Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

YK:n SDG-raportti 2017 osoittaa selvästi, kuinka eriarvoisuus lisää myös ihmisten turvattomuutta. Esimerkiksi suurten tuloerojen alueilla murhat ovat selkeästi muita alueita yleisempiä, vaikka keskimäärin riski joutua murhatuksi on laskenut maailmassa. Gini-indeksillä mitattuna suurten tuloerojen maissa murhat olivat 9-kertaa yleisempiä kuin keski- ja matalan tuloeron maissa. 

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Ylivoimaisesti suurin riski joutua murhatuksi on Latinalaisen Amerikan maiden miehillä. Siellä murhaluvut ovat noin 20-kertaiset moniin muihin alueisiin verrattuna ja yli kaksinkertaiset seuraavaksi riskialtteimpaan alueeseen eli Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan verrattuna. Keskimäärin miesten osuus murhatuista on 4–5 kertaa suurempi kuin naisten. 

Myös monet ammatinharjoittajat vaarantavat henkensä työssään. Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 kuoli yli sata toimittajaa. Vaarallisinta oli arabimaiden konflikteista raportoineiden toimittajien työ, heitä kuoli 32 vuonna 2016. Nämä tapaukset selviävät harvoin: vuosien 2006–2015 tilastojen mukaan vain yksi kymmenestä toimittajan murhasta johti syyllisten kiinni saamiseen ja tuomioon. 

Toimittajat vaarantavat henkensä vapaan tiedonvälityksen ja sananvapauden edistämiseksi ja niiden osalta maailman tilanteessa onkin vielä paljon parannettavaa: vain 111 maata on vahvistanut vapaata tiedonvälitystä ja kansalaisten tiedonsaantioikeutta koskevaa lainsäädäntöä ja monilla niistäkin on vaikeuksia sen toimeenpanossa. Noin 40 prosenttia maista ei ole tiedottanut kansalaisilleen millään tavalla näistä laeistaan.   

Yhteiskunnan rakenteiden toimivuus ja läpinäkyvyys edistää muitakin kestävän kehityksen tavoitteita, kuten talouskasvua. Lahjuksia maksaneiden yritysten osuudeksi arvioitiin vuosina 2015–2016 maailmanlaajuisesti 18 prosenttia. Vastaavat prosenttiosuudet olivat matalan tulotason maissa 25 ja korkean tulotason maissa vain neljä. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa noin puolet yrityksistä oli törmännyt lahjusvaatimukseen asioidessaan julkishallinnon kanssa. 

Monilla mailla on tekemistä kansalaisten perusoikeuksien takaamisessa. Syntymätodistus on perusedellytys jokaisen yksilön oikeus- ja sosiaaliturvan toteuttamiselle, mutta niidenkin osalta on paikoin vielä paljon parannettavaa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain noin puolella alle viisivuotiaista lapsista on syntymätodistus. Oseaniassa sekä Keski- ja Etelä-Aasiassakin todistus on alle kahdella kolmesta lapsella. 

Lapsilla on oikeus väkivallattomaan kasvatukseen. 76:ssa maassa tehdystä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että vuosina 2005–2016 keskimäärin kahdeksan kymmenestä lapsesta oli altistunut toistuvalle psyykkiselle tai fyysiselle väkivallalle.

Alatavoitteet

16.1 Vähentää merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia kaikkialla. 
 

16.2 Lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen. 

16.3 Edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistaa kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin. 

16.4 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi rahan sekä aseiden laittomia siirtoja, tehostaa varastetun omaisuuden palauttamista ja taistella kaikkea järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan. 

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. 

16.6 Kehittää tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä instituutioita kaikilla tasoilla. 

16.7 Varmistaa joustava, kaikkia koskeva, osallistava ja edustava päätöksenteko kaikilla tasoilla. 

16.8 Laajentaa ja vahvistaa kehitysmaiden osallistumista maailmanlaajuisiin hallinnointijärjestelmiin. 

16.9 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille laillinen henkilöllisyys, kuten rekisteröinti syntyessä. 

16.10 Taata julkinen tietojen saanti ja turvata perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 

16.a Vahvistaa tärkeimpiä kansallisia instituutioita esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön avulla, jotta väkivallan ehkäisemiseen ja terrorismin sekä rikollisuuden torjumiseen tarvittavia valmiuksia voidaan kehittää kaikilla tasoilla, erityisesti kehitysmaissa. 

16.b Edistää ja panna täytäntöön syrjinnän vastaisia lakeja ja kestävän kehityksen käytäntöjä.