Ohjeet opettajalle

Ohjeet opettajalle

DigiMUN on verkossa tehtävä malli-YK -kokous, jossa käytetään verkkoalustaa (esim. Zoom tai Microsoft Teams). Oppiaineopetukseen soveltuvassa simulaatiossa pureudutaan ajankohtaisiin globaaleihin asioihin pienryhmissä YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaiden edustajina. DigiMUN-kokouksen tavoitteena on perehtyä YK:n turvallisuusneuvoston toimintaan, neuvotella ja luoda yhteinen julkilausuma Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta.

Turvallisuusneuvostosimulaatio 

YK:n turvallisuusneuvosto on kenties tunnetuin YK-elin. Sen päätehtäviä ovat rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen maailmassa. Se on ainoa YK-elin, jolla on määräysvalta valtioiden toimintaan ja sotilaalliseen vallankäyttöön, mm. rauhanturvaamiseen. 

DigiMUN-kokouksessa simuloidaan YK:n turvallisuusneuvoston kokousta. Osallistujat jaetaan delegaatioihin ja he edustavat YK:n jäsenmaita. Maat neuvottelevat päätöslauselmasta 2250 – Nuoret, rauha ja turvallisuus. Päätöslauselmiksi kutsutaan YK:n virallisia päätöstekstejä ja numero kertoo, mistä dokumentista tarkalleen on kyse. 

2250 – Nuoret, rauha ja turvallisuus on YK:n turvallisuusneuvoston ensimmäinen päätöslauselma, joka koskee erityisesti nuoria, rauhaa ja turvallisuutta. Päätös tukee sitä, että nuoret nähdään myös osallisina rauhanrakentamiseen. Aiemmin nuoret on nähty useimmiten joko väkivallan tekijöinä tai sen uhreina. 

Simulaatiossa osallistujat edistävät edustamiensa valtioiden kantoja 2250 -teemasta, neuvottelevat muiden valtioiden kanssa ja muotoilevat ehdotuksia  julkilausumaan. Lopullisena tavoitteena on luoda 2250 -päätöslauselmaan pohjautuva yhteinen mielipideteksti – julkilausuma.
Julkilausumassa tuodaan esiin eri valtioiden  nuorten  kantoja heidän roolistaan ja osallistumisen edistämisestä kriisinhallinnassa ja rauhan ylläpitämisessä.  Halutessaan opettaja ja osallistujat voivat lähettää julkilausuman Suomen YK-liitolle, joka vie nuorten viestiä eteenpäin asiantuntijoille ja päättäjille. 

Mitä opitaan? 

DigiMUN -simulaatiossa opitaan YK:n toiminnasta, turvallisuusneuvoston päätöksenteosta sekä harjoitellaan omia digidiplomatian taitoja.

Malli-YK -menetelmän käyttö edistää useita laaja-alaisia oppimistavoitteita, kuten ajattelemisen- ja ongelmaratkaisun taitoja, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Oppilas hyödyntää tiedonhaussa kriittistä lukutaitoa ja käyttää yhteistyössä ja viestinnässä monipuolisesti digitaalisia alustoja.

Verkkoalustalla tehtävä kokoussimulaatio kartuttaa aktiivisen maailmankansalaisen taitoja ja ”netiketin”, eli internetin ja somen käytössääntöjen oppimista. Lisäksi se mahdollistaa maantieteellisestä sijainnista riippumattoman osallistumisen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi YK-koulujen välisessä yhteistyössä uudella tavalla. 

Opetuksen suunnittelu ja tuntisuunnitelmat

DigiMUN-simulaation sisällön syvällisyys on muokattavissa oppilaiden taitotason ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Kokoussimulaation voi toteuttaa

 • lyhyenä harjoituksena: 2 oppituntia (45-90 min)

Harjoituksen ensimmäisellä tunnilla tutustutaan YK:n toimintaan ja valtioihin sekä digikokouksen käytäntöihin. Lisäksi valitaan delegaatioiden edustajat, puheenjohtaja digijohtaja ja lähettiläät. Toisella tunnilla toteutetaan kokeilu kokoussimulaatiosta, joka käydään läpi kokousohjeistuksen avulla.

 • keskipitkänä simulaationa: 4-5 oppituntia (45-90 min) - suositeltu kesto
 • pitkänä konferenssina: 1-2 päivää (esim. MOK-viikon aikana)

Pidemmissä versiossa käytetään enemmän aikaa neuvotteluihin, jolloin simulaatiosta syntyy monipuolisempi ja saavutetaan syvempi oppimiskokemus.

Kaikissa versioissa oppilaat tekevät taustatyötä oppituntien ulkopuolella itsenäisesti.

