Människorättsuppgift

Mänskliga rättigheter i nyheterna

Vad jag lär mig

Vi lär oss grunderna i mänskliga rättigheter. Vi granskar nyhetsinnehåll utgående från principen om mänskliga rättigheter med med kritik mediakompetens som metod.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: HI SL, MO, LK, GE 

Direktiv: 

 1. Bekanta er i bakgrundsmaterialet med de grundläggande begreppen i människorätten genom att granska Sveriges FN-förbunds sidor ommänskliga rättigheter ochFN-s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna . Gå igenom människorättens grundprinciper: odelbarhet, ömsesidigt beroende, jämställdhet och icke-diskriminering. 
   

 1. Paren söker upp nyheter som handlar om olika slag av kriser (naturkatastrofer, pandemier, politiska, sociala eller andra kriser) 
   

 1. Uppmana eleverna att i par bekanta sig med frågor som kommer upp i den nyhet de valt, som påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter.  Fundera över följande frågor och anteckna svaren: 

 • Vilka människogrupper berörs av krisen? 

 • Vilka mänskliga rättigheter skadar eller hotar krisen? 

 • Hur skulle man i krisen bättre kunna respektera, skydda och trygga de mänskliga rättigheterna?  

      4. Sammanfatta och kommentera: 

 • Vilken var den mest intressanta observationen? 

 • Vad lärde du dig för nytt? 

 • Vad skulle du ytterligare vilja veta? 

 • Vad var enligt din mening det viktigaste, och som du vill att andra också skulle få veta? 

Berätta för eleverna vilka olika frågor som kan påverka förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Ge exempel på framgångar, där man förändrat världen och främjat mänskliga rättigheter (exempelvis med unga aktörer är bäst). 
 

Ämnesord