Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Valmistava teollisuus on pyrkinyt vähentämään aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilidioksidipäästöt valmistettua yksikköä kohti vähenivätkin kaikissa suurimmissa tuottajamaissa vuosien 2004–2014 välillä. Toisaalta tuotannon siirtyminen halvempien kustannusten perässä Itä- ja Kaakkois-Aasiaan on aiheuttanut sen, että globaalisti tuotannon päästövähennyksiä ei ole vielä nähty. 

Kommunikaatiomahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti oletettua nopeammin ja matkapuhelinverkot kattavat jo lähes kaikki alueet. 95 prosenttia maailman väestöstä vuonna 2016 oli vähintään 2G-verkon ja 84 prosenttia 3G-verkon kantoalueella. Taloudellisesti vähiten kehittyneissä maissa vastaavat prosenttiluvut olivat 85 ja 52. 

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Alatavoitteet

9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille. 

9.2 Edistää laajamittaista ja kestävää teollistumista ja nostaa vuoteen 2030 mennessä merkittävästi teollisuuden osuutta työllistäjänä ja bruttokansantuotteessa kansallisten olosuhteiden mukaisesti sekä tuplata sen osuus vähiten kehittyneissä maissa. 

9.3 Lisätä pienimuotoisten teollisuus- ja muiden yritysten pääsyä rahoituspalvelujen, kuten edullisten luottojen, piiriin erityisesti kehitysmaissa ja niiden integroitumista arvoketjuihin sekä markkinoille. 

9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti. 

9.5 Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esimerkiksi kannustamalla innovointiin ja lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrää miljoonaa ihmistä kohti sekä julkista ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2030 mennessä. 

9.a Mahdollistaa kestävä ja joustava infrastruktuurin kehittäminen kehitysmaissa Afrikan maille, vähiten kehittyneille maille, kehittyville sisämaavaltioille ja pienille kehittyville saarivaltioille tarjottavan tehostetun rahoituksellisen, teknologisen ja teknisen tuen avulla. 

9.b Tukea kehitysmaiden omaa teknologista kehitystä, tutkimusta ja innovaatioita esimerkiksi varmistamalla suotuisa toimintaympäristö teollisuuden monipuolistamiseksi ja hyödykkeiden jalostusarvon lisäämiseksi. 

9.c Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.