Ei köyhyyttä

Tavoite 1: Ei köyhyyttä

Tavoite 1: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

Vaikka köyhyys on vähentynyt huomattavasti, vuonna 2013 arviolta 767 miljoonaa ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä. Äärimmäinen köyhyys tarkoittaa sitä, että ihminen elää alle 1,90 dollarilla päivässä – raja on korotettu tähän 1,25 dollarista hintatason muutosten myötä. 

Tavoite 1: Ei köyhyyttä
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Työtätekevien ihmisten köyhyys on myös vähentynyt, mutta globaalisti yhä 10 % töissä olevista eli perheineen köyhyydessä vuonna 2016. Nuorista tähän ryhmään kuuluu erityisen suuri osuus. 

Tässä tavoitteessa otetaan huomioon myös se, että köyhimmät ihmiset ovat usein kaikkien haavoittuvimpia ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille sekä muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön liittyville tuhoille ja katastrofeille. Siksi heidän resilienssiään, eli kykyään varautua ja sopeutua näihin katastrofeihin tulee parantaa. Tällä hetkellä luonnonkatastrofeista koituvat kustannukset ovat 250–300 miljoonaa dollaria vuodessa ja niistä kärsivät kohtuuttomasti pienet saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat.

Alatavoitteet

1.1 Poistaa vuoteen 2030 mennessä äärimmäinen köyhyys (nykymittarien mukaan ihmiset, jotka elävät alle 1,25 dollarilla päivässä).

1.2 Vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin puolella niiden kaikenikäisten ihmisten määrää, jotka kansallisten määritelmien mukaan elävät köyhyydessä.

1.3 Toteuttaa kansallisesti asianmukaiset sosiaaliturvajärjestelmät ja -toimenpiteet, sosiaaliturvan vähimmäistasot mukaan lukien, sekä saavuttaa merkittävä vakuutussuoja köyhille ja huono-osaisille vuoteen 2030 mennessä.

1.4 Taata vuoteen 2030 mennessä, että kaikilla, erityisesti köyhillä ja huono-osaisilla, on yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisuus peruspalveluihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistukseen sekä hallintaan, perintöön, luonnonvaroihin, uuteen teknologiaan ja rahoituspalveluihin, esimerkiksi mikrorahoitukseen.

1.5 Kehittää köyhien ja huono-osaisten sopeutumiskykyä vuoteen 2030 mennessä ja vähentää heidän alttiuttaan ja haavoittuvuuttaan ilmastoon liittyville ääri-ilmiöille ja muille taloudellisille, sosiaalisille ja ympäristöön liittyville tuhoille sekä katastrofeille.

1.a Taata merkittävä resurssien mobilisointi eri lähteistä, esimerkiksi tehostetun kehitysyhteistyön kautta, jotta kehitysmaille, erityisesti vähiten kehittyneille maille, voidaan tarjota riittävät ja ennakoitavissa olevat keinot toimeenpanna ohjelmia ja politiikkoja, jotka tähtäävät köyhyyden poistamiseen kaikissa muodoissaan.

1.b Luoda kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla järkevät, köyhien asemaa edistäviin ja sukupuolten tasa-arvon huomioiviin kehitysstrategioihin perustuvat toimintakehykset, jotka tukevat tehostettuja investointeja köyhyyden poistamiseen.