Tiedote

YK uudistuu: Our Common Agenda - Yhteinen ohjelma

Our Common Agenda -tavoiteohjelma edustaa YK:n pääsihteerin visiota maailmanlaajuisen yhteistyön tulevaisuudesta ja se pyrkii edistämään inklusiivista, verkostoitunutta ja tehokasta monenkeskisyyttä. António Guterrez esitteli raporttinsa yleiskokoukselle syyskuussa 2021, 75. yleiskokouksen lopussa.

YK:n pääsihteeri António Guterrez.
YK:n pääsihteeri António Guterrez. Kuva: Faces Of The World.

YK:n tämänhetkisen toimintakentän merkittävimpiä asiakirjoja on vuonna 2021 julkaistu YK:n pääsihteeri António Guterresin lanseeraama raportti Our Common Agenda. Maailmanlaajuinen tavoiteohjelma kehitettiin edistämään moninapaista turvallisuutta, ympäristönsuojelua, naisten oikeuksia ja YK:n uudistumista. Raportissa katsotaan 25 vuoden päähän tulevaisuuteen ja esitetään YK:n pääsihteerin visio kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä ja tehokkaan moninapaisuuden ja verkostoitumisen syventämisestä siten, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. Pääsihteeri julkisti raporttinsa YK:n yleiskokoukselle 75. yleiskokouksen lopussa.  

YK:n uusi tavoiteohjelma julkaistiin vakavien kansainvälisten kriisien aikaan. Koronapandemia on alleviivannut sitä, miten läheisesti kaikkien maanosien valtiot ja niiden väestöt nivoutuvat toinen toisiinsa. Tämä korostaa ohjelman avainviestiä: aikakautemme uhat, kriisit ja epäkohdat ovat maailmanlaajuisia ja ne voidaan ratkaista ainoastaan monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön voimin.

Tavoitteiden alta löydät pääsihteerin puheen Our Common Agendasta.

EHDOTETUT PÄÄKOHDAT

1. Ketään ei jätetä

 • Uudistettu sosiaalisopimus, joka on ankkuroitu ihmisoikeuksiin
 • Uusi aikakausi maailmanlaajuiselle sosiaaliturvalle, sisältäen sekä terveydenhoidon että perustoimeentuloturvan, saavuttaen neljä miljoonaa turvatonta
 • Asianmukaisen asumisen, koulutuksen, elämänmittaisen oppimisen ja reilun työelämän vahvistaminen
 • Digitaalinen inkluusio
 • Maailman sosiaalinen huippukokous vuonna 2025
 • Lisämittareiden identifioiminen bruttokansantuotteeseen (BKT)

2. Suojellaan planeettamme

 • Johtajien tapaaminen ennen vuoden 2023 maailmanlaajuista tilannearvioita
 • Sitoutuminen 1,5 asteen tavoitteeseen ja nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä tai aiemmin
 • Julistukset ilmaston hätätilasta ja oikeudesta terveelliseen elinympäristöön
 • Tukipaketti kehittyville maille
 • Mittarit sopeutumiselle ja sietokyvylle
 • Ei uutta hiilivoimaa vuoden 2021 jälkeen ja fossiilisten polttoaineiden tuen poistaminen vaiheittain käytöstä
 • Huomioidaan ympäristö talousmalleissa, hiilen hintamekanismeissa ja taloustoimijoiden uskottavissa sitoumuksissa
 • Vuoden 2020 jälkeinen biodiversiteetti viitekehys
 • Ruoantuotannon muuntaminen kestäväksi, ravinnerikkaaksi ja reiluksi
 • Yleiskokouksen toimet ilmastonmuutoksen alueellisiin uhkiin ja ympäristön siirtymätilanteiden estämiseksi, suojelemiseksi ja ratkaisemiseksi

3. Rauhan edistäminen ja konfliktien estäminen

Uusi rauhanohjelma

 • Vähentämällä strategisia riskejä (ydinaseet, kybersodankäynti, itseohjautuvat aseet)
 • Vahvistamalla kansainvälistä kaukokatseisuutta
 • Uudistamalla sitä, miten vastataan kaikenlaiseen väkivaltaan
 • Investoimalla konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanrakentamiseen, mukana Rauhanrakennusrahasto ja Rauhanrakennustoimikunta
 • Tukemalla alueellista konfliktien ehkäisyä
 • Ottamalla naiset ja tytöt keskiöön turvallisuuspolitiikassa

