ympäristökysymykset. Esimerkiksi ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain yli seitsemän miljoonaa ihmistä. Luku on suurempi kuin malarian ja HIV:n/AIDSinaiheuttamat kuolemat yhteensä. Saasteiden pienhiukkaset tunkeutuvat syvälle keuhkoihin ja aiheuttavat sydänkohtauksia, aivohalvauksia, keuhkosyöpää ja hengityselinsairauksia. Suurin syy ilmansaasteista johtuville kuolemille on puu- ja hiililämmitys kodeissa ja ruoanvalmistuksessa – ne aiheuttivat jopa 4,3 miljoonaa kuolemaa vuonna 2012. Ilmansaasteiden aiheuttama kuolleisuus on korkeinta Aasiassa. Myös voimaloiden, erityisesti hiilivoimaloiden saasteet aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja: vuonna 2012 ne aiheuttivat noin 3 miljoonaa kuolemaa. 

Tämän muuttamiseksi tammikuussa 2018 YK:n ympäristöohjelma ja Maailman terveysjärjestö aloittivatkin yhteistyön ympäristöterveyden saralla.1 Yhteistyön avulla pyritään vähentämään ilmansaasteita ja sitä kautta saavuttamaan useita hyötyjä, kuten torjumaan ilmastonmuutosta ja vähentämään saasteista johtuvia sairauksia sekä ympäristön tilan heikkenemistä. 

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Alatavoitteet

3.1 Vähentää vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuista äitiyskuolleisuutta niin, että alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

3.2 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä vastasyntyneiden ja alle 5vuotiaiden lasten ehkäistävissä olevat kuolemat; tavoitteena on, että jokaisessa maassa tuhannesta elävänä syntyneestä lapsesta enintään 12 kuolee vastasyntyneinä ja enintään 25 kuolee ennen 5 vuoden ikää. 

3.3 Lopettaa vuoteen 2030 mennessä AIDS-, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat sekä hoitamattomien trooppisten tautien epidemiat ja estää hepatiitin, veden välityksellä tarttuvien tautien ja muiden tarttuvien tautien leviäminen. 

3.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia. 

3.5 Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa. 

3.6 Puolittaa vuoteen 2020 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä. 

3.7 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitopalvelujen, kuten perhesuunnittelun, tiedottamisen ja koulutuksen, piiriin sekä varmistaa lisääntymisterveyden ottaminen mukaan kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin. 

3.8 Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto, mukaan lukien turva taloudellisilta riskeiltä, pääsy laadukkaiden ja olennaisten terveydenhoitopalvelujen piiriin sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille. 

3.9 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vaarallisista kemikaaleista ja ilman, veden ja maaperän saastumisesta sekä pilaantumisesta johtuvia kuolemia ja sairauksia. 

3.a Tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa tarpeen mukaan. 

3.b Tukea pääasiassa kehitysmaihin vaikuttaviin tarttuviin ja tarttumattomiin tauteihin tarkoitettujen rokotteiden sekä lääkkeiden tutkimusta ja kehitystä, taata edullisten ja välttämättömien lääkkeiden ja rokotteiden saanti TRIPS-sopimusta ja kansanterveyttä koskevan Dohan julistuksen mukaisesti, joka vahvistaa kehitysmaiden oikeuden hyödyntää täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopimukseen sisältyviä määräyksiä, jotka koskevat kansanterveyden turvaamiseen liittyviä joustoja, ja erityisesti varmistaa lääkkeiden saanti kaikille. 

3.c Lisätä merkittävästi terveyteen kohdennettavaa rahoitusta ja terveydenhuollon työvoiman rekrytointia, kehittämistä, kouluttamista ja säilyttämistä kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa. 

3.d Vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkovaroituksiin, minimointiin ja hallintaan.