YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
OSCE Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
P5 Turvallisuusneuvoston pysyvät (viisi) jäsenmaata De fem permanenta länderna i FN:s säkerhetsråd Permanent Members of the Security Council Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Venäjä / Förenta staterna, Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBSO rauhanrakentamisen tukitoimisto stödkontoret för fredsbyggande Peacebuilding Support Office
PCPB konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen Fredsuppbyggande efter en konflikt Post-conflict peacebuilding

päättyi 2003 / avslutad 2003

PERM REP pysyvä edustaja permanent representant Permanent Representative
PICJ pysyvä kansainvälinen tuomioistuin Permanenta internationella domstolen Permanent International Court of Justice
PK rauhanturvaaminen fredsbevarande Peace-keeping
PKO rauhanturvaoperaatio fredsbevarandeoperation Peacekeeping operation
PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy
PRSP kansallinen köyhyydenvähentämisstrategia strategiskt dokument för fattigdomsbekämpning poverty reduction strategy paper
R2P suojeluvastuu skyldigheten att skydda Responsibility to Protect
RDF nopean toiminnan joukot snabb spridningsstyrka Rapid Deployment Force
SALW pienaseet små och lätta vapen Small Arms and Light Weapons
SC turvallisuusneuvosto säkerhetsrådet Security Council
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet Hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
SIDS pienet saarivaltiot små ö-utvecklingsländer Small Island Developing States
SMEs pienet ja keskisuuret yritykset små- och medelstora företag Small- and Medium-scale Enterprises
SSC Etelän yhteistyö / Etelä-Etelä-yhteistyö syd-syd-samarbete South-South Cooperation
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
TICAD Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa internationella konferensen i Tokyo för afrikansk utveckling Tokyo International Conference on African Development
TPRM Kauppapoliittinen tarkastelumekanismi Avtalet om handelspolitisk granskning Trade Policy Review Mechanism