Ihmisoikeusneuvosto

YK:n ihmisoikeusneuvosto perustettiin vuonna 2006, ja se on YK:n ylin ihmisoikeuksia käsittelevä elin.

YK:n peruskirjan artikla 68 edellyttää, että YK:lla on ihmisoikeuksien edistämiseen erikoistunut elin. Tätä tehtävää hoiti 60 vuoden ajan YK:n ihmisoikeustoimikunta (United Nations Commission on Human Rights, UNCHR) joka vuonna 2006 korvattiin YK:n ihmisoikeusneuvostolla (United Nations Human Rights Council, HRC). Ihmisoikeusneuvosto on suoraan YK:n yleiskokouksen alainen toimielin.

Ihmisoikeusneuvosto on hallitustenvälinen elin, joka on vastuussa ihmisoikeuksien edistämisestä ja vahvistamisesta sekä ihmisoikeusrikkomusten käsittelystä ja suositusten antamisesta.

Ihmisoikeusneuvosto koostuu 47 jäsenvaltiosta, jotka YK:n yleiskokous valitsee perustuen neuvoston perustamispäätöslauselmassa (A/RES/60/251) sovitun maantieteellisen paikkajaon mukaisesti. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja yksittäinen valtio voi toimia jäsenenä korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta.

YK:n ihmisoikeusneuvosto
Kuva ihmisoikeusneuvoston istuntosalista Genevessä. Kuva: Jean-Marc Ferré / UN Photo.

Ihmisoikeusneuvoston toiminta

Ihmisoikeusneuvosto kokoontuu Genevessä, Sveitsissä. Neuvoston toiminta muodostuu istunnoista. Tavanomaisia istuntoja (regular sessions) on vähintään kolme vuodessa ja niiden on kestettävä yhteensä vähintään 10 viikkoa. Tarvittaessa neuvosto voi kutsua koolle kiireellisten ihmisoikeusasioiden käsittelyä varten erityisistuntoja  (special sessions) kolmasosan sen jäsenistä sitä kannattaessa.

Istuntojen ohella ihmisoikeusneuvoston toimintamekanismeja ovat 

  1. yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu, eli UPR-menettely (Universal Periodic Review), jonka avulla jokaisen jäsenvaltion ihmisoikeustilanteita arvioidaan määräajoin.
  2. ihmisoikeusneuvoston neuvoa-antava komitea on 18-jäseninen asiantuntijaelin, joka antaa neuvoja ja ohjeistusta temaattisten ihmisoikeuskysymysten käsittelyssä.
  3. valitusmenettely antaa yksilöille ja organisaatioille mahdollisuuden tuoda ihmisoikeusrikkomuksia neuvoston käsiteltäväksi.