Rauhanomainen, turvallinen ja kestävä ulkoavaruuden käyttö, mukaan lukien monisidosryhmäisen keskustelun ulkoavaruudesta

4. Kansainvälisten lakien noudattaminen ja oikeudenmukaisuuden varmistaminen

 • Ihmisoikeudet ongelmanratkaisun mittana, kattavien syrjinnän vastaisten lakien ja osallisuuden edistämisen avulla
 • Ihmisoikeuksien levittäminen verkossa ja raja-alueasioissa sekä uusiin teknologioihin
 • Yleinen pääsy internettiin ihmisoikeudeksi
 • Ihmisoikeusmekanismien perustuttava kestävämpään talouteen
 • Laillinen henkilöllisyys kaikille ja loppu kansalaisuudettomuudelle sekä pakolaisten, maahanmuuttajien ja maan sisäisten pakolaisten suojelu
 • Oikeusvaltioperiaatteelle uusi visio
 • Globaali tiekartta kansainvälisen lain kehittämiseksi ja tehokkaaksi soveltamiseksi

5. Naiset ja tytöt keskiöön

 • Sukupuolia syrjivien lakien kumoaminen
 • Sukupuolten tasavertaisuuden edistäminen, mm. kiintiöin ja erityistoimenpitein
 • Naisten taloudellisen inkluusion helpottaminen, mm. naisyrittäjiä tukemalla ja terveystalouteen sijoittamalla
 • Nuorten naisten ääni kuuluviin
 • Nuoriin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen, mm. hätävastatoimisuunnitelmalla

6. Luottamuksen rakentaminen

 • Maailmanlaajuinen säännöstö, jolla edistetään julkisen informaation korkeaa moraalia
 • Parantamalla ihmisten kokemusta julkisista instituutioista ja palveluista
 • Kansalaiset mukaan kuulemisiin ja ”tulevaisuuden visiointiin”
 • Tekoja korruption kitkemiseksi, jotka ovat yhdenmukaisia YK:n korruption vastaisen sopimuksen kanssa
 • Uudistettu kansainvälinen verotusjärjestelmä
 • Laittomien rahavirtojen torjuminen ja yhteiset rakenteet luotettavalle rahataloudelle

7. Digitaalisen yhteistyön parantaminen

Kansainvälinen digitaalisopimus:

 • Yhdistetään ihmiset, mm. kaikki koulut, internettiin
 • Vältetään internetin pirstoutuminen
 • Suojellaan dataa
 • Laitetaan ihmisoikeudet verkkoon
 • Otetaan käyttöön syrjinnän ja harhaanjohtavan sisällön vastuullisuuskriteerit
 • Edistetään tekoälyn sääntelyä
 • Digitaalinen yhteisomaisuus kaikkien hyödyksi

8. Yhdistyneitten Kansakuntien päivittäminen

 • Valtioiden ja hallitusten ex-päämiehet johtamaan Korkean tason neuvoa-antavaa toimikuntaa, joka kehittäisi globaalien julkishyödykkeiden hallintoa
 • Kokonaisvaltaista politiikkaa, jossa ihmiset ovat keskiössä, huomioiden iän, sukupuolen ja moninaisuuden
 • Enemmän kuuntelua, osallisuutta ja konsultaatiota (myös sähköisesti) käyttäen YK:n 75. juhlavuoden julkilausumaa ja Our Common Agenda -tavoiteohjelmaa
 • Sukupuolten yhdenvertaisuus Yhdistyneiden Kansakuntien koko järjestelmässä vuoteen 2028
 • Pääsihteerin tieteellisen neuvottelukunnan uudelleenkäynnistys
 • ”Muutosviisikko” Yhdistyneille Kansakunnille 2.0; innovointi, tieto, strateginen ennakointi, tuloshakuisuus ja käyttäytymistiedepohja

9. Kestävän rahatalouden varmistaminen

 • 20-ryhmän huippukokous kahden vuoden välein; mukana YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ja pääsihteeri sekä kansainvälisten talousinstituutioiden päämiehet. Tavoitteena kestävä, inklusiivinen ja vahva globaali talous:
  • Tukemalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) investointien tehostamista, mm. ”viimeisen kilometrin liittoumalla” saadaksemme mukaan ne, jotka ovat jääneet eniten jälkeen
  • Tarjoamalla joustavampaa tutkimusta ja kehittämisen kannusteita
  • Ratkaisemalla heikkoudet velkajärjestelyarkkitehtuurissa
 • Reilumpi ja kestävämpi monenkeskinen kaupankäynti, mm. WTO:ta uudistaen
 • YK:n budjetointiprosessin kehittäminen

