Kannanotto/lausunto

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus

Ulkoasiainministeriö, Oikeudellinen osasto, OIK-31

Suomen YK-liiton lausunto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta; Suomen neljännen määräaikaisraportin valmistelu

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Suomen neljännen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportin valmisteluun ja lausuu pyynnöstä seuraavaa.

YK-liitto tuo toivoo raportin valmistelussa kiinnitettävän huomioitavan seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten oikeuksien toteutuminen ja riittävien resurssien varmistaminen ennaltaehkäisevään työhön. Erityistä huomioita tulee kiinnittää moniperustaisen syrjinnän havaitsemiseen sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja lapsiperheiden tukemiseen.
  2. Lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäiseminen. Huomiota tulee kiinnittää ennen kaikkea lastensuojelun tilaan ja asianmukaisten resurssien varmistamiseen, väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden lasten hoitoon ja tukemiseen sekä oikeudellisten resurssien riittävyyteen.
  3. Lapsen oikeuksista tiedottaminen ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan omaksuminen opetus- ja kasvatustyöhön.
  4. Lapsivaikutusten arvioiminen poikkisektorialisesti kaikessa päätöksenteossa yhteiskunnan eri tasoilla.


Lisäksi Suomen YK-liitto toivoo Suomen vauhdittavan toimenpiteitä seuraavien kansainvälisten ihmisoikeusinstrumenttien ratifioimiseksi ja toimeenpanemiseksi sekä kirjaavan aikataulun määräaikaisraporttiin:

  1. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006). Ratifioimisprosessia huomioida mahdollisten lainsäädäntömuutosten yhteydessä vammaisten lasten erityistarpeet sekä niiden toteutumiseksi vaadittavat resurssit.
  2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lapsikaupan, lapsiprostituution ja lapsipornografian torjumista koskeva valinnainen pöytäkirja (2000). Suomi on allekirjoittanut pöytäkirjan vuonna 2002.
  3. YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista (2007). Toimeenpanossa tulee huomioida erityisesti sopimuksen lapsiin kohdistuvat vaikutukset.

 

Helsingissä 29.2.2008

Helena Laukko
Toiminnanjohtaja

Suomen YK-liitto