FN-dagen

Internationella kvinnodagen

Naisia Kiberan slummissa Keniassa, kuva Rauli Virtanen
Kuva: Rauli Virtanen.

International Women's Day

Den av FN deklarerade Internationella kvinnodagen firades för första gången den 8 mars år 1975. Samma år firades FN:s internationella temaår för kvinnor, som följdes av kvinnornas decennium 1976-1985 och ett flertal världskonferenser för kvinnor. Kvinnodagens historia härrör sig emellertid redan tillbaka till början av 1900-talet. År 1910 beslöt Socialistinternationalen på sitt möte i Köpenhamn att fira kvinnodagen, med avsikt att främja kvinnlig rösträtt och kvinnorörelsen.

Principen om jämställdhet mellan könen är fastslagen i FN:s grundstadga år 1945. Konventionen om förbud mot alla slag av diskriminering av kvinnor godkändes i FN år 1979. Finland ratificerade konventionen år 1986. 

På den fjärde kvinnokonferensen i Peking år 1995 godkändes Pekingdeklarationen och ett åtgärdsprogram  vars mål var att aktivt avlägsna hindren för kvinnors rättigheter. Finland har förbundit sig vid målen i Pekingdokumentet. 

Främjandet av jämställdhet och kvinnors rättigheter är också en viktig del av målen i Agenda 2030. Huvudmålet med målsättning 5 är jämställdhet mellan könen och ett stärkande av kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter på alla sektorer. 

 Visste du, att 

  • Närmare 47.000 kvinnor dör i världen varje år som följd av farliga aborter. 
  • Över 40 procent av de finländska kvinnorna över 15 år har utsatts för våld eller sexuellt våld eller hot av män.  
  • Det bland över 50 procent av städernas kvinnor och flickor saknas minst ett av följande: rent vatten, adekvata rengörings- och toalettutrymmen, en ordentlig bostad och tillräckligt livsutrymme.  
  • Kvinnornas inkomster i Finland är i medeltal 16 procent lägre än männens inkomster. Globalt är löneskillnaderna 22 procent.  
  • Andeln kvinnor globalt bland parlamentarikerna är endast cirka var fjärde. 

Temadagen sidor, UN Women 

Källor: Maailma.net, Yle, THL, Riksdagen