Malli-YK-kokous

Malli-YK-kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä, simulaatioita YK:n toiminnasta. Malli-YK on monipuolinen ja osallistava oppiainerajat ylittävä menetelmä, joka sopii globaalien ilmiöiden tarkasteluun ja laaja-alaisten taitojen harjoitteluun.

Pieniä YK-lippuja

Malli-YK-kokoukset tutustuttavat osallistujat YK:n toimintaan, kansainväliseen päätöksentekoon, eri valtioiden poliittisiin näkökulmiin ja YK käyttäytymiseen. Osallistujat lisäävät tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä edustamiensa valtioiden oloihin ja näkökantoihin.

Kokoukseen valmistautuminen antaa tilaisuuden lisätä tietämystä globaaleista kysymyksistä ja ajankohtaisista politiikan keskustelun aiheista. Kokoukseen osallistuminen opettaa lisäksi kokous- ja neuvottelutaitoja sekä harjaannuttaa esiintymistaitoja.

Malli-YK-kokouksen voi järjestää omassa luokkahuoneessa, koko koulun tapahtumana tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Osallistujien määrästä riippuen simulaatio voi olla 1-2 päivän mittainen.

Malli-YK-kokous jäljittelee useimmiten YK:n pääelinten, kuten yleiskokouksen ja sen komiteoiden tai turvallisuusneuvoston toimintaa.

Kokoukseen suunnittelu ja valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Valmistautumisen voi toteuttaa laaja-alaisena kokonaisuutena eri oppiaineiden yhteisenä työskentelynä. Ennakoivana tehtävänä tai osaprojektina voi hyödyntää esimerkiksi  Maailmankansalaisen kypsyyskoetta.

Valmistautumisen muistilista:

  1. Valitse simulaation ajankohta ja osallistujamäärä
  2. Päätä simuloitavan kokouksen tyyppi ja käsiteltävät teemat
  3. Valitse edustettavat valtiot
  4. Aikatauluta kokoukseen valmistautuminen

Malli-YK-kokouksen toteuttamiseksi on laadittu yleisiä ohjeita ja sääntöjä, joita seuraamalla kokouksen kokouksen läpivienti onnistuu jouhevasti. Ohjeissa kuvataan yleisimmin simuloitavien elinten, yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston työskentelyä. Muita YK:n toimielimiä on mahdollista simuloida samoilla periaatteella. Ohjeistuksissa on joitakin yleiskokouksen, sen komiteoiden ja turvallisuusneuvoston menettelytapoja yksinkertaistettu.

YK-liiton sivuilta löydät tietoa YK:n toiminnasta ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. Valmistautumisen tueksi maakohtaista tilastotietoja löytyy globalis.fi -tietokannasta.

Jokaista Malli-YK-kokousta varten kannattaa laatia omat säännöt, joissa mahdolliset erityistilanteet ja tarpeet on huomioitu. Sääntöjen tulee pohjautua simuloitavan YK:n elimen sääntöihin, mutta niitä voidaan yksinkertaistaa.

Ohjeet delegaattien valmistautumiseen, vinkkejä maatietouden kokoamiseen sekä käytännön ohjeita itse kokoussimulaation harjoittelemiseen ja päätöslauselman kirjoittamiseen sekä esimerkkisäännöt löydät alla olevista pdf-ohjeista.

Ohjeet järjestäjille (malli-YK-kokous) Malli-YK: ohjaajan opas Malli-YK: kerhonohjaajan opas