Halutessasi lataa PDF-muotoinen DigiMUN – Opettajan Opas.

I Osa: Tutustuminen teemaan, YK:n toimintaan ja digialustaan

Kesto

Simulaation kesto

1 - 2 oppituntia (45 - 90 minuuttia)

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteet

- Opitaan YK:n turvallisuusneuvostosta
- Opitaan Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta
- Valmistaudutaan DigiMUN-kokoussimulaatioon

Oppitunti jakautuu kolmeen osaan. Jaa oppilaat pienryhmiin tutkimaan ja keskustelemaan aiheista.

1. Opitaan YK:sta ja turvallisuusneuvostosta

Tutustukaa YK:n toimintaan: 

  Tietoa YK:sta | Suomen YK-liitto 

Tutustukaa YK:n turvallisuusneuvoston toimintaan: 

  Turvallisuusneuvosto | Suomen YK-liitto 

Jaa kysymykset oppimisalustalla tai laita nähtäväksi luokassa.

Oppimistavoitteita tukevia kysymyksiä

 • Mikä on YK? 

 • Mikä on YK:n turvallisuusneuvosto? 

 • Keitä turvallisuusneuvostossa istuu? 

 • Mitä turvallisuusneuvosto tekee? 

 

EXTRA: Pohdi & keskustele: 

 • Listaa kolme toimintaa, jotka vain turvallisuusneuvosto voi tehdä. 

 • Listaa kolme asiaa jotka
    - yhdistävät ihmisiä
    - erottavat ihmisiä
    - yhdistävät valtioita
    - erottavat valtioita

 • Voivatko samat seikat yhdistää ja erottaa valtioita? 

Vastaukset

 • Mikä on YK? 

Yhdistyneet kansakunnat, eli YK on valtioidenvälinen järjestö. Sen muodostavat valtiot, jotka ovat vapaaehtoisesti liittyneet yhteen maailman rauhan, kehityksen sekä taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. YK perustettiin vuonna 1945 toisen maailmansodan päättymisen jälkeen turvaamaan valtioiden yhteistyö, jotta vastaavat julmuudet eivät toistuisi enää koskaan. 

 • Mikä on YK:n turvallisuusneuvosto? 

YK:n turvallisuusneuvosto on YK:n peruskirjan mukaan ensisijaisessa vastuussa maailman rauhan ja turvallisuuden suojelemisesta. Se on siis koko maapallon merkittävin toimija, kun päätetään aseellisesta voimankäytöstä. Se on kansainvälisen tuomioistuimen lisäksi ainoa YK-elin, jonka päätökset sitovat jäsenmaita. 

 • Keitä turvallisuusneuvostossa istuu? 

Turvallisuusneuvostolla on 15 jäsenmaata, joista viisi on pysyviä ja kymmenen vaihtuvia. Jokaisella turvallisuusneuvoston jäsenmaalla on yksi ääni. Päätöksiä varten tarvitaan vähintään yhdeksän jäsenen äänet. 

Pysyvät jäsenmaat 

Viisi valtiota ovat pysyviä jäsenmaita turvallisuusneuvostossa. Nämä ovat Yhdysvallat, Venäjä, Iso-Britannia, Kiina ja Ranska. Pysyvillä jäsenmailla on veto-oikeus äänestyksessä, eli jos yksikin pysyvistä jäsenmaista äänestää päätöslauselmaehdotusta vastaan eli käyttää veto-oikeuttaan, päätöslauselmaa ei voida hyväksyä. Tämä on tehnyt turvallisuusneuvoston päätöksenteosta ajoittain vaikeaa. 

Vaihtuvat jäsenmaat 

Vaihtuvien jäsenten joukossa on epävirallisen säännön mukaan kolme Afrikan maata, kaksi Aasian maata, kaksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian maata, yksi Itä-Euroopan maa ja kaksi Länsi-Euroopan maata. 

 • Mitä turvallisuusneuvosto tekee? 

YK:n turvallisuusneuvosto yrittää estää sotia ja taivutella kiistojen osapuolet sopuratkaisuun. Se arvioi uhkia ja päättää, miten niihin vastataan. Tavoitteena ovat rauhanomaiset ratkaisut, mutta se voi myös antaa kansainväliselle yhteisölle luvan käyttää väkivaltaa (rauhanturvaaminen, humanitaarinen interventio). 

Lataa vastaukset pdf-tiedostona.

2. Opitaan päätöslauselmasta 2250 - Nuoret, rauha ja turvallisuus

Tutustukaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaan: 

Nuoret ja rauha | Suomen YK-liitto 

Nuoret, rauha ja turvallisuus | 2250finland.fi 

Tutustukaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -teeman materiaaleihin.

