Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

YK:n raportti: Kolme vuosituhattavoitteista saavutettu

2.7.2012

Kolme tärkeää vuosituhattavoitteiden kehitystavoitetta on onnistuttu saavuttamaan. YK:n tämänvuotisen vuosituhattavoitteiden seurantaraportin (Report on the Millennium Development Goals) mukaan köyhyys on puolitettu  ja slummeissa asuvien elinolosuhteet sekä puhtaan veden saatavuus on parantunut. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kirjoittaa raportin johdannossa, että loppujenkin tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, joskin haasteellista. Tämän vuoksi maailman maiden hallitusten on tiukasti pysyttävä sitoumuksissaan, jotka ne tekivät yli vuosikymmen sitten yhteisen vuosituhatjulistuksen (Millenium Declaration) muodossa.

"Nykyisen talouskriisin, joka koettelee suurta osaa  kehittyneistä maista, ei saa antaa jarruttaa positiivista edistystä tai aiheuttaa kielteistä kehitystä. Rakentakaamme onnistumisille, jotka olemme saaneet aikaan tähän mennessä ja älkäämme luovuttako ennen kuin kaikki vuosituhattavoitteet on saavutettu."

Edistysaskelia

MDG-raportista käy ilmi, että sekä äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä että köyhyysaste ovat laskeneet kaikilla alueilla. Alustavien arvioiden mukaan alle 1,25 Yhdysvaltain dollarilla päivässä elävien ihmisten osuus on pudonnut alle puoleen vuosien 1990 ja 2010 välillä. Tämä tarkoittaa sitä, ensimmäinen vuosituhattavoite (äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä) on saavutettu globaalisti hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.

Raportin esittelemä toinen menestystarina on se, että pääsy puhtaaseen juomaveteen (osatavoite 11: veden ja sanitaation puutteesta kärsivien määrän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä) on noussut 20 vuodessa 76 prosentista 89 prosenttiin (2010). Toisin sanoen, kahdella miljardilla uudella ihmisellä on nyt pääsy puhtaan veden lähteeseen, kuten kaivoon tai vesijohtoveteen.

Kolmas jo saavutettu päämäärä liittyy slummeihin (osatavoite 12: vähintään 100 miljoonan slummiasukkaan elämän laadun parantaminen vuoteen 2020 mennessä). Slummeissa asuvien ihmisten suhteellinen määrä on laskenut tarkasteluajalla 39 prosentista 33 prosenttiin (2012).  Parempaan juomaveteen, sanitaatiomahdollisuuksiin ja/tai asumismahdollisuuksiin on päässyt  käsiksi yli 200 miljoonaa slummiasukasta. Tämä osatavoite on siis saavutettu reilusti ennen vuoden 2020 määräaikaa. Samalla on kuitenkin huomattava, että kaupungistumisen seurauksena slummeissa asuvien ihmisten määrä on kasvanut 650 miljoonasta (vuonna 1990) nykyiseen 863 miljoonaan.

Tänään julkaistusta MDG-raportista käy myös ilmi, että toisen vuosituhattavoitteen (peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille) päämääristä ovat hyötyneet ennen kaikkea maailman tytöt. Peruskoulutusta koskevalla vuosituhattavoiteella halutaan taata niin tyttöjen kuin poikienkin peruskoulutus maailmalaajuisesti. Kansallisten ja kansainvälisten ponnistelujen seurauksena tilanne vuonna 2012 on se, että 100 peruskoulunsa aloittavaa poikaa kohden koulun aloittaa keskimäärin 97 tyttöä. Vielä vuonna 1999 suhdeluku oli 91/100.

Raportin mukaan suurimmat kasvuluvut on onnistuttu saamaan aikaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa peruskoulun saattoi vielä 1999 aloittaa vain 58 prosenttia lapsista. Vuonna 2010 prosenttiluku oli jo 76. Myös koulupudokkaiden määrää on onnistuttu Afrikassa vähentämään.

Sitkeä eriarvoisuus

Globaali epäoikeudenmukaisuus on kuitenkin sitkeää. MDG-raportista ilmenee, että vuosituhattavoitteiden avulla saavutetutkin tulokset jakautuvat epätasaisesti maiden ja alueiden välillä. Lisäksi hyvin alkanut kehitys on paikoin hidastunut vuosien 2008-2009 talouskriisien seurauksena.

Äitiysterveyden suhteen on edistytty, mutta liian hitaasti. Viidennen vuosituhattavoitteen mukaan (odottavien äitien terveydentilan parantaminen) äitiyskuolleisuutta on vähennettävä ¾ vuoteen 2015 mennessä. Vaikka liian varhaisten raskauksien määrää on onnistuttu vähentämään ja ehkäisyvälineiden käyttöä lisäämään, on tämä kehitys hidastunut vuoden 2000 jälkeen verrattuna edeltävään vuosikymmeneen.

Naisten asema on globaalisti edelleen merkittävästi heikompi kuin miesten. Sukupuolten välinen epätasa-arvo on raportin mukaan yhä sitkeää, ja naiset kohtaavat syrjintää niin työelämässä, koulutukseen pääsyssä ja taloudellisiin varoihin liittyvissä kysymyksissä. Naisten parlamentaarinen edustus on myös globaalisti tarkasteltuna edelleen vähäistä. Naisiin kohdistuva väkivalta heikentää samanaikaisesti pyrkimyksiä saavuttaa tasa-arvoa koskeva vuosituhattavoite 3 (sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen).

Mitä vuoden 2015 jälkeen?

MDG-raportissa todetaan, että vuoden 2015 jälkeisen globaalin kehitysagendan hahmottelemiseen liittyvä työ jatkuu. Vuosituhattavoitteisiin liittyvät onnistumiset ja epäonnistumiset tarjoavat tälle ‘post-2015'-agendalle hyvän pohjan. Myös luottamusta siihen, että onnistuminen on mahdollista, löytyy.

"Maailmassa on nyt odotuksia siitä, että ennemmin tai myöhemmin kaikki nämä tavoitteet voidaan - ja pitää - saavuttaa. Maailman johtajien tulee pitää tätä yhteisenä lähtökohtana", sanoo YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asioiden alipääsihteeri Sha Zukang.

Raportin on tuottanut YK:n talous- ja sosiaaliosasto (UN Department of Economic and Social Affairs), ja siinä esitetyt  tiedot on kerätty yli 25 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.

YK:n virallinen MDG-sivusto, josta löytyy myös kaikki raportin tekoon käytetty materiaali

Lisätietoja ja lehdistömateriaalia

YK-liiton teemasivusto vuosituhattavoitteista