Kannanotto/lausunto

FN-förbundets politikrekommendationer för ett starkare multilateralt samarbete

De globala problemen är allt mer förbundna vid varandra och deras effekter fördubblas allt snabbare. För att lösa problemen krävs det ett starkt multilateralt samarbete och nya metoder, både i Finland och i FN.

Piirroskuva auramuodostelmassa lentävistä linnuista, yläreunassa otsikkona Suomen YK-liiton logo

De globala problemen är allt mer förbundna vid varandra och deras effekter fördubblas allt snabbare. För att lösa problemen krävs det ett starkt multilateralt samarbete och nya metoder, både i Finland och i FN.   

En utvecklingspolitik som bygger på mänskliga rättigheter är en central del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Att handskas med svåra problemen är lyckligtvis Finlands styrka, liksom förmågan att förutse saker, ett faktabaserat beslutsfattande och ett deltagande medborgarsamhälle. Detta ska vi hålla fast vid och stå som modell för hur man navigerar!

1. Finland ska stärka det nordiska samarbetet och det regelbaserade FN

 •  Finland stöder starkt en reformering av FN och förverkligandet av FN:s Our Common Agenda – Vårt gemensamma program. 

 • Vi ska stärka det nordiska samarbetet i förebyggandet av konflikter, nedrustning och fredsarbete.

 • De ungas röster måste höras och kommande generationer tas i beaktande i beslutsfattandet.

 • Vi ska främja ett brett medborgardeltagande och en kritisk medieläskunnighet. 

2. Ytterligare effektivt arbete från FN:s sida krävs – med allmän finansiering tryggas ett effektivt stöd i krissituationer, såsom i Ukraina och i andra delar av världen:

 • Finansieringen av FN-organisationerna höjs till 30 procent av anslagen för utvecklingssamarbete.

 • Vi ska röja vägen för ett uppnående av målet om ett anslag för utvecklingssamarbete på 0,7 % och en andel på 0,2% för de minst utvecklade länderna av vår bruttonationalprodukt.

 • Vi ska utföra ett långsiktigt och konsekvent arbete, grundat på de mänskliga rättigheterna för att främja demokrati och värna om dem som kämpar för de mänskliga rättigheterna.

 • Vi ska stärka Finlands One UN:s och Finlands FN-förbunds arbete.

3. En lösning av de globala problemen förutsätter snabba förändringar - FN:s handlingsprogram för en hållbar utveckling, Agenda 2030 bör förverkligas nu, med Finland som föregångare:

 •  Låt oss försäkra oss om ett koldioxidneutralt Finland före år 2035.

 • Låt oss skapa starka hållbarhetskriterier för statens ägarstyrning och offentlig upphandling.

 • Låt oss minska inlärningsklyftorna och värna om att ingen lämnas utanför utvecklingen.

 • Låt oss skapa ett ambitiöst jämlikhetsprogram.

FN-förbundets politikrekommendationer 2023.pdf