Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Kaupunkien kasvuvauhti on ollut ennennäkemätön. Nyt jo yli puolet maailman väestöstä, noin 4 miljardia ihmistä, asuu kaupungeissa. Vuonna 2030 kaupunkilaisten määrän ennustetaan ylittävän viisi miljardia.   

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Kaupunkien kiivas kasvutahti on johtanut niiden suunnittelemattomaan kasvuun. Slummiutumisen ehkäisemiseksi on tehty kovasti töitä. Slummeissa asuvien ihmisten osuus kaikkien kaupunkilaisten määrästä onkin vähentynyt: vuonna 2000 osuus oli 28 prosenttia, ja se laski vuoteen 2015 mennessä 23 prosenttiin. Siitä huolimatta – väestönkasvusta ja kaupungistumisen kovasta tahdista johtuen – slummeissa asuvien ihmisten absoluuttinen määrä jatkoi kasvuaan ja nousi 792 miljoonasta 880 miljoonaan samalla aikavälillä. 

Alatavoitteet

11.1 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut sekä parantaa slummialueita. 

11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin. 

11.3 Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa maissa. 

11.4 Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojelemiseksi. 

11.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi katastrofien, kuten vesistöjen pilaantumisen, aiheuttamia kuolemantapauksia ja niille altistuvien ihmisten määrää sekä niihin liittyviä suoria taloudellisia tappioita suhteessa maailmanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen panostaen erityisesti köyhien ja huono-osaisten suojelemiseen. 

11.6 Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia kiinnittämällä erityistä huomiota esimerkiksi ilmanlaatuun sekä yhdyskunta- ja muiden jätteiden käsittelyyn. 

11.7 Taata vuoteen 2030 mennessä yhtäläinen pääsy turvallisiin, osallistaviin, vihreisiin ja julkisiin tiloihin erityisesti naisille ja lapsille, ikääntyneille sekä vammaisille. 

11.a Tukea kaupunkialueiden, niiden lähialueiden ja maaseudun välisiä positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä yhteyksiä tukemalla kansallisia ja alueellisia kehityssuunnitelmia. 

11.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden kaupunkien ja asuinyhdyskuntien määrää, jotka laativat ja toteuttavat osallistamiseen, resurssitehokkuuteen, ilmastonmuutoksen vaikutusten lievittämiseen ja niihin sopeutumiseen sekä katastrofeista selviytymiseen tähtääviä yhtenäisiä politiikkoja ja suunnitelmia, sekä kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaisia katastrofiriskien hallintatoimia kaikilla tasoilla katastrofiriskien vähentämistä koskevan Sendain toimintakehyksen 2015–2030 puitteissa. 

11.c Tukea vähiten kehittyneitä maita kestävien ja joustavien, paikallisista materiaaleista tehtyjen rakennusten pystyttämisessä esimerkiksi rahoituksen ja teknisen avun keinoin.