Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu pyöreässä salissa, jonka katossa on suuri sinisävyinen maalaus
Kuva: Jean-Marc Ferré / UN Photo.

6.9.2023 YK-liitto: Kannustamme hallitusta puolustamaan tinkimättömästi kaikkia kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvia ihmisoikeuksia

Suomen YK-liitto kannustaa hallitusta jatkamaan Suomen aktiivista linjaa ja puolustamaan tinkimättömästi kaikkia kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvia ihmisoikeuksia.  
YK-liitto toivoo Suomen jatkavan avointa ja ihmisoikeuksia edistävää monenkeskistä yhteistyötä YK:n eri toimielinten sekä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, sekä kohdentavan riittävät resurssit tähän työhön kansainvälisesti ja kansallisesti.   
Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Niinistö kättelee Guterresia.
Kuva: UN Photo.

17.5.2023 Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta - yhdessä vahvempia

Suomen YK-liiton kevätkokouksen kannanoton mukaan Suomen tulee jatkaa vahvaa tukea YK:lle. Suomen perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. YK:n kautta Suomi voi parhaiten edistää näitä tavoitteita maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Yhdessä vahvempia

23.3.2023 Yhdessä vahvempia - Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. Yhdistyneillä kansakunnilla on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Piirroskuva auramuodostelmassa lentävistä linnuista, yläreunassa otsikkona Suomen YK-liiton logo

30.1.2023 YK-liiton tavoitteet tulevalle hallituskaudelle

Globaalit ongelmat ovat yhä tiukemmin sidoksissa toisiinsa ja niiden vaikutukset kertautuvat yhä nopeammin. Ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusia keinoja niin Suomessa kuin YK:ssakin. Suomen YK-liitto painottaa suosituksissaan monenkeskistä yhteistyötä ja tulevaisuusajattelua. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Valtiosopimusoikeuden konferenssi Wienissä

2.12.2022 Suomen YK-liiton lausunto Pohjois-Atlantin sopimuksen voimaansaattamisesta

Suomen tulee kaikissa olosuhteissa pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan ja kansainvälisoikeudellisista velvoitteistaan YK:n ja EU:n viitekehyksissä. YK-liitto myös painottaa, että laajan monenkeskisen yhteistyön edistämisen, aktiivisen rauhanrakentamisen ja konfliktien ennaltaehkäisemisen tulee myös jatkossa olla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ensisijaisia prioriteetteja. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

2.12.2022 YK-liiton lausunto alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan toteutumisesta Suomessa osana Suomen kuudetta kansallista määräaikaisraporttia

Suomen YK-liitto iloitsee kielellisen monimuotoisuuden ja positiivisen kieli-ilmapiirin edistämiseksi tehdystä työstä ja kiittää siihen osallistuneita toimijoita. Monista hyvistä aloitteista ja onnistuneista hankkeista huolimatta Suomen on yhä ponnisteltava yhdenvertaisuuden eteen. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

30.8.2022 YK-liiton kannanotto budjettiriiheen 28.9.2022 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan ja pakolaisuuden todellisuuden entistä lähemmäs Suomea. Ukrainalaiset tarvitsevat tukeamme sekä nyt sodan ollessa käynnissä että tulevaisuudessa jälleenrakennuksen aikana, eikä tätä tukea tule leikata. Samalla emme saa unohtaa muita pitkäkestoisia konflikteja ja sotia eri puolilla maailmaa. Kriisit Afganistanissa, Syyriassa, Jemenissä, Etiopiassa ja lukuisissa muissa valtioissa tarvitsevat kansainvälisen yhteisön osallisuutta kipeästi. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Wfunan logo

1.3.2022 Wfunan johtokunnan kannanotto Ukrainan tilanteesta 

YK-liittojen maailmanjärjestö tukee YK:n pääsihteeri António Guterresin ponnisteluja humanitaarisen tuen antamiseksi kaikille Ukrainassa sekä niille, jotka ovat paenneet maasta. Vaadimme myös kaikkien osapuolten sallivan tämän avun toimittamisen siviiliväestölle esteettä ja tuemme täysin Venäjälle osoitettua vaatimusta joukkojen vetämisestä ja Ukrainan alueelta lähtemisestä välittömästi ja ilman ennakkoehtoja. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

24.2.2022 Suomen YK-liiton lausunto Suomen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Suomen YK-liitolta on pyydetty lausuntoa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Saamamme pyynnön mukaisesti keskitymme lausunnossa tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin työelämässä ja yhdenvertaisuuteen maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeussopimukset muodostavat perustan kansainväliselle sääntöperustaiselle järjestelmälle sekä monenkeskiselle yhteistyölle ja päätöksenteolle. Tulevina vuosina Suomella on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa kokoaan suurempana ihmisoikeuspolitiikkaan maailmanlaajuisesti. Suomen tulee ihmisoikeusneuvoston jäsenyyskaudella tukea sopimusjärjestelmää ja vaatia ihmisoikeuspuolustajien suojelemista kansainvälisesti. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

lapsia töissä kivilouhoksella Etiopiassa
Kuva: Rauli Virtanen.

29.11.2021 Kehitysyhteistyörahoituksen nostamiseen tarvitaan selkeät askelmerkit, aikataulu ja määrärahatavoitteet

Suomen YK-liiton lausunnon mukaan kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon tärkeä tavoite oli luoda hallitusohjelman mukaisesti kehitysyhteistyörahoituksen ylivaalikautinen tiekartta, mutta sen osalta tavoitteeseen ei valitettavasti päästy. YK-liitto muistuttaa, että Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7:ään prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä pitkäaikainen tavoite on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitaan selkeät askelmerkit, aikataulu ja määrärahatavoitteet, jotta pääsemme 0,7 -prosentin tavoitteeseen. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

28.9.2021 YK-liiton kannanotto yleiskokouskaudelle

Maailmaa koettelevat useat samanaikaiset kriisit, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja koronapandemia. Näille yhteistä on se, että kriiseihin vastaaminen on ollut riittämätöntä johtuen kansainvälisen solidaarisuuden puuttumisesta. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Teksti "Suomen tulee jatkossakin sitoutua YK-yhteistyöhön koronan vastaisessa taistelussa" taustana himmeä kuva maailmankartasta

16.4.2021 Suomen YK-toimijoiden yhteinen kannanotto: Suomen toimittava aktiivisesti globaalin koronasolidaarisuuden puolesta

Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa. Suomessa toimivat YK-järjestöt ja YK-taustaiset kansalaisjärjestöt haluavat kannustaa Suomea jatkamaan aktiivista rooliaan osana monenkeskistä yhteistyötä ja korostavat neljää tärkeää asiaa. Rokotteiden tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla kaikille maille ja saavutettavissa yhdenvertaisesti kaikille ihmisryhmille. Lisäksi Suomen tulee tukea kehittyvien maiden valmiutta rokottaa väestönsä ja edistää jatkossakin kansainvälistä pandemiaoikeudenmukaisuutta. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Nuori nainen istuu ulkona kivellä selkä kameraan päin. Harteilla viittana YK:n lippu.

18.3.2021 Suomen YK-liiton lausunto Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman Suomen kansallisesta toimintaohjelmaluonnoksesta

Liitto korostaa lausunnossaan, että nuorten ihmisoikeudet sekä moninaisuuden tunnustaminen osana osallistumisen vahvistamista ovat ohjelman kulmakiviä. Lisäksi nuorten rauhantyön ja osallisuuden edistymistä on seurattava luotettavilla mittareilla ja kansalaisjärjestöt on otettava kumppaneiksi ohjelman toteuttamisessa ja seurannassa. Lue lisää