FN-dagens uppgift

Mina rättigheter och skyldigheter?

Vad jag lär mig

Vi funderar över förhållandet mellan rättigheter och skyldigheter.

Beskrivning av uppgiften

Läroämnen: MO, HI SL, LK, FI

Direktiv: 

  1. Dela in er i grupper om 3 – 4 elever och fundera först över era egna rättigheter och skyldigheter. Vilka rättigheter har ni i samhället? Och vilka skyldigheter? Anteckna era tankar.

  2. Bekanta er med konventionen om barnens rättigheter (bilaga). Jämför innehållet med de tankar ni inledningsgis antecknade om rättigheter och skyldigheter. Finns det likheter?

  3. Fundera över rättigheterna i konventionen om barnens rättigheter. Vilka skyldigheter förutsätts för att de ska förverkligas? Anteckna era tankar. Då ni funderar över rättigheter och skyldigheter, tänk då exempelvis på: 

  • Rätten att uttrycka sin åsikt- skyldigheten att respektera andras åsikter 
  • Rätten till personlig integritet - skyldigheten att respektera andras personliga integritet 
  • Rätten till säkerhet – skyldigheten att inte äventyra andras säkerhet 
  • Andra rättigheter och till dem hörande skyldigheter som nämns i konventionen om barnens rättigheter 

      4. Presentera slutligen ert arbete för klassen.

Barnkonventionen i korthet