Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus -teemasivusto korostaa biodiversiteetin tärkeyttä ja merkitystä luonnon hyvinvoinnille. Sivustolta löytyy monitasoisia kokemuksellisia tehtäviä eri-ikäisille oppijoille esikoulusta toiselle asteelle. Yläkouluun ja toiselle asteelle on suunniteltu laajoja tehtäväkokonaisuuksia pölyttäjistä, niittykasvialueista ja luonnossa oppimisesta, sekä monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) toiselle asteelle. Sivusto nostaa esiin ulkona oppimisen hyötyjä ja tarjoaa LYKE-verkoston vinkkejä aiheen käsittelyyn kuten MAPPA.fi -sivuston sekä sen MOK-työkalun hyödyntämisen. Kuuntele myös Kaupunkiniitty-podcast.

Kuvassa näkyy vanhaa metsää.
Vanhassa metsässä luonnon monimuotoisuus kukoistaa. Kuva: Jere Nieminen.

TYÖPAJAT JA TEHTÄVÄKOKONAISUUDET

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Luonnon kiertokulku

Tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen kaikilla aisteilla. Tarkkaillaan lähiluonnon elämää, kasvua ja kehitystä. Opitaan ymmärtämään luonnon ja ihmisen rinnakkaiseloa.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • esi- ja alkuopetus
 • alakoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Eliölaji-noppa

Opitaan tunnistamaan erilaisia eliölajeja luonnossa eliölaji-noppapelin avulla.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • esi- ja alkuopetus
 • alakoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Maatumiskoe

Opitaan, miksi jätteiden lajittelu on tärkeää luonnon hyvinvoinnin kannalta. Opitaan jätteiden maatumisajoista sekä ymmärretään maatuvien ja ei maatuvien jätteiden ero.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • esi- ja alkuopetus
 • alakoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Symbolikortti-peli

Opitaan avain-, tulokas-, vieras-, valta- ja sateenvarjolaji -käsitteiden ymmärtämistä ja lajien biodiversiteettia.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • esi- ja alkuopetus
 • alakoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Toiminnallinen tarina lajeista

Opitaan eläinten ja kasvien lajiryhmistä tarinan ja leikin avulla.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • esi- ja alkuopetus
 • alakoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Niittykasvit kaupunkiluonnossa -tehtäväkokonaisuus

Opitaan luonnon monimuotoisuuden edistämistä käytännössä luomalla koululle oma niittykasvialue. Oppilaat saavat konkreettisesti vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen yhdessä kaupungin rakentamispalvelun tai kaupungin puisto-osaston kanssa. Oppilaat harjoittelevat eri viestintätapoja suhteessa koulun ulkopuolisiin toimijoihin ja toisiin oppilaisiin.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • alakoulu
 • yläkoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Terveys, hyvinvointi ja ympäristö

Opitaan luontoympäristöjen vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, että liikkuminen ja mielenhyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat tulisi olla luontevasti osana jokaista koulupäivää. Tieto-osuuden jälkeen löytyy kolme luonnossa suoritettavaa tehtävää: hyvien tekojen keko, voimavarataulu ja onnistujien metsäkokous.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • terveys
 • ympäristö
 • alakoulu
 • yläkoulu
 • toinen aste

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Pölyttäjät- monialainen oppimiskokonaisuus

Pölyttäjät- monialainen oppimiskokonaisuus tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen tietopaketin pölyttäjistä sekä niihin liittyvistä toiminnallisista tehtävistä, joita on yhteensä kymmenen. Oppimiskokonaisuus sisältää paljon visuaalisia elementtejä ja käsillä tekemistä. Opettaja voi valita koko kokonaisuuden tai osan siitä.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • alakoulu
 • yläkoulu

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

LUONNON MONIMUOTOISUUS -ilmiöprojekti

Monialaisen ilmiöprojektin aiheena on luonnon monimuotoisuus ja lopputuotoksena hyönteishotelli-näyttely. Agenda 2030 -tavoitteista 15: Maanpäällinen elämä on läheisesti aiheeseen liittyvä. Projekti antaa syvällistä ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta, siihen liittyvistä aihepiireistä, sekä antaa välineitä aiheen pohdintaan ja siihen, miten voimme itse vaikuttaa monimuotoisen luonnon säilymiseen.