10. Kumppanuuksien tehostaminen

 • Vuosittaiset kokoukset YK:n ja kaikkien alueellisten organisaatioiden johtajien välillä
 • Vahvempi yhteys YK:n järjestelmän ja kansainvälisten talousinstituutioiden ja alueellisten kehityspankkien välillä
 • Järjestelmällisempää yhteydenpitoa hallitusten, alueellisten viranomaisten ja yksityissektorin välillä
 • Kansalaisyhteiskunta toiminnan keskiöön kaikkialla YK:ssa
 • YK:n toimisto kumppaneita varten lujittaen saavutettavuutta ja inkluusiota, mm. verkon saavutettavuutta

11. Yhteistyö ja nuorten kuunteleminen

 • Poliittisen osallistumisen esteiden poistaminen ja edistymisen mittaaminen ”nuoret politiikassa” indeksillä
 • Koulutushuippukokouksen muuttaminen vuonna 2022
 • ”Toipumisbarometri” nuorten urapolkujen ja työllistymisen seuraamiseen
 • ”Korkean kunnianhimon liittouma” edistämään vihreän ja digitaalisen talouden työpaikkojen syntymistä

Tulevat sukupolvet

 • Tulevaisuuden huippukokous vuonna 2023
 • Varmistetaan pitkän aikavälin ajattelu, mm. YK:n tulevaisuuslaboratorion avulla
 • Seuraavien sukupolvien edustus, mm. Yhdistyneiden kansakuntien huoltohallintoneuvoston ja YK:n tulevien sukupolvien erityislähettilään nimittämisen kautta, huomioiden myös julistuksen tulevien sukupolvien puolesta

12. Valmistaudutaan

 • Kootaan hätätilojen koordinointialusta monimutkaisia kansainvälisiä kriisejä varten
 • Strateginen ennakointi ja globaali riskiraportti viiden vuoden välein
 • Globaali julkinen terveydenhoito:
  • Maailmanlaajuinen rokotusohjelma
  • Vahvempi WHO
  • Vahvempi globaali terveysturvallisuus ja valmistautuneisuus
  • Tuotekehityksen kiihdyttäminen ja terveysteknologioiden käytön mahdollisuudet alhaisen ja keskiansiotason maille
  • Maailmanlaajuinen terveydenhoidon kattavuus ja terveyteen vaikuttavien tekijöiden käsittely

Linkki englanninkieliseen dokumenttiin.

Pääsihteeri Guterresin Our Common Agendaa kuvaava puhe, jonka hän piti 10.9.2021.

___

”Olemme historian murroskohdassa.

Tämä on suurin yhteinen haasteemme toisen maailmansodan jälkeen ja ihmiskunnalla on edessään selkeä ja kiireellinen valinta: murentuminen tai läpimurto.

Koronavirustauti (Covid-19) murtaa maailmaamme, uhkaa terveyttämme, vahingoittaa taloutta ja elinkeinotoimintaa sekä syventää köyhyyttä ja epätasa-arvoa.

Raivoavat konfliktit jatkuvat ja ne pahenevat.

Ilmastonmuutoksen katastrofaaliset vaikutukset - nälänhädät, tulvat, tulipalot ja äärimmäinen kuumuus - uhkaavat koko olemassaoloamme.

Miljoonille ihmisille ympäri maailmaa köyhyys, syrjintä, väkivalta ja ulkopuolelle hylkääminen epää heiltä oikeuden elämän perustarpeisiin: terveyteen, turvallisuuteen, rokotesuojaan, puhtaaseen juomaveteen, päivittäiseen ruokaan ja koulupaikkaan.

Enenevässä määrin, ihmiset kääntävät selkänsä arvoilleen; luottamukselle ja solidaarisuudelle muita ihmisiä kohtaan.

Juuri niille arvoille, joita tarvitsemme maailman uudelleenrakentamiseksi sekä paremman ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi ihmisille ja planeetallemme.

Ihmiskunnan hyvinvointi - itse asiassa ihmiskunnan koko tulevaisuus - riippuu solidaarisuudesta ja toimimisesta maailmanlaajuisena perheenä saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme.

Ihmisille, planeetallemme, vauraudelle ja rauhalle.

Viime vuonna, YK:n 75. juhlavuonna, jäsenmaat olivat yhtä mieltä siitä, että haasteemme ovat yhteisiä maiden rajojen ja muiden jakolinjojen yli. Näihin haasteisiin voidaan vastata vain yhdenvertaisesti ja yhteisesti, vahvistamalla monenkeskisyyttä ja YK:n keskeistä osaa näissä ponnistuksissa.

Jäsenmaat pyysivät minua laatimaan suositukset yhteisen agendamme edistämiseksi. Tämä raportti on minun vastaukseni siihen.

Valmistellessamme tätä raporttia otimme mukaan laajan joukon sidosryhmiä; mukana oli mm. YK:n jäsenmaita, johtavia ajattelijoita, nuoria, kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä YK ja sen monet kumppanit. Yksi viesti kulki vahvana ja selkeänä: valinnat, jotka teemme tai jotka jätämme tekemättä saattavat johtaa murentumiseen tai läpimurtoon - vihreään, parempaan ja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Valinnat, jotka teemme tai jotka jätämme tekemättä saattavat johtaa murentumiseen tai läpimurtoon - vihreään, parempaan ja turvallisempaan tulevaisuuteen.

Valinta on meidän ja tätä mahdollisuutta emme saa enää uudestaan.

Tämän vuoksi ”Our Common Agenda” –tavoiteohjelma on ennen kaikkea toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on edesauttaa olemassa olevien sopimusten toimeenpanoa, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Sustainable Development Goals., SDG).

Ensinnäkin, nyt on aika omaksua uudelleen globaali solidaarisuus ja löytää uusia tapoja työskennellä yhdessä yhteisen edun vuoksi. Tähän on sisällyttävä maailmanlaajuinen rokotussuunnitelma koronarokotteiden toimittamiseksi miljoonille ihmisille, jotka eivät vielä ole tämän henkiä pelastavan perustoimenpiteen piirissä. Lisäksi sen tulee sisältää nopeita ja rohkeita toimia kolmoiskriisin: ilmastohäiriöiden, biodiversiteetin vähenemisen ja saastuttamisen aiheuttaman tuhon torjumiseksi.

Toiseksi, on aika uudistaa hallitusten ja kansalaisten välinen ja yhteiskuntien sisäinen yhteiskuntasopimus, jotta luottamus voidaan rakentaa uudelleen ja voidaan pitää kiinni ihmisoikeuksista. Ihmisten täytyy nähdä tuloksia, jotka vaikuttavat heidän omaan jokapäiväiseen elämäänsä. Tähän täytyy kuulua naisten ja tyttöjen aktiivinen tasa-arvoinen osallistuminen, sillä ilman heitä mielekäs yhteiskuntasopimus ei ole mahdollinen. Sopimuksen tulisi sisältää uudistettuja hallintojärjestelyitä, jotka tarjoavat parempia julkishyödykkeitä ja sen tulisi aloittaa uusi aikakausi, joka tuo mukanaan yleisen sosiaaliturvan, terveydenhuollon, koulutuksen, taidot, ihmisarvoisia työpaikkoja ja asuntoja sekä ihmisoikeudeksi yleisen pääsyn Internetiin vuonna 2030. Kutsun kaikkia maita mukaan jokaista kansalaista koskevaan osallistavaan ja mielekkääseen kansalaiskeskusteluun, jotta kaikki kansalaiset pääsevät vaikuttamaan maansa tulevaisuuteen.

Kolmanneksi, on aika lopettaa maailmaa vaivaava "infodemia" puolustamalla yhteistä, kokemusperäistä konsensusta tosiasioista, tieteestä ja tiedosta. "Sodan tiedettä vastaan" on loputtava. Kaikkien poliittisten ja talouspäätösten on perustuttava tieteeseen ja asiantuntemukseen. Vaadin maailmanlaajuisia toimintasääntöjä, jotka edistävät julkisen tiedon perustumista tosiasioihin.

Neljänneksi, on aika korjata sokea pisteemme sen suhteen, miten mittaamme taloudellista vaurautta ja edistystä. Kun voittoja luodaan ihmisten ja planeettamme kustannuksella, taloudellisen kasvun todellinen hinta jää paljastumatta. Nykyinen tapa mitata bruttokansantuotetta (BKT) ei tunnista joidenkin liiketoimintojen ihmisille ja ympäristölle aiheuttamaa tuhoa. Peräänkuulutan BKT:n määrittämistä uudella tavalla, jotta ihmiset ymmärtävät täysin liiketoimintojen todellisen vaikutuksen ja kuinka voimme, ja kuinka meidän täytyy, toimia paremmin ihmisten ja planeettamme hyväksi.

