Uutinen

Lapsuus äitinä

16-vuotias Usha Yadab, on ryhmänjohtaja Choose Your Future -ohjelmassa Nepalissa, joka opettaa tyttöjä terveydestä ja rohkaisee elämäntaitojen kehittämiseen. Kuva: UNFPA/William Ryan

YK:n väestörahaston (UNFPA) tänään julkaisema raportti The State of World Population 2013: Motherhood in Childhood tuo esiin nuorten raskauksiin liittyviä haasteita. Varhaisessa iässä raskaaksi tuleminen vaikuttaa tyttöjen koulutukseen, terveyteen ja työllistymismahdollisuuksiin. Äitiys lapsuusiässä on raportin mukaan suuri ongelma erityisesti kehitysmaissa, joissa synnyttää vuosittain 7,3 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä. Kaikista nuorten raskauksista 95 prosenttia tapahtuu kehitysmaissa.

Maaseudun köyhistä oloista tulevat matalasti koulutetut tytöt päätyvät muita todennäköisemmin äideiksi hyvin nuorella iällä. Suuremassa riskissä ovat myös etnisiin ja marginaalisiin ryhmiin kuuluvat sekä ne, joilla ei ole pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluihin. Terveysriskit nuorilla alle 14-vuotiailla äideillä ovat erityisen suuria, kun raskaus käynnistyy juuri puberteetin jälkeen. Kehitysmaissa kuolee vuosittain noin 70 000 nuorta äitiä synnytykseen liittyviin komplikaatioihin.

Koulutus kasvattaa tyttöjen itsetuntoa

Koulutuksella nähdään olevan merkittävä rooli nuorten raskauksien ehkäisevänä tekijänä. Raportin mukaan, mitä pidempään tytöt pysyvät koulussa, sitä pienempi on raskaaksi tulemisen mahdollisuus. Koulutus kasvattaa tyttöjen itsetuntoa, ja voi johtaa työllistymiseen. Lisäksi se vähentää lapsiavioliittoja, jotka ovat vahvasti kytköksissä nuorten raskauksiin. Arviolta päivittäin 39 000 tyttöä menee naimisiin.

Nuorten tyttöjen raskauksien syyt ovat monitahoisia, ja niihin liittyy niin köyhät olosuhteet, yhteisön hyväksymät lapsiavioliitot kuin epätasa-arvoiset mahdollisuudet tyttöjen koulutukseen. Kun alle 15-vuotiaat tulevat raskaaksi, kyseessä ei ole tietoinen valinta, vaan enemmänkin vaihtoehtojen puute. UNFPA:n raportissa tuodaankin esille se, että tyttöjen tulisi saada päättää omasta elämästään ja nähdä myös muita tulevaisuuden mahdollisuuksia kuin äitiys.

Tyttöjen raskauksia voidaan ehkäistä, kun huomioidaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, tyttöjen voimaannuttaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja köyhyyteen puuttuminen. Edistykselle tärkeää on tyttöjen koulutuksen turvaaminen ja lapsiavioliittojen ehkäiseminen. Nuoria äitejä pitäisi tukea enemmän ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut olla saatavilla nuorilla tytöillä. Lisäksi myös miehet ja pojat tulisi aktivoida osaksi keskustelua varhaisista raskauksista.

Raportin mukaan nuorten raskauksien ehkäisyyn tarvitaan holistinen lähestymistapa, jossa eri tahot tekevät sektoreiden ylittävää yhteistyötä yhdessä nuorten kanssa. Holistisessa näkemyksessä ei painoteta tyttöjen käyttäytymisen, vaan yhteisön asenteiden ja toimintatapojen muutosta.

Lue lisää:

The State of World Population 2013: Motherhood in Childhood. Facing the Challenge of adolescent preganancy raporttiin pääset tästä.