 

Jaa kysymykset oppimisalustalla tai laita nähtäväksi luokassa.

Oppimistavoitteita tukevia kysymyksiä

 1. Mikä on päätöslauselma 2250?

 2. Mitä osa-alueita päätöslauselmassa on? 

 3. Mitä negatiivinen ja positiivinen rauha tarkoittavat? 

 

EXTRA: Pohdi & keskustele: 

 • Minkälaisia haasteita konfliktit ja turvattomuus aiheuttavat nuorille Suomessa ja globaalisti? 

 • Minkälaisia taitoja tarvitaan monimutkaisissa rauhanneuvotteluissa? 

Lataa kysymykset pdf-tiedostona.

Vastaukset

 • Mikä on päätöslauselma 2250? 

YK:n turvallisuusneuvoston päätös numero 2250, jossa määritellään nuoret rauhan toimijoiksi ja annetaan painoarvoa heidän osallistumiselleen rauhanneuvotteluissa, kriisinhallinnassa ja konfliktien ehkäisemisessä. Aiemmin nuoret on nähty useimmiten joko väkivallan tekijöinä tai sen uhreina. Uudenlainen ajattelutapa on merkittävä, jotta kielteiset mielikuvat ja ennakkoluulot nuoria kohtaan hälvenisivät. 

 • Mitä osa-alueita päätöslauselmassa on? 

Nuoria, rauhaa ja turvallisuutta lähestytään päätöslauselmassa erityisesti viiden osa-alueen kautta: osallisuus, suojelu, ennaltaehkäisy, kumppanuudet ja aseidenriisunta, kotiuttaminen ja integroiminen takaisin yhteiskuntaan.  

 • Mitä negatiivinen ja positiivinen rauha tarkoittavat? 

Negatiivinen rauha tarkoittaa avoimen konfliktin puutetta ja sodan poissaoloa. Positiivinen rauha tarkoittaa rauhaa ylläpitäviä ja edistäviä rakenteita yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. 2250 -päätöslauselman keskiössä on nuorten rooli positiivisen rauhan rakentajina mm. koulukiusaamisen, rasismin ja syrjinnän ehkäisijöinä. 

Lataa vastaukset pdf-tiedostona.

3. Tutustutaan DigiMUN -menetelmään ja jakaudutaan delegaatioihin

Kokoa pienryhmät yhteen ja käykää läpi asiat yhdessä. 

 • Valitkaa DigiMUN -kokouksessa käytettävä digialusta (Esim. Microsoft Teams, Zoom) ja tutustukaa sen toimintoihin ennen kokousta tekniikan muistilistan avulla (ks. Kokouksen toteutus ja säännöt)

 • Kokeilkaa myös breakout rooms -tiloihin siirtymistä ja paluuta pääkokoukseen. Tarkistakaa myös äänestysnapit sekä viittaa-toiminnot.

 • Valitkaa yhteinen alusta, jolla jaatte delegaatioiden julkilausumaehdotukset sekä taustatietolomakkeet (esim. Drive, Edmodo). Jokainen delegaatio lataa itse Materiaalit-sivulta tarvittavat tiedostot ja on vastuussa niiden täyttämisestä oikein. Opettaja ohjeistaa ja antaa tukea tarvittaessa

 • Tutustukaa DigiMUN -kokoussimulaation rooleihin, kokouksen kulkuun ja aikataulutukseen. Etusivulta löydätte osiot kokouksen jokaisesta vaiheesta.

 • Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin. Päättäkää roolit ja edustettavat turvallisuusneuvoston valtiot.

Valmistautuminen kokoukseen ja tiedonhaku toteutetaan oppituntien ulkopuolella. Delegaattien perehtyminen valtioihin ja niiden nuorten asemaan, ja kokoukseen valmistautuminen on kokoussimulaation tärkein osuus. Ohjeista oppilaita tutustumaan huolellisesti seuraaviin sisältöihin kokoukseen valmistautumisessa. Kaikki tarvittava tieto ja linkit ovat Materiaalit-sivulla.

  1. Teema: Nuoret, rauha ja turvallisuus 
  2. Kokouksen toteutus ja säännöt 
  3. Roolit 

 • Ohjeista jokaista delegaatiota lataamaan kopio täydennettävästä julkilausumaluonnoksesta ja valtioiden taustatietolomakkeesta Materiaalit-sivulta. Käykää läpi niiden rakenne ja kieliasu. Ohjeista delegaatioita jakamaan täydennetyt tiedostot yhteisellä alustalla (esim. Drive, Edmodo). 

