Agenda2030-julistuksen sisältö

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat luonteeltaan universaaleja, eli ne koskevat kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa.

Kestävän kehityksen tavoitteiden johdantoteksti painottaa, että tavoitteet ovat toimintasuunnitelma ihmisten, maapallon ja hyvinvoinnin hyväksi. Tavoitteena on myös vahvistaa maailmanlaajuista rauhaa ja poistaa köyhyys kaikissa muodoissaan.

Tavoitteet ovat yhtenäinen, jakamaton kokonaisuutensa, jossa tasapainottuvat kestävän kehityksen osa-alueet: talous, hyvinvointi ja ympäristö. Kestävän kehityksen tavoitteissa on ainutlaatuista ennen kaikkea se, että ne huomioivat erilaisten globaalien ongelmien väliset yhteydet. Yhden tavoitteen saavuttaminen muiden kustannuksella ei ole kestävää kehitystä: esimerkiksi taloudellinen kehitys, joka perustuu ympäristön tuhoamiselle tai työvoiman riistämiselle, ei ole kestävää. Toisaalta kun yhtä tavoitetta – esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen – edistetään tasapainoisesti muut tavoitteet huomioiden, se tukee myös kaikkien muiden tavoitteiden toteutumista. Tavoitteet ovat siis kokonaisuus: yhtä ei voi toteuttaa ilman muita.

Tavoite 5: Sukupuolten välinen tasa-arvo
Kuva: 17Goals, iStock/Getty.

Sukupuolten tasa-arvo läpileikkaavana

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet liittyvät niin perustavanlaatuisesti kehityksen tavoitteluun, että ne on nostettu paitsi omaksi tavoitteekseen (tavoite 5), myös koko kestävän kehityksen ohjelman läpileikkaavaksi teemaksi. 

Taustalla on ajatus siitä, että sukupuolten välisellä tasa-arvolla ja naisten oikeuksilla on itseisarvonsa, mutta sillä on myös huomattavia kehitysvaikutuksia koko yhteiskunnassa. Naisten koulutus parantaa tutkitusti koko perheen hyvinvointia. Lisäksi