Nuoret ja rauha

Rauhaa ei voida rakentaa ilman nuorten osallistumista rauhaa ja turvallisuutta koskeviin asioihin. Se tunnustetaan myös YK:n päätöslauselmassa.

"Nuoret, rauha ja turvallisuus" on YK:n turvallisuusneuvoston ensimmäinen päätöslauselma, joka koskee erityisesti nuoria, rauhaa ja turvallisuutta.

Neuvosto hyväksyi sen joulukuussa 2015. Sen yhtenä esimerkkinä on toiminut Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma.

Päätöslauselman hyväksyminen tuo painoarvoa ja tunnustusta nuorten työlle kestävän rauhan puolesta.

Päätös tukee sitä, että nuoret nähdään myös osallisina rauhanrakentamiseen. Aiemmin nuoret on nähty useimmiten joko väkivallan tekijöinä tai sen uhreina. Uudenlainen ajattelutapa on merkittävä, jotta kielteiset mielikuvat ja ennakkoluulot nuoria kohtaan hälvenisivät.

Päätöslauselma korostaa, että suurin osa nuorista ei edusta väkivaltaisia toimijoita. Nuorilla on pikemminkin tärkeä rooli väkivallan ja väkivaltaisen ekstremismin vastustamisessa. Nuorten tuomitsemisen sijaan on puututtava ääriliikehdintään johtaviin perussyihin.

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai sai vuonna 2014 Nobelin rauhanpalkinnon ja on kaikkien aikojen nuorin palkittu. Kuva: Mark Garten / UN Photo.

Suomalainen kansalaisyhteiskunta aloitteentekijänä

Päätöslauselma 2250 on YK:n, valtioiden ja järjestöjen yhteistyön tulos. Alkuperäinen idea päätöslauselmalle on kuitenkin lähtöisin suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta.

Aiheesta luovutettiin aloite Porin SuomiAreenassa 15.7.2011 YK:n silloiselle pääsihteerille Ban Ki-Moonille. Sen luovuttivat Suomen YK-liitto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Suomen Partiolaiset.

Aloite koski tarvetta saada aikaan nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskeva päätöslauselma. Siinä korostettiin, että nuorilla on oikeus osallistua päätöksentekoon ja rauhaan liittyvään työhön.

Kyse on tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lisäksi siitä, että ilman nuorten panosta rauhaa ja turvallisuutta ei voida ylläpitää.

Nuoret Itä-Timor
Nuoret harjoittelevat Capoeiraa Itä-Timorissa. Kuva: Kasvattajat.

Osallistuminen on kaikkien oikeus

2250-päätöslauselmassa tunnustetaan, että nuorilla on tärkeä rooli konfliktien hillitsemisessä ja rauhanprosessien käynnistämisessä. Siinä myös korostetaan, että nuorten suojelun erityistarpeet on huomioitava konflikteissa ja konfliktinjälkeisissä tilanteissa.

Nuoria, rauhaa ja turvallisuutta lähestytään päätöslauselmassa erityisesti viiden osa-alueen kautta:

1. Osallistuminen

Päätöslauselma kehottaa kansallisia hallituksia lisäämään nuorten osallistumista päätöksenteon kaikilla tasoilla. Siinä mainitaan erikseen, että nuorten näkemykset on otettava huomioon turvallisuusneuvoston rauhantehtävissä.

2. Suojelu

Päätöslauselma edellyttää valtioita takaamaan siviilien suojelun kaikissa konfliktin vaiheissa ja konfliktinjälkeisissä tilanteissa. Nuoret nostetaan esiin erityiseksi ryhmäksi suojelun tarpeessa.

3. Ennaltaehkäisy

Päätöslauselma pyytää hallituksia tukemaan nuorten osallistumista konfliktien ehkäisemisessä. Nuorille on annettava riittävästi tukea sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistavaan ja väkivaltaa ehkäisevään toimintaan. Kaikkia olennaisia toimijoita kannustetaan kehittämään mekanismeja, jotka edistävät rauhankulttuuria, suvaitsevaisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä nuorten dialogia sekä estävät nuoria väkivaltaisilta teoilta. Päätöslauselma kehottaa tukemaan laadukasta rauhankasvatusta, joka takaa nuorille mahdollisuudet osallistua poliittisiin prosesseihin rakentavalla tavalla.

4. Kumppanuudet

Päätöslauselma kehottaa hallituksia muodostamaan ja vahvistamaan kumppanuuksia oleellisten toimijoiden kanssa. Tämä tapahtuu esimerkiksi osallistamalla paikallisen tason toimijoita ja kansalaisyhteiskuntaa nuoriin, rauhaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenvaltioita kannustetaan myös lisäämään tukea nuorten omalle toiminnalle rauhan eteen sekä toiminnalle, joka huomioi nuorten tarpeet konflikteissa ja konfliktinjälkeisissä tilanteissa. Tämä sisältää esimerkiksi monien YK-toimijoiden tukemisen.

5. Aseidenriisunta, kotiuttaminen ja integroiminen takaisin yhteiskuntaan

Päätöslauselma kannustaa huomioimaan nuorten erityistarpeita edeltävissä toimissa, joita käytetään konfliktien jälkeen kestävän rauhan saavuttamiseksi. Huomiota on kiinnitettävä myös nuorten koulutusmahdollisuuksiin, työllistymiseen, marginalisoitumisen ehkäisemiseen sekä rauhankulttuurin edistämiseen.

Nuoret, rauha ja turvallisuus -työkalupakki auttaa ymmärtämään päätöslauselman sisältöä ja antaa ideoita siitä, miten kukin meistä voi itse edistää sen tavoitteita.