FN-dagens uppgift

Biologisk mångfald år 2030?

Vad jag lär mig

Behandla mångfald i naturen och vad som förorsakar förändring

Beskrivning av uppgiften

Beskrivning av uppgiften 

Bekanta er först självständigt med begreppen biologisk mångfald, ekosystem, ökenspridning, utrotning, klimatförändring och hållbar utveckling. Indela er sedan i grupper om 3-4 elever och läs i gruppen igenom målsättning 15 i Agenda 2030, Livet jorden. 

Tänk er år 2030. Rita en landskapsbild, hur ser naturen ut i er teckning? Är skillnaderna stora mellan naturen år 2030 och 2020-talet? Finns det i ert landskap skog eller vattendrag? Vilka djurarter finns teckningen? Skriv ännu in er bedömning av fakta och information om naturens tillstånd år 2030. 

Fundera slutligen vad vi alla kan göra för att förverkliga mål 15 och för att bibehålla naturens mångfald. Vad kan vi göra regeringsnivå och individnivå? Är det redan för sent att agera för bibehållande av mångfalden och för att stoppa klimatförändringen 

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä