Uutinen

Jäsenvaltiot väittelivät turvallisuusneuvoston uudistamisesta

Yleiskokouksen alaisuudessa toimiva, turvallisuusneuvoston jäsenyyksiä ja alueellista edustusta käsittelevä työryhmä tapasi heinäkuun puolessa välissä (19.7.2007) arvioidakseen mahdollisuuksia päätösten tekemiseksi turvallisuusneuvoston uudistamisesta.

Suurlähettiläät Liechtensteinista ja Chilestä fasilitoivat keskustelua. Heidän kesäkuun lopulla luovuttamassaan raportissa suositeltiin, että jäsenvaltiot aloittavat neuvottelut uudistamisprosessin seuraavana askeleena. Yleiskokouksen puheenjohtajan huomautuksesta kaksi asiaa tulee vielä saattaa kuntoon ennen neuvottelujen aloittamista 1) varmistaa kaikkien intressiryhmien halukkuus osallistua prosessiin sekä 2) selkeyttää niiden asiakirjojen luonnetta, joihin neuvottelut perustettaisiin.

Menestyksekäs päätös vaatii peruskirjan mukaisesti yleiskokoukselta kahden kolmasosan enemmistöpäätöksen, oli kyseessä päätöslauselma tai mikä tahansa päätös. Kahden kolmasosan enemmistö tarvitaan, mikäli peruskirjaa halutaan muuttaa. Uusien pysyvien ja vaihtuvien turvallisuusneuvoston jäsenyyksien lisääminen vaatisi muutosta peruskirjaan, kun taas työmenetelmiä koskevien muutosten tekeminen ei tätä vaadi, niiden toteuttamiseen riittää yksinkertainen enemmistöpäätös.

Halukkuus neuvotteluihin on olemassa

Lähes kaikki kokoukseen osallistuneet delegaatiot ilmaisivat halukkuutensa keskustella konkreettisten neuvottelujen reunaehdoista. Monet olivat kiinnostuneita siirtymään suoraan neuvotteluihin. Saksan mukaan seuraavan askeleen tulee olla neuvottelu, loputtomat konsultaatiot eivät ole vaihtoehto, koska enemmistö jäsenmaista kannattaa neuvotteluihin siirtymistä. Muut ilmaisivat halukkuutensa, mutta huomauttivat, että ilman perusteellista poliittista valmistelua yhteisten näkemysten löytäminen saattaisi vaarantua. Jotkut jäsenmaista kertoivat omista ehdoistaan neuvottelujen aloittamiselle.


Italian delegaation mukaan yleiskokous ei ole vielä valmis neuvotteluihin, ja se suositti uutta konsultaatiokierrosta tai ns. ennakkoneuvotteluja. Espanjan mukaan jäsenmaiden välillä pitäisi olla avoimempaa dialogia ennen "aitoihin neuvotteluihin" siirtymistä. Yleiskokouksen tulee sopia neuvotteluiden laajuudesta, muodosta ja aikataulusta. Jotta mahdollisimman monien jäsenvaltioiden suositukset voitaisiin ottaa huomioon, jotkut jäsenmaat toivoivat tiukempaa äänestyskäytäntöä peruskirjan määrittelemän kahden kolmasosan enemmistön sijaan.

Neuvoteltavia elementtejä

Vain muutamat delegaatiot tekivät ehdotuksia turvallisuusneuvoston uudistamisen neuvottelukierroksen sisällöksi. Saksa ehdotti konkreettista aikataulua ja mandaattia, monien muiden maiden ohessa. Pakistan ehdotti laajennetun neuvoston suhteuttamista uusien paikkojen alueelliseen jakoon. Muut, kuten Alankomaat, pitivät tärkeimpänä neuvotteluiden elementtinä mandaattitarkastelun yksityiskohtia. Lisäksi keskusteltiin vaihtuvien ja pysyvien paikkojen määrän laajentamisesta, mutta konkreettisia ehdotuksia kumpaankaan liittyen ei annettu.

Etenemisen vaihtoehtoja

Yleiskokouksen puheenjohtajan kirjeessä yleiskokouksen jäsenistölle painotettiin, että aiemmin kootut kaksi fasilitaattoreiden raporttia täydentävät toisiaan ja niitä tulisi lukea yhdessä. Jäsenvaltiot ovat nostaneet esiin seuraavat asiat suosituksina etenemisen suhteen:

* jäsenvaltioiden omistajuus on tärkeää neuvotteluiden onnistumiselle
* neuvottelujen puitteista tulisi sopia ennen nykyisen yleiskokouksen istuntokauden (61.) loppumista
* neuvotteluista tulisi saada tuloksia yleiskokouksen 62. istuntokauden aikana
* päätökset tulisi tehdä suurimmalla mahdollisella yhteisymmärryksellä, tarvittavan enemmistön tulisi olla suurempi kuin peruskirjassa määritelty kahden kolmasosan enemmistö
* turvallisuusneuvoston työmenetelmien läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta tulee lisätä, mutta tätä asiaa tulee käsitellä laajentumisesta erillisenä kysymyksenä

Seuraavaksi tapahtuu

Yleiskokouksen puheenjohtaja Al Khalifa määrittelee seuraavat askeleet prosessissa. Odotettavissa on, että hän jättää kaksi keväällä tehtyä fasilitaattoreiden raporttia (22.4. ja 26.6. julkaistut) yleiskokoukselle avoimen työryhmän raporttina ennen nykyisen istuntokauden päättymistä 17.9.2007. Raportti siirrettäisiin sitten tulevalle puheenjohtajalle, Srgjan Kerimille, joka on vastuussa konsultaatio/neuvotteluprosessin ohjaamisesta yleiskokouksen 62. istunnon aikana.

Kirjoitus englanniksi