Viidenneksi, nyt pitää ajatella pitkällä aikavälillä, panostaa enemmän nuoriin ja tuleviin sukupolviin ja valmistaa heitä tuleviin haasteisiin. Common Agenda sisältää suosituksia nuorten merkitykselliselle, monipuoliselle tehokkaalle osallistumiselle YK:n sisällä ja sen ulkopuolella, mm. edistämällä poliittista edustusta ja muuttamalla koulutusta ja taitojen opetusta sekä elinikäistä oppimista. Teen myös ehdotuksia, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien huoltohallintoneuvoston uudistaminen, tulevaisuuslaboratorion kehittäminen, julistuksen tulevien sukupolvien puolesta ja YK:n erikoislähettilään nimittäminen varmistaaksemme, että poliittiset ja taloudelliset päätökset ottavat huomioon niiden vaikutuksen tuleviin sukupolviin. Meidän on myös oltava paremmin valmiita estämään ja torjumaan maailmanlaajuisia riskejä. YK:n on tärkeää julkaista säännöllisesti strategisen ennakoinnin globaalia riskiraporttia. Ehdotan myös globaalia hätätilojen koordinaatioalustaa, joka kutsuttaisiin koolle vastauksena monimutkaisiin maailmanlaajuisiin kriiseihin.

Kuudenneksi, nyt on vahvemman, paremmin verkostoidun ja osallistavamman monenvälisen järjestelmän aika, joka on ankkuroitu Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Tehokas monenvälisyys riippuu tehokkaista Yhdistyneistä Kansakunnista, joka kykenee sopeutumaan maailmanlaajuisiin haasteisiin samalla kun se vastaa YK:n peruskirjan tarkoitukseen ja periaatteisiin. Esimerkiksi, tulen ehdottamaan uutta rauhanohjelmaa; useiden sidosryhmien välistä keskustelua ulkoavaruudesta ja globaalia digitaalisopimusta, sekä joka toinen vuosi järjestettävää kokousta G20-ryhmän ja talous- ja sosiaalineuvoston, YK:n pääsihteerin ja kansainvälisten rahoituslaitosten johtajien kesken.

Tarvitsemme kaikessa kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien osallistumista ja tämän vuoksi pyrimme perustamaan paikallis- ja aluehallintojen neuvonantajaryhmän.

75 vuoden ajan Yhdistyneet Kansakunnat on koonnut maailman keskustelemaan maailmanlaajuisista haasteista: sodista ja nälänhädästä sairauksien voittamiseen, ulkoavaruudesta ja digitaalisesta maailmasta ihmisoikeuksiin ja aseriisuntaan.

Nykyisenä jakautumisen, sirpaloitumisen ja epäluottamuksen aikana tätä foorumia tarvitaan enemmän kuin koskaan, jotta voimme turvata kaikille ihmisille paremman, vihreämmän tulevaisuuden rauhan vallitessa. Tämän raportin perusteella kutsun koolle korkean tason neuvoa-antava toimikunnan, johon osallistuu entisiä valtion ja hallitusten johtajia. Pyydän heitä tunnistamaan maailmanlaajuisia julkishyödykkeitä ja muita yhteistä etua koskevia alueita, joissa hallinnolla on eniten parannettava sekä laatimaan ehdotuksia, miten se tehtäisiin.

Tässä hengessä ehdotan Tulevaisuuden huippukokousta, jossa rakennetaan uusi maailmanlaajuinen konsensus siitä millaiselta tulevaisuutemme tulisi näyttää, ja mitä voimme tehdä turvataksemme sen.

Ihmiskunta on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että pystymme suuriin saavutuksiin, kun toimimme yhdessä.

Tämä yhteinen tavoiteohjelma on etenemissuunnitelmamme myönteisen hengen palauttamiseksi, maailman jälleenrakentamisen aloittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi toisiimme, mitä niin epätoivoisesti tarvitsemme tällä historian hetkellä.

Juuri nyt on aika ottaa seuraavat askeleet yhteisellä matkallamme, solidaarisesti kaikkien kanssa ja kaikille.”

___

Lujittaakseen maailmanlaajuista ohjausjärjestelmää YK:n jäsenmaat ovat eritelleet 12 tavoitetta, joiden edistämiseen sitoudutaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kaikki ehdotetut toimenpiteet ovat linjassa ja suunniteltu niin, että nopeuttavat kestävän kehityksen tavoitteita.