Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien edistäminen ja kansainvälisoikeudellisen ihmisoikeusnormiston luominen on ollut yksi YK:n merkittävimmistä tehtävistä. YK:n johdolla on kuluneen yli 75 vuoden aikana laadittu sopimusjärjestelmä, joka kattaa huomattavan osan inhimillisen elämän osa-alueista.

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

                                                         YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1948

Sopimukset sitovat valtioita

Ihmisoikeudet ovat osa kansainvälistä oikeutta ja niistä säädetään kansainvälissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeussopimukset ovat valtioiden välisiä kansainvälisiä sopimuksia, jotka hyväksyessään ja ratifioidessaan valtio sitoutuu turvaamaan sopimuksessa määritellyt oikeudet ja ottamaan vastuulleen niissä määritetyt velvoitteet.

Ihmisoikeussopimukset asettavat tason, jota valtioiden tulee omassa kansallisessa lainsäädännösään noudattaa. Valtion tulee kunnioittaa, suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusvapauksia omassa toiminnassaan sekä ihmisten välisissä suhteissa.

YK:ssa on hyväksytty 9 ihmisoikeussopimusta, lisäpöytäkirjoineen yhteensä 18 kansainvälistä sopimusta. Nämä asiakirjat turvaavat ihmisoikeuksiksi noin 40 perusoikeutta, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle, kaikkialla maailmassa.

YK:n piirissä laadittujen sopimusten ohella monet alueelliset organisaatiot ovat luoneet paikallisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä, joiden velvoittavuus koskee kyseisen organisaation jäseniä.

Suomen YK-liitto on mukana Yritysvastuulaki-kampanjassa, joka tähtää siihen, että Suomeen säädetään ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki. Laki velvoittaisi yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Lisää tietoa ihmisoikeuksista