Uutinen

Suomen YK-nuoret antaneet suomalaisille nuorille äänen Post-2015 -prosessissa

Sandra Väärikkälä ja Pinja Parkkonen esittelivät Turussa uutta Suomen YK-nuorten Post 2015 -raporttia

Maailma odottaa vuodelta 2015 hyvin paljon. Nykyiset, vuonna 2000 voimaan astuneet vuosituhattavoitteet ovat saavuttamassa määräaikansa ja ensi vuoden syksyllä YK:ssa pitkään jatkunut kehitystyö tuo toivottavasti niille entistäkin tehokkaammat, niin sanotut Post-2015-tavoitteet.

Uusien tavoitteiden suunnitteluun on panostettu merkittävästi YK:n eri toimielimissä ja myös sen ulkopuoliset toimijat ovat osallistuneet suunnittelutyöhön omalla panoksellaan tavoilla, jotka eivät olleet vielä vuonna 2000 mahdollista. Esimerkiksi vuonna 2012 käynnistetyn My World -kyselyn avulla kuka tahansa on voinut kertoa mielipiteensä tärkeimmistä kehitystavoitteista internetin välityksellä.

Aktiivista työtä tavoitteisiin vaikuttamiseksi tekevät myös lukuisat kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa, mukaan lukien Suomen YK-liitto. Eräs merkittävä jäsenjärjestömme, valtakunnallinen YK-nuorisojärjestö Suomen YK-nuoret on myös tehnyt oman työnsä tavoitteiden parissa antamalla suomalaisille nuorille mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä tulevista kehitystavoitteista. Post-2015 -kyselyn tulokset julkaistiin tänä keväänä, ja raportin kirjoittajat olivat erittäin tyytyväisiä sen kattavuuteen. Kyselyyn vastasi yli 1000 suomalaista 15-29-vuotiasta nuorta.

Kyselyn toteuttivat YK-nuorille Pinja Parkkonen, Sandra Väärikkälä ja Andrina Schroderus-Nevalainen. Vetoapua kolmikko sai myös kaikilta paikallisyhdistyksiltä sekä Malli-YK-toimija FinMUN:ilta. ”Ylitimme tavoitteemme moninkertaisesti. Kiinnostus kyselyä kohtaan oli suurta ja nuoret lähtivät heti siihen mukaan,” kertoo YK-nuorten puheenjohtajanakin toimiva Parkkonen.

Nuorisojärjestö vastasi tarpeeseen

Marraskuussa 2013 Kepan ja Kehyksen Suomen Post 2015 Task Forcen perustamiskokouksessa Parkkonen oli saanut tiedon, että suomalaisten nuorten näkökulmalle Post-tavoitteiden suunnitteluvaiheessa olisi tarvetta. Samoihin aikoihin myös Ulkoasiainministeriössä vierailleet YK-nuoret olivat saaneet vastaavanlaisen signaalin.

Suomen YK-nuoret olivat aiemmin tempaisseet vuosituhattavoitteiden edistämiseksi muun muassa kesäfestareilla mutta koko maan kattavaa kyselyä ainakaan järjestömuistin mukaan ei ollut aiemmin toteutettu. Tästä huolimatta yhdistyksen piirissä oltiin vahvasti juuri kyselyn kannalla, jotta tuloksista saataisiin mahdollisimman kattavat. Varsinkin kansalaisjärjestö- ja akateemiselle kentälle rajoitetut projektit olivat voineet tuottaa hyvin homogeenisiä mielipiteitä.

”Saimme myös tietää, että Ulkoministeriössä tultaisiin järjestämään nuorisoteemainen kuuleminen Post-tavoitteista keväällä, joten sitä kautta saimme työllemme luontevan deadlinen,” Parkkonen huomauttaa.

Tuloksissa korostuivat huoli ympäristön tilasta ja eriarvoisuudesta

YK-nuorten raporttitekstissä todetaan, että oli yllättävää, ettei My World 2015 -kyselyssä ei ollut taloudellista eriarvoisuutta sivuavaa vastausvaihtoehtoa”, mikä oli kyselyyn vastanneiden piirissä todella läpileikkaava teema. Ainoa nuorille eriarvoisuutta tärkeämpi teema oli ympäristö ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, jonka painottamista vaati yli puolet vastanneista, mikä vastasi myös Opetus- ja kulttuuriministeriön 2010 Nuorisobarometrissä saatuja tuloksia. ”Myös avoimissa vastauksissa ympäristö sai erityistä huomiota, kuten myös toiveet siitä, että kehitys ja talouskasvu huomioisivat kestävän kehityksen periaatteet,” kertoo Schroderus-Nevalaisen kanssa Helsingin YK-yhdistyksen Post-2015 SDG -valiokunnassa istuva Väärikkälä.

Kyselyn tuottamisen ja raportoinnin lisäksi YK-nuoret näkivät tärkeänä osana toimintaansa myös tehokkaan tiedottamisen koko kehitystavoiteprosessista. Monet paikallisyhdistysten ja YK-nuorten hallituksen jäsenet osallistuivatkin Suomen YK-liiton järjestämiin kouluvierailukoulutuksiin, jotta he voisivat levittää tietoa tavoitteista myös suomalaisissa kouluissa aina ala-astetasolta lukioikäisille saakka. ”Ottaen huomioon, että tutkimusten mukaan vain 30% suomalaisista on kuullut vuosituhattavoitteista, jotka on lanseerattu jo vuonna 2000, koemme nuorisolle tehtävän tiedotuksen mittaamattoman arvokkaaksi työksi,” Väärikkälä painottaa.

Työ jatkuu myös kyselyn jälkeen

Kyselyn edistyessä ja lopulta valmistuessa toteuttamistavan vahvuudet korostuivat. Parkkosen ja Väärikkälän mukaan kyselypohjan muotoilu mahdollisimman kevyeksi ja yksinkertaiseksi varmasti alensi osallistumiskynnystä. Hieman abstraktiksi osoittanut, My World 2015 -kyselyä mukaillut data herätti hieman rakentavaa kritiikkiä, mutta suurimmaksi osaksi saatu palaute oli hyvää. Tulokset puhuivat puolestaan. ”Me oltiin melkein pöyristyneen onnellisia siitä, kuinka paljon ja kattavasti ympäri Suomea vastauksia lopulta saatiin,” Parkkonen iloitsee.

Ulkoasianministeriö kutsui Suomen YK-nuoret pitämään esitelmän raportista sen valmistuttua hyvin nopealla aikataululla. Ministeriö antoi positiivista palautetta työn laadusta ja myös Ympäristöministeriön kestävän kehityksen toimikunta oli erittäin kiinnostunut kyselyn tuloksista. Raportti levisi järjestökanavien ja Post-2015 Task Forcen kautta muun muassa Kepa ry:n, Kehitysyhteistyöjärjestön EU-yhdistys Kehys ry:n ja Kirkon Ulkomaanavun tietoon. Selvää onkin, että hyvin tehtyä työtä tulee jatkaa jossain muodossa, koska aihe on ajankohtainen vielä pitkälle ensi vuoden puolelle. Onhan kyseessä Post 2015 -tavoitteita kommentoiva tutkimus.

Asiaan kuitenkin palataan seuraavan kerran tulevana syksyllä. Ulkoasiainministeriön Globaalissa kesäkoulussa työpajaa tänä viikkona vetäneet haastateltavat kun ovat varmasti lomansa ansainneet.

 

Lue Suomen YK-nuorten Post 2015 -raportti tästä.

Teksti ja kuvat: Tatu Virta