Uutinen

Naisten oikeuksien ja tasa-arvon tila – missä mennään nyt?

Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen kohtaavat maailmalla yhä enemmän vastustusta. Konservatiiviset arvot voimistuvat ja yhä useampi maa heikentää naisten oikeuksia. Naisten oikeuksien puolustamisen vaikeus nousi esiin YK:n tärkeimmässä naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunnossa, joka pidettiin maaliskuussa New Yorkissa.

CSW, YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta (Commission on the Status of Women, eli CSW) on suurin sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantamiseen keskittyvä YK:n poliittinen elin. Se kokoontuu vuosittain kaksiviikkoiseen istuntoon New Yorkissa. Toimikunta on kokoontunut vuodesta 1946 lähtien. 

Maaliskuisen 68. istunnon painopisteenä oli köyhyys, erityisesti köyhyyden sukupuolittuneet ulottuvuudet ja vaikutukset naisten asemaan. Kokouksen keskeisenä tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joilla nopeuttaa sukupuolten tasa-arvon saavuttamista, naisten ja tyttöjen voimaannuttamista vahvistamalla instituutioita ja rahoitusta sukupuolinäkökulmasta.  

Tunnelmat kokouksen aikana olivat huolestuneet. Naisten oikeuksien kyseenalaistaminen on vahvistunut kaikkialla maailmassa ja yhä useampi maa on kääntynyt toimimaan naisten oikeuksia vastaan. Jos aiemmin yhteisenä pyrkimyksenä oli puolustaa ja edistää naisten asemaa, on anti-gender -liikkeen voimistuessa siitä tullut monin tavoin vaikeampaa.  

Gazassa on surmattu 9000 naista puolen vuoden aikana

Vastustus naisten aseman edistämistä ja sukupuolten tasa-arvon saavuttamista kohtaan on kiihtynyt ennennäkemätöntä vauhtia. Seuraukset ulottuvat naisten ja tyttöjen elämän kaikille osa-alueille, kaikkialla maailmassa. Erityisesti kriisialueilla ja konfliktien keskellä naisten elämä on aiempaa epävarmempaa. Tämän toi esille myös CSW:n avauspuheenvuorossa UN Womenin pääjohtaja, YK:n apulaispääsihteeri Sima Bahous 

Konfliktien keskellä Ukrainassa, Afganistanissa, Palestiinassa ja muualla tuhannet naisten ja tytöt kohtaavat väkivaltaa ja olosuhteita, joista eivät ole itse vastuussa. Tuhansien naisten elämä päättyy, pelkästään Gazassa on kuluneen puolen vuoden aikana surmattu yli 9000 naista. 

Pitkittyneissä konflikteissa luvut nousevat. Yhteiskunnallisten ääriliikkeiden voimistuessa on esimerkiksi Afganistanissa naiset suljettu koko julkisen elämän ulkopuolelle Talebanin otettua vallan syyskuussa 2021. Sotien ja kriisien kurjistaessa olosuhteita myös yhteiskuntien taloudellinen asema heikkenee ja köyhyys laajenee. 

Köyhyydellä on naisen kasvot

Köyhyydellä on tänä päivänä edelleen naisen kasvot. Maailmanlaajuisesti joka kymmenes nainen elää äärimmäisessä köyhyydessä. Toimia köyhyyden poistamiseksi tulee vauhdittaa nykyisestä 26 kertaa tehokkaammiksi, jotta naiset pääsevät perustavanlaatuisia oikeuksiaan kaventavasta elämäntilanteesta pois.

Tämä edellyttää hallituksilta ja julkisen vallan toimijoilta vahvaa sitoutumista niin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen kuin naisten aseman vahvistamisen toteuttamiseen. Käytännön toimia tarvitaan sukupuolitietoisen budjetoinnin, koulutuksen resurssoinnin, terveydenhuoltojärjestelmien saavutettavuuden, tasa-arvoisen palkkakehityksen kuin myös laajempien sosiaalietuuksien turvaamiseksi.  

Haluamme, että tyttäremme ja tyttärentyttäremme saavat lisää oikeuksia. Emme halua niitä vähentää.

Työtä naisten aseman ja oikeuksien puolesta on tehty YK:ssa vuosikymmeniä. Nyt päättynyt CSW-istunto muistuttaa tehdystä työstä ja niistä kansainvälisistä sitoumuksista, joihin YK:n jäsenmaat ovat yhdessä sitoutuneet. Kokouksen sloganiksi nousikin YK:n pääsihteerin António Guterresin viesti: ”Haluamme, että tyttäremme ja tyttärentyttäremme saavat lisää oikeuksia. Emme halua niitä vähentää.” 

CSW:n loppuasiakirjan tavoitteisiin sitoutuminen vaatii vahvaa yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyötä. Naisten aseman vahvistaminen ja oikeuksien turvaaminen, sekä erityisesti toimet köyhyyden poistamiseksi palvelevat koko yhteiskunnan hyvinvointia, taloudellista tuottavuutta ja yhteiskunnallista vakautta.  

Lue lisää: CSW:n loppupäätelmät ja suunnitelma naisten köyhyyden lopettamiseksi (UN-WOMEN)

Lisätietoa CSW:n toiminnasta (englanniksi)