YK:n humanitaarinen toiminta

YK:n tehtävänä on johtaa humanitaarisen avun jakamista kriisitilanteissa. Sen hätäaputoimisto pystyy lähettämään apua lyhyelläkin varoitusajalla.

YK seuraa jatkuvasti tilanteita, jotka voivat johtaa humanitaarisiin kriiseihin ja katastrofeihin. Se tarkkailee esimerkiksi sääilmiöiden, elintarviketilanteen ja poliittisten ristiriitojen kehitystä. YK:lla on ympärivuorokautinen vuorojärjestelmä, jotta se pystyy katastrofin sattuessa toimimaan heti.

Hätätilanteissa YK toimittaa alaohjelmiensa ja erityisjärjestöjensä avulla uhreille ruokaa, asuinsuojia, lääkkeitä ja huoltoapua sekä auttaa heitä uuden elämän alkuun. Humanitaarinen apu voi olla myös koulutusta tai esimerkiksi vesilähteiden ja vessojen kunnostamista. YK auttaa maita myös varautumaan katastrofeihin

YK:n pääsihteeri Bangladeshissa
2.7.2018. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vierailee Bangladeshissa, jonne on Myanmarista paennut arviolta miljoona rohingavähemmistöön kuuluvaa ihmistä. Kuva: KM Asad / UN Photo.

YK:n humanitaarisen avun järjestelmä

Kun humanitaarisia kriisejä tapahtuu, monet eri toimijat, kuten hallitukset ja avustusjärjestöt, yrittävät toimittaa ihmisille yhtä aikaa apua.

YK:n tehtävänä on koordinoida toimintaa, jotta apu jaettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Sen rooli on vahvistunut etenkin 1990-luvun alusta alkaen.

Silloin perustettiin YK:n pysyvä yhteistyökomitea (IASC), jossa on mukana YK:n toimijoita sekä kansalaisjärjestöjä. Komiteassa luodaan humanitaarisen avun linjauksia, sovitaan vastuualueista, etsitään ongelmakohtia kriiseihin vastaamisessa ja edistetään hyvän humanitaarisen avunannon periaatteita.

1990-luvun alussa perustettiin myös YK:n hätäapukoordinaattorin virka. Hän johtaa YK:n humanitaaristen asioiden koordinaatiotoimistoa (OCHA).

OCHA:n tekemä koordinaatiotyö helpottaa käytännön avustustyötä. Se kerää ja analysoi tietoa kentältä. Se voi lähettää tiimejä arvioimaan kriisitilanteiden vakavuutta ja järjestelemään avustustyötä 12–24 tunnin varoitusajalla.

OCHA:lla on alueellisten toimistojen lisäsi useita kenttätoimistoja, humanitaarisen toiminnan koordinaattoreita ja maakohtaisia tiimejä. Lisäksi se tekee vaikuttamistyötä. Se esimerkiksi pyrkii lisäämään humanitaaristen normien kunnioittamista.

OCHAn kriisiseurantasivusto ReliefWeb

Miten YK:n humanitaarista apua rahoitetaan?

YK:n humanitaarinen apu rahoitetaan miltei poikkeuksetta kansainvälisiltä avunantajilta saadulla rahoituksella. Rahoitusta saadaan hallituksilta, yrityksiltä, järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. OCHA järjestää rahoittajakokouksia, seuraa saatujen varojen määrää ja raportoi rahankäytöstä rahoittajille.

Äkillisten luonnonkatastrofien tapahtuessa OCHA lähestyy kansainvälistä rahoittajayhteisöä niin sanotuilla salamavetoomuksilla.

YK myös esittää kerran vuodessa rahoittajille yhteisvetoomuksen humanitaaristen kriisien uhrien auttamiseksi. Vetoomuksen avulla yritetään saada kokoon mahdollisimman suuri summa. Tavoitteena on jakaa rahat tasapuolisesti eri kriisien hoitamiseksi. Vetoomuksessa arvioidaan, miten paljon tietyllä alueella tai tietyssä maassa tarvitaan humanitaarista apua.

Käytännössä pyydettyä avustussummaa ei yleensä saada vuoden aikana kokoon. Humanitaarisen avustustoiminnan rahoituksen haasteita on kuitenkin pyritty ratkaisemaan perustamalla keskitetty katastrofirahasto CERF, jonne avunantajat voivat lahjoittaa rahaa etukäteen.