Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

Samaan aikaan kun tuloerot ovat maiden välillä ovat pienentyneet, eriarvoisuus maiden sisällä on kasvanut. Esimerkiksi kehitysmaissa tuloerot kasvoivat keskimäärin 11 prosenttia vuosien 1990 ja 2010 välisenä aikana. 

Globaalisti katsottuna vuosien 2011 ja 2015 välillä köyhimpään 40 prosenttiin kuuluvien ihmisten tulot kasvoivat nopeammin kuin kansalliset tulot keskimäärin.*Sen sijaan niissä maissa, joissa talouskasvu oli laskusuunnassa, köyhimmän 40 prosentin tulot laskivat kansallista keskiarvoa enemmän. Näin ollen voidaankin todeta, että köyhimpien talouksien tulot ovat tiukimmin sidoksissa yleiseen talouskasvuun ja laskusuhdanteissa köyhimmät kärsivät eniten. 

Köyhimpien maiden mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälistä kauppaa koskevaan päätöksentekoon ja sitä sääteleviin normeihin ovat rikkaampia maita heikommat. Vaikka niiden äänestyskiintiöiden määrää kansainvälisissä rahoituslaitoksissa on pyritty nostamaan, käytännössä juuri mikään ei ole muuttunut vuodesta 2000. 

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Alatavoitteet

10.1 Nostaa vuoteen 2030 mennessä väestön köyhimmän 40 %:n tulojen kasvu asteittain korkeammalle tasolle kuin kansallinen keskiarvo ja pitää se siellä. 
 

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta. 

10.3 Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä. 

10.4 Toteuttaa erityisesti finanssipoliittisia, palkkaan ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä ja edistää tasa-arvoa asteittain. 

10.5 Parantaa globaalien rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden sääntelyä ja valvontaa sekä tukea tällaisen sääntelyn käyttöönottoa. 

10.6 Turvata kehitysmaiden parempi edustus ja ääni kansainvälisten talous- ja rahoitusinstituutioiden päätöksenteossa entistä tehokkaampien, uskottavampien, vastuullisempien ja legitiimiempien instituutioiden kehittämiseksi. 

10.7 Mahdollistaa ihmisten turvallinen, järjestelmällinen ja vastuullinen siirtolaisuus sekä liikkuvuus esimerkiksi suunnitelmallisten ja hyvin hallinnoitujen siirtolaispolitiikkojen avulla. 

10.a Ottaa kehitysmaita, erityisesti vähiten kehittyneitä maita, varten käyttöön erityisen ja eriytetyn kohtelun periaate Maailman kauppajärjestön sopimusten mukaisesti. 

10.b Kannustaa viralliseen kehitysapuun ja rahansiirtoihin, kuten ulkomaisiin suoriin sijoituksiin valtioille, joissa tarve on suurin, erityisesti vähiten kehittyneille maille, Afrikan maille, pieniin kehittyviin saarivaltioihin ja kehittyviin sisämaavaltioihin niiden kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti. 

10.c Pienentää vuoteen 2030 mennessä maahanmuuttajien tekemien rahalähetysten käsittelykuluja alle 3 prosenttiin ja poistaa rahalähetyskanavat, joiden kulut ovat yli 5 prosenttia.