Människorättsuppgift

Morgoninledning av Dagen för de mänskliga rättigheterna

Vad jag lär mig

Vi lär oss om betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna i världen och i vår egen vardag.

Beskrivning av uppgiften

Beskrivning av uppgiften 

I morgoninledningen av Dagen för de mänskliga rättigheterna ingår information om  historien bakom den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna, dess huvudsakliga innehåll och roll i det internationella rättssystemet. Lästexten innehåller meningar som eleverna kompletterar med för dem själva viktiga frågor. 

Som bakgrundsmaterial utformandet av texten används Sveriges FN-förbunds sida omde mänskliga rättigheternaochFN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna . 

________________________ 

Om vi inte hade mänskliga rättigheter 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” 

Så inleds Förenta Nationernas, eller FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som utgör grunden för internationell rätt, fred, utveckling och framtid.  Det är den viktigaste förklaringen i FN och den godkändes av FN:s generalförsamling  den 10 december år 1948, efter andra världskriget,  för att världen aldrig mer skulle drabbas av liknande fasor. 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 punkter, eller Artiklar, där varje människas grundläggande rättigheter och friheter slås fast på den grund att hon är människa. Vid sidan om de här 30 artiklarna har FN godkänt 9 människorättsavtal, av vilka bland andra avtalet om barnens rättigheter, funktionshindrades rättigheter, kvinnans rättigheter, flyktingarnas rättigheter och om sociala rättigheter är berömda. 

Människorättsavtalen är en del av internationell rätt och de är bindande. Då en stat godkänner avtalet, förhinder den sig att trygga de rättigheter som stadgas i avtalet och ansvara för de skyldigheter det medför. Staten bör respektera, värna om och främja mänskliga rättigheter  och medborgarnas grundrättigheter i sin egen verksamhet och i relationerna mellan människor. 

De mänskliga rättigheterna utgår från att varje människa i världen har samma rätt och frihet att leva ett friskt liv utan rädsla för slaveri eller tortyr. Alla har rätt till skydd, mat, en familj och till sina åsikter och yttrandefrihet.  

 

Om vi inte hade mänskliga rättigheter,  skulle vi inte ha… 

Om vi inte hade mänskliga rättigheter, skulle vi inte kunna… 

Om vi inte hade mänskliga rättigheter, skulle det vara möjligt att… 

Om vi inte hade mänskliga rättigheter,  skulle vi leva i en värld där… 

Var och en kan I sin vardag främja och skydda de mänskliga rättigheterna,  exempelvis… 

Och… 

Utgående från de mänskliga rättigheterna är målet att skapa en sådan värld där människorna fritt kan åtnjuta yttrande- och religionsfrihet och leva fria från skräck och misär. Alla har rätt till ett gott liv och en skyldighet att respektera andras rätt till samma sak. 

God människorättsdag!