FN-dagens uppgift

Kvinnodagens uppgift: Flickor ska gå i skola!

Vad jag lär mig

Vi sätter oss in i utbildningens historia i Finland och i världen och granskar utbildningens situation globalt i nuläget.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: AI, HY, IT, TK 
 
Direktiv: 

Läraren delar in klassen i grupper om 3-4 elever. Grupperna bekantar sig med utbildningens historia för kvinnor i Finland och i världen. Har vi i fråga om utbildningen för kvinnor gått framåt i jämn takt i hela världen eller har förändringar skett i olika takt? Om ni vill kan ni dela upp er så, att en del av gruppen koncentrerar sig på Finland och en del på övriga världen. 

Ta också reda på vilka internationella avtal som har slutits som har påverkat utbildningen. Utred även vilka lagstiftningsåtgärder som under historiens gång har vidtagits för att förbättra flickors utbildningsmöjligheter.  

Då ni studerat historien, fundera då över vilken ställningen för utbildningen för kvinnor är idag. Har framsteg skett, eller har situationen förblivit densamma? Har man i vissa länder rentav tagit steg bakåt? 

Skriv ned era tankar i den form ni väljer (exempelvis Mindmap, tidslinjer el.likn) Då ni är klara presenterar varje grupp sina tankar för klassen.