 • kestävä kehitys
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • toinen aste

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti kuvaa luonnossa ilmenevää eliölajien, niiden ominaisuuksien ja kokonaisten ekosysteemien piirteiden vaihtelua. Monimuotoisuus voi tarkoittaa esimerkiksi luontotyyppien, eliölajien tai niiden geneettistä vaihtelua. Luontotyypit ovat tietyistä rakennepiirteistä koostuvia ekosysteemejä. Esimerkiksi erilaisia metsien ja soiden luontotyyppejä on Suomessa kymmeniä.

Luonnon monimuotoisuutta voidaan käyttää tieteellisissä tutkimuksissa, jolloin selvitetään valitun kohteen monimuotoisuutta. Silloin monimuotoisuuden käsitettä käytetään vain kuvailevassa merkistyksessä, eikä se välttämättä liity luonnonsuojeluun. Biodiversiteetistä puhutaan usein myös viitatessa eliölajien ja luontotyyppien uhanalaistumiseen eli luontokatoon. Silloin puhutaan siitä, kuinka luonto heikentyy ihmisen toiminnan vaikutuksesta.

Luontokatoa voi ehkäistä vähentämällä ihmistoiminnan vaikutuksia luontoon, suojelemalla nykyisellään arvokasta luontoa tai palauttamalla jo hävitettyjä luontoarvoja. Ekologisella ennallistamisella voidaan palauttaa metsä- ja suoluonnon eliölajeja ja ekosysteemien rakennepiirteitä. Tällöin entisiin talousmetsiin lisätään lahopuuta ja ojitettujen soiden ojia tukitaan patoamalla. Niittyjen ja paahdeympäristöjen luontoarvoja voi kohentaa luonnonhoidolla kuten raivaamisella tai niittämällä.

Suomessa luonnon monimuotoisuus on hupenemassa luonnonvarojen käytön takia. Talousmetsistä puuttuu kuollut puu eli lahopuut. Lahopuilla elää runsaasti esimerkiksi kääpiä, sammalia ja kovakuoriaisia. Soiden ojittamisen seurauksena monet suot ovat kuivuneet ja muuttuneet metsiksi, tai sitten ne on otettu käyttöön turvetuotantoon. Maatalouden leviämisen seurauksena rehevät lehtoalueet on raivattu pelloiksi, joten lehtojen eliölajit ovat harvinaistuneet. Harjujen etelärinteillä on ollut merkittäviä paahdealueita, kun luontaiset metsäpalot ovat pitäneet etelärinteitä avoimina. Nykyään ihmiset sammuttavat metsäpalot ja metsätalouden takia harjujen rinteet on otettu metsätalouskäyttöön, jolloin puusto on liian tiheää avointa ja aurinkoista vaativille kasvi- ja hyönteislajeille. Luontoarvoja palautetaan toisinaan polttamalla metsiä tarkoituksella.

Jere Nieminen / Villivyöhyke

Tiesitkö, että:

 • Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nyt ennennäkemättömän nopeasti eri puolilla maailmaa. Maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, monet seuraavina vuosikymmeninä.
 • YK:n biodiversiteettisopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. Sopimuksen tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako.
 • Luonto köyhtyy myös Suomessa. Tuoreimman uhanalaisuusselvityksen eli Punaisen listan mukaan Suomessa jo joka 9. laji on uhanalainen. Suomen luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen.
 • Suomen noin 48 000 eliölajista runsas 22 000 tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuus on pystytty arvioimaan. Suomen lajiston uhanalaisuusarviointi on yksi maailman kattavimmista.
 • Luonnon monimuotoisuus on tärkeää säilyttää. Suomessa on vuonna 2015 listattu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia.
 • Suomen luonnon köyhtyminen johtuu erityisesti metsäelinympäristöjen muutoksista, kuten metsien uudistamis- ja hoitotoimista sekä vanhojen metsien, kookkaiden puiden ja lahopuun vähenemisestä.
 • Toiseksi yleisin lajien uhanalaistumiseen vaikuttanut syy on avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu ja rehevöityminen. Ilmastonmuutos vaikuttaa etenkin tunturilajien uhanalaistumiseen ja se on merkittävä tulevaisuuden uhka.

