Ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelu

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on mekanismi, joka keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin viimeksi marraskuussa 2022. 

Yleiskuva Ihmisoikeusneuvoston istuntosalista
Yleiskuva ihmisoikeusneuvoston istuntosalista 51. istunnossa 2022. Kuva: Pierre Albouy / UN Photo.

UPR on ainoa kansainvälinen mekanismi, jossa tarkastellaan kaikkia maailman valtioita kattavasti eri ihmisoikeuskysymysten osalta.

Tarkastelu toimii valtioiden välisenä vertaistarkasteluna, jossa valtiot esittävät kysymyksiä ja antavat suosituksia tarkasteltavana olevalle valtiolle. Jokainen maa arvioidaan vuorollaan, noin kerran neljässä vuodessa.

Tarkastelussa huomiota kiinnitetään jäsenvaltion ihmisoikeustilanteeseen ja ihmisoikeusvelvotteiden toteutumiseen. Osana arviota tarkastellaan aiempien suositusten toimeenpanoa ja toteutusta sekä kuullaan valtion oma arvio tilanteestaan. Suosituksissa painottuvat huomiot vallitsevan tilanteen kehittämiseksi ja korjaamiseksi. Arvioon ja siitä käytävään keskusteluun voivat osallistua myös kansalaisyhteiskunnan edustajat.

UPR-mekanismi on osa YK:n ihmisoikeusneuvoton toimintaa. Mekanismista on tullut YK:n ihmisoikeustarkasteluista ehkä näkyvin ja poliittisesti merkittävin. Tarkoituksena on, että UPR täydentää muita ihmisoikeustilanteen seuraamisen tapoja, yhdessä eri YK-sopimusten valvontamekanismien kanssa.

Myös Suomi on vahvasti sitoutunut vahvasti vertaisarvointimekanismiin ja saamiensa suositusten tarkasteluun oman ihmisoikeustilanteensa parantamiseksi. 

Suomi tarkastelussa 2022

Suomen ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen raportin laatimisen ja valmistautumisen Suomen tarkasteluun. Käsittelyssä ollut aineisto on koottu ulkoministeriön UPR-sivustolle.

Suomen vuoden 2022 tarkastelun taustana olleet raportit on koottu YK:n ihmisoikeusneuvoston sivuille. Ne sisältävät Suomen oman kansallisen raportin ja YK:n koostaman tietopaketin Suomen tilanteesta.

Suomen neljäs kansallinen raportti YK:n yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun suomenkielinen käännös

Kokonaisuuden osana kuultiin laajasti myös kansalaisyhteiskuntaa. Kooste on luettavissa YK:n UPR maakohtaisilta sivuilta ja valmistelun vaikuttamisen osana annetut lausunnot löytyvät Valtioneuvoston sivuilta.

Suomen saamat suositukset (2022)

Suomi sai 89 valtiolta yhteensä 246 suositusta, jotka koskivat muun muassa:

  •     rasismia, syrjintää ja vihapuhetta
  •     naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
  •     turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja perheenyhdistämistä 
  •     sosiaaliturvan tasoa
  •     inkluusiota ja ihmisoikeuskasvatusta
  •     ihmisoikeuspuolustajien suojelua 
  •     saamelaisten oikeuksia
  •     intersukupuolisia ja translain uudistuksen tarvetta
  •     vammaisten ja ikääntyneiden asemaa, osallisuutta ja esteettömyyttä
  •     vielä voimaansaattamattomien YK:n sopimusten pikaista ratifiointia 

Merkittävää oli myös ilmastokysymysten ja ihmisoikeuksien yhteyden näkyminen useissakin huomiossa.

Suomi otti kaikki saamansa suositukset tarkasteltavaksi. Tarkastelua koskeva loppuraportti käsitellään Ihmisoikeusneuvostossa maaliskuussa 2023. Suositusten toimeenpanosta Suomi on päättänyt antaa välikausiraportin vuonna 2024. 

Kaikki Suomen saamat suositukset on luettavissa englanninkielisestä koosteesta.

Suomea koskevan käsittelyn voi katsoa UN WEB TV:stä.

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Useat kansalaisjärjestöt ja muut tahot toimittivat näkemyksiään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle taustatietona Suomen tarkastelua varten. Lisäksi kansalaisjärjestöt saivat kommentoida suoraan Suomen UPR-raporttiluonnosta ennen sen toimittamista YK:lle.

Suomen YK-liitto jäsenjärjestöjensä kanssa antoi lausunnon Suomen 4. raporttiluonnoksesta kesäkuussa 2022.

Muita raportteja (2022):

Lisätietoja:

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun (OHCHR toimisto). Sivuilta löytyy maakohtainen aineisto ja myös kaikkien aikaisempien tarkastelujen aineistot ja taustadokumentit.

UPR Info on kansalaisjärjestö, joka kokoaa tietoa tarkastelun eri vaiheista ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Järjestön verkkosivuilta löytyy tietoa UPR:stä yleisemmin sekä eri maiden tarkastelun aikataulut, saadut suositukset, vinkkejä vaikuttamiseen ja taustamateriaaleja.

Ihmisoikeuselinten kokoustallenteet ja muu videomateriaali on katsottavissa UN Web TV:stä.

Ihmisoikeuskeskus