 • Käy osallistujien kanssa läpi valmistautumisen tehtävänanto (Delegaatioiden itsenäinen opiskelu).

HUOM! Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma hyväksyttiin YK:n turvallisuusneuvostossa, joten simulaatiossa edustetaan turvallisuusneuvoston jäsenmaita. Halutessanne voitte valita edustettavat valtiot turvallisuusneuvoston vaihtuvista tai pysyvistä jäsenvaltioista. Huomioikaa kuitenkin, että turvallisuusneuvoston äänestyssääntöihin vaikuttaa pysyvien jäsenmaiden veto-oikeuden käyttäminen. 

II Osa: Delegaatioiden itsenäinen opiskelu

Kesto

Simulaation kesto

2 - 4 tuntia itsenäistä opiskelua

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteet

- Opitaan eri valtioiden taustoista, niiden toiminnasta YK:ssa sekä nuorten asemasta yhteiskunnissa.
Opetellaan kirjoittamaan julkilausuma.

Valmistautuminen kokoukseen ja tiedonhaku toteutetaan oppituntien ulkopuolella. Delegaattien perehtyminen valtioihin ja niiden nuorten asemaan, ja kokoukseen valmistautuminen on kokoussimulaation tärkein osuus. Valmistautuminen ja kriittinen tiedonetsintä auttavat ymmärtämään valtioiden taustoja, tarkoitusperiä sekä lähtökohtia Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman teemoissa. Perehtymisen tavoitteena on saada kokonaiskuva simulaatiossa käsiteltävästä aiheesta ja edustettavasta valtiosta, jotta delegaatio pystyy rakentamaan avauspuheenvuoronsa ja toimenpide-ehdotuksensa kokousta ja julkilausumaa varten. 

Tehtävänanto delegaatioille

Delegaatioiden tehtävät löytyvät Roolit-sivulta. 

Työskentele parisi tai ryhmäsi kanssa etänä tai kasvotusten valmistellaksesi valtiosi kannat turvallisuusneuvoston kokoussimulaatiota varten. Roolit -osio sekä Materiaalit auttavat sinua taustatutkimuksessa ja valtiosi kantojen valmistelussa sekä sisältää vinkkejä julkilausuman kirjoittamisesta ja roolistasi valtion edustajana. 

 1. Valitse edustettava valtio YK:n turvallisuusneuvoston 15 jäsenvaltion joukosta.

 2. Tutustu valtiosi taustoihin taustatietolomakkeen avulla ja perehdy erityisesti lomakkeen viimeisiin kysymyksiin. Sinun tulee käyttää sosiaalista mediaa ja internetiä, jotta löydät ajankohtaista tietoa valtiosi nuorten roolista rauhantyössä. 

 1. Yhdistelemällä valtiosi kantoja ja nuorten mielipiteitä, täydennä lauseet julkilausumaluonnoksesta omilla ehdotuksillasi. Kirjoita valtiosi aloituspuheenvuoro, jossa esittelet lyhyesti kantasi ja ehdotuksesi perusteluineen. Päätä parisi/ryhmäsi kanssa, kuka pitää aloituspuheenvuoron. Harjoittele puhe hyvin etukäteen. 

 1. Kirjoita julkilausuma, jonka aukot täydennät oman valtiosi näkökulmasta sopivilla lauseilla. 

 1. Jaa valtiosi taustatietolomake ja julkilausumaluonnos yhteisellä alustalla, jotta kaikki osallistujat voivat perehtyä niihin. 

 1. Lue muiden delegaatioiden julkilausumaluonnokset ja keskustele ryhmäsi kanssa mielipiteistä ja valtionne kannasta.

Tehtävänanto puheenjohtajalle ja digijohtajalle (ja lähettiläille)

Puheenjohtajan ja digijohtajan tehtävät löytyvät Roolit-sivulta.  

Työskentele johtajaparisi kanssa etänä tai kasvotusten ja tutustukaa huolellisesti kokouksen kulkuun. Tarvittaessa pyytäkää opettajalta tukea. Lähettiläiden tärkeä tehtävä on kannustaa osallistujia ja valvoa simulaation hyvää toteutusta. Koska lähettiläät voivat tarvittaessa avustaa puheenjohtajaa ja digijohtajaa, heidän tulee myös tutustua huolellisesti näiden tehtäviin. 

 1. Tutustu puheenjohtajan/digijohtajan rooliin ja tehtäviin Roolit-sivulla. 

 1. Perehdy huolellisesti Kokouksen toteutus ja säännöt -sivuun, jotta osaat johtaa kokousta ja hoitaa tekniikan oikein. Käy läpi Tekniikan muistilista kohta kohdalta puheenjohtaja/digijohtajaparisi tai ohjaajan kanssa. 

