YK-päivä

Maailman autismitietoisuuden päivä

World Autism Awareness Day

Autismi on synnynnäinen aivojen kehityksestä johtuva tila, joka ilmenee hyvin yksilöllisesti. Autisminkirjo kattaa moninaisia piirteitä, joiden merkitys ja vaikutus yksilön elämään vaihtelee. 

Autistinen ihminen tarvitsee useimmiten tukea vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa suhteissa ja kommunikaatiossa, riippuen henkilön tavasta aistia ja kokea ympäristöään sekä olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tuen tarve on yksilöllinen ja se voi myös muuttua elämäntilanteiden mukaan. 

Autisminkirjolla olevia ihmisiä on joka puolella maailmaa, on arvioitu, että on noin 1 % väestöstä esiintyy autisminkirjon ominaisuuksia. Autismin syitä ei vielä kunnolla tunneta, taustalla vaikuttaa niin geneettisiä kuin ympäristöstä johtuvia tekijöitä.

Diagnostiikan kehittyminen on auttanut tunnistamaan ja nimeämään autisminkirjon piirteitä. Erityisesti naisten ja tyttöjen autisminkirjon piirteiden tunnistaminen on parantunut, nykytiedon valossa noin kolmannes autisminkirjon piirteistä on todettu esiintyvän naisilla. 

YK:n yleiskokous on julistanut huhtikuun 2. päivän autismitietoisuuden kansainväliseksi teemapäiväksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta autismin erityispiirteistä sekä vahvistaa jokaisen oikeutta itsenäiseen, omatoimiseen ja osallistuvaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Autismi ei ole tila, joka tulisi poistaa tai parantaa, sen sijaan tulisi rakentaa yhteiskuntaa, joka osaa suhtautua yksilölliseen erilaisuuteen ja varmistaa jokaiselle yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet täysimääräisesti. 

 

Teemapäivän kotisivut

YK:n yleiskokouksen julistus, 18.12.2007, A/RES/62/139

Suomen YK-liiton julkaisema painos YK:n vammaissopimuksesta (.pdf)