FN-dagens uppgift

Kvinnodagens uppgift: Skolan bara en fjärran dröm?

Vad jag lär mig

Vi granskar flickors möjligheter att gå i skola globalt.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: AI, HY, ATK, TK 
 
Direktiv:  
 
Välj i par eller i grupperna en stat (geografi ex.vis påGlobalis.se -sidorna) och klargör för den statens del följande frågor:  

 • Andelen läskunniga i procent bland kvinnor
 • Andelen läskunniga i procent bland flickor under 24 år 
 • Antalet barn i medeltal I familjerna 
 • Medelåldern för flickor när de gifter sig 
 • Andelen kvinnor under 25 år som är gifta 
 • Den förväntade livslängden bland kvinnor 
 • Andelen kvinnor i arbetslivet 

Uppgör en tabell över era resultat. Jämför era resultat med de andra gruppernas. 

 • Vilka skillnader eller likheter upptäckte ni mellan de olika staterna? 
 • Vilka slutsatser kan ni dra av era upptäckter? 
 • Hur bedömer ni att utbildning kan påverka kvinnors vardag och framtid i det land ni undersökte? 
 • Vilka åtgärder föreslår ni för att förbättra kvinnors utbildningsmöjligheter? 

Skriv en framställan om era förslag till det undersökta landets parlament. 

Ämnesord