 2. Tutustu kokouksen osioihin ja etenemään, jotta opit äänestyskäytännöt ja digialustan käytön simulaation eri vaiheissa. 

 3. Luo liittymislinkki virtuaalialustalle ja tarkista asetukset Tekniikan muistilistan avulla. 

 1. Luo delegaatioille omat kansiot jaettavalla alustalla, johon he lisäävät omat julkilausumaehdotuksensa ja valtioidensa taustatietolomakkeet. 

 1. Luo puheenjohtajan/digijohtajan kansio, johon lisäät puheenjohtajan kokousmuistion.

III Osa: Kokouksen toteutus & arviointi

Kesto

Simulaation kesto

1 - 3 oppituntia (45 - 90 minuuttia)

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteet

- Opitaan YK:n päätöksenteosta
- Kehitetään ilmaisu- ja neuvottelutaitoja

Simulaation tavoitteena on luoda yhteinen julkilausuma Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemasta. Yksimielisyys eli konsensus valtioiden kesken on YK:n perimmäinen tavoite. Monet käsiteltävät aiheet koskettavat kansainvälisiä ongelmia, joita ei voi ratkaista yhden valtion rajojen sisäpuolella. 

Neuvotteluja ohjaavat oman maan intressit, mutta neuvotteluilla ja sovitteluratkaisuilla pyritään saavuttamaan kansainvälinen yhteisymmärrys. Kokouksessa delegaatin tehtäviin kuuluu edistää edustamansa valtion kantoja, neuvotella muiden delegaatioiden kanssa ehdotuksista, tehdä kompromisseja sekä muotoilla kannanottoja ja muutosehdotuksia julkilausumaluonnokseen.

DigiMUN-kokoussimulaatio toteutetaan oppilaitoksen käyttämällä virtuaalialustalla (esim. Mirosoft Teams, Zoom). Seuraa kokouksen etenemää osio kerrallaan. Kokoussimulaation kestoa voi muokata lyhentämällä tai pidentämällä lobbaus- ja neuvotteluaikaa.

Ennen kokousta

Kokousvalmistelut 15-20 min ennen kokousta

 • Tutustukaa virtuaalialustaan ja sen toimintoihin ennen simulaation aloittamista (nimen vaihtaminen, äänestys). 

 • Kokeilkaa myös pienryhmiin siirtymistä ja paluuta pääkokoukseen. 

 • Käykää yhdessä läpi alustat, joilla jaetaan delegaatioiden julkilausumaehdotukset. Delegaatioiden toimenpide-ehdotukset tulee olla jaettu verkkoalustalla ja olla kaikkien saatavilla ennen kokousta, jotta niistä voidaan keskustella kokouksessa. Lisäksi kaikilla tulisi olla mukana kokouksessa kokouskäytännöt ja -säännöt, jotka käydään läpi ennen kokousta.

Kokouksen jälkeen

Palautekeskustelu 10-20 min.

Mikäli yhteinen Nuoret, rauha ja turvallisuus -julkilausuma on saatu luotua, jakakaa se luokalle nähtäväksi. Julkilausumaa voidaan käyttää todellisen elämän vaikuttamiskeinona nuorten äänen voimistamiseksi rauhankysymyksissä.

 1. Lähettäkää julkilausuma Suomen YK-liitolle ja tilatkaa DigiMUN-diplomi. Suomen YK-liitto vie viestiänne eteenpäin asiantuntijoille ja päättäjille. 
 2. Käykää palautekeskustelu simulaatiosta.
   

Kysymyksiä palautekeskustelun tueksi:

 • Minkälaista DigiMUN-simulaation tekeminen oli? Mitkä olivat huippukohtia ja mikä oli haastavaa? 

 • Minkälaisia seurauksia kokouksen lopputuloksella olisi oikeassa elämässä? 

 • Minkälaisia taitoja tarvitaan monimutkaisissa kansainvälisissä neuvotteluissa? 

 • Minkälaisia tietoja ja taitoja opitte? 

 • Mikä meni ryhmätyöskentelyssä hyvin ja mitä olisi voinut tehdä tosin? 

 • Minkä nostaisitte tärkeimmäksi oppimiskokemukseksi? Miksi? 

DigiMUN -kokousmallia voidaan käyttää hyödyksi osallistamalla koko koulu neuvottelemaan esimerkiksi omaa koulua koskeva kiusaamisenvastainen rauhansopimus, joka rakennetaan jokaisen luokan toimenpide-ehdotusten perusteella. 

DigiMUN: Opettajan opas