Tiesitkö myös, että ulkonaoppiminen hyödyttää erityisesti lapsia, sillä

 • luonnossa olemisella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia terveyteen kuten että, se laskee verenpainetta ja stressitasoa, parantaa immuunipuolustusta, parantaa itsekontrollia ja vähentää impulsiivista käyttäytymistä, ja

 • luonto vaikuttaa lapsiin levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä hillitsevästi. Vahvan luontosuhteen syntyminen lapsuudessa kantaa läpi elämän.

LISÄTIETOA: LUONTOKOULUT JA MAPPA.FI

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n tavoitteena on kestävän kehityksen mukaisten elämäntapojen, ympäristövastuullisuuden ja luonnontuntemuksen edistäminen ja ulkona tapahtuvan opetuksen ja toiminnallisen oppimisen tukeminen.

LYKE-verkoston toiminta perustuu verkostotyöskentelyyn ja parviälyn hyödyntämiseen. Yhteistyön tuloksena syntyy vaikuttavia valtakunnallisia malleja luonto- ja ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi. LYKE-verkoston luonto- ja ympäristökoulujen opettajat ovat kokeneita luonto- ja ympäristökasvatuksen asiantuntijoita, ja ne tavoittavat vuosittain merkittävän joukon opettajia ja varhaiskasvattajia.

LYKE-verkoston 57 toimipisteellä ympäri Suomen on käytössään monipuoliset viestintäkanavat opettajille ja kasvattajille ja niissä vierailee vuosittain yli 200 000 lasta ja nuorta opettajineen. LYKE-verkoston toimijoille järjestetään hankkeessa työpaja, verkostoa osallistetaan hankkeen suunnittelussa ja hankkeen tuloksena syntyvä materiaali jalkautetaan osaksi toimipisteiden ohjelmia.

Toteuttaakseen tarkoitustaan liitto koordinoi ja kehittää valtakunnallista LYKE-verkostoa, hallinnoi MAPPA.fi-palvelua ja toimii ULOS-UT-OUT-suurtapahtuman koordinoijana ja yhtenä järjestäjänä.

Kuvassa on verkkokaappauskuva ULOS-UT-OUT -tapahtumasta

TUTUSTU ULOS-UT-OUT suurtapahtumaan tästä.

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma ULOS-UT-OUT järjestetään 13.-15.6.2023 Nurmeksessa. Se on satojen opettajien, kasvattajien, ohjaajien, päättäjien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kohtaamispaikka, joka järjestetään isolla yhteistyöllä.

Kuvassa on MAPPA.fi -sivuston logo.

TUTUSTU MAPPA.fi -palveluun -

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

MAPPA-hakupalvelu 

MAPPAsta löydät yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla. 

Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille. Materiaalin tuottajat saavat MAPPA:n kautta omat materiaalinsa paremmin esille ja laajempaan käyttöön. 

Palvelusta löydät mm. vinkkejä ulko-opetukseen, videoita, sähköisiä pelejä ja tehtäviä sekä tilattavia materiaaleja. MAPPA.fi -palvelu on monipuolinen, asioita eri näkökulmista tarkasteleva kokonaisuus, jonka sisällöt eivät noudata vain yhtä tiettyä ideologiaa.

Lähdeluettelo

 • IPBES:n raportti, 2019
 • Metsäntutkimuslaitos Metla
 • Metla, Luontoon.fi
 • Ymparisto.fi
 • Ympäristöministeriö; Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020, https://ym.fi/luonnon-monimuotoisuus-ja-luonnonsuojelu

Anna palautetta luonnon monimuotoisuus -tehtävistä