Hyvä koulutus

Tavoite 4: Hyvä koulutus

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Tällä hetkellä 57 miljoonaa lasta jää kehitysmaissa koulujärjestelmän ulkopuolelle, ja maailmanlaajuisesti 103 miljoonalta nuorelta puuttuvat lukemiseen tarvittavat perustaidot. Myös laadukas varhaiskasvatus on tärkeä osa oppimista. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa siihen osallistuu yhdeksän lasta kymmenestä. Osallistumismahdollisuudet ovat heikoimmat köyhimmissä kehitysmaissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Näillä alueilla esikouluun pääsee vain 40 prosenttia lapsista. 

Erot koulunkäyntimahdollisuuksissa vaikuttavat koko elämän ajan ja rajaavat mahdollisuuksia. Siksi erityisesti lähtökohdiltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien koulunkäynnin turvaamiseen on panostettava. Alkuperäiskansojen lapset, vammaiset lapset ja yleisesti ottaen köyhillä maaseutualueilla asuvat lapset tarvitsevat erityistä huomiota. SDG-raportin 2017 tilastojen mukaan rikkaimman 20 prosentin lapset menestyivät lukutaitotesteissä paremmin kuin köyhimmän 20 prosentin. Myös kaupunkilaiset pärjäsivät maalla asuvia paremmin. 

Yksi alatavoitteista (4.7) painottaa, että kaikkien oppijoiden tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat maailmankansalaisen tiedot ja taidot, jotta pystymme rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Takaisin kestävän kehityksen tavoitteisiin

Koronavirus on leviämässä kaikkein köyhimpiin maihin.
Kuva: iStock/Getty.