FN-dagen

Internationella dagen för biologisk mångfald

niittykasveja
Kuva: Elina Laiho.

International Day for Biological Diversity

FN:s generalförsamling har deklarerat den 22 maj till internationella dagen för biologisk mångfald. Avsikten med dagen är att öka medvetenheten om naturens mångfald och göra miljöskydd, ett hållbart utnyttjande av naturen och en jämbördig fördelning av nyttan bekant.

Med naturens mångfald, eller biodiversitet avses livets hela spektrum; arternas interna ärftliga variationer, överflödet av arter och mångfalden i deras livsmiljö. Jordklotets livsmiljöer har under miljarder år utvecklats och möjliggör för närvarande liv för cirka 1,75 miljoner kända arter.  

Naturens mångfald bör också skyddas, framförallt från följderna av mänsklig verksamhet. Genom att satsa på en hållbar utveckling värnar vi om att vi har mångfald i naturen också i framtiden.  

FN:s konvention om biologisk mångfald 

I Rio de Janeiro antogs år 1992 FN:s konvention om biologisk mångfald. Avsikten med konventionen är att stöda mångfalden i naturen och främja värnandet om biologisk mångfald och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. 

År 2012 arrangerade FN en ny konferens för hållbar utveckling i Rio de Janeiro (Rio+20).  Medlemsländerna försäkrade att de fortfarande står fast vid främjandet av en hållbar utveckling,  även om det internationella samfundet kämpade med en ekonomisk kris och det var svårare att uppnå bindande beslut. 

Till de viktigaste resultaten i Rio hörde godkännandet av 10-årsprogrammet för en hållbar konsumtion och produktion. Målet med programmet är att främja övergången till hållbara konsumtions- och produktionsvanor i alla länder genom att förbättra resurseffektivitet, främja en ekonomisk tillväxt som inte sker på miljöns bekostnad, och genom att skapa nytt människovärdigt arbete och minska fattigdomen. 

En miljon arter i fara 

Enligt en FN-rapport publicerad år 2019 riskerar upp till en miljon djur- och växtarter att dö ut. Att en enda art försvinner kan i näringskedjan få långtgående effekter på ekosystemet.  

En försvagad mångfald i naturen påverkar också människornas hälsa. Ett underskott på diversitet leder till ökade sjukdomar med animaliskt ursprung, i likhet med koronaviruset. 

På FN:s temadag i år deklarerar vi och poängterar vi vikten av biodiversiteten i världen och av nätverket av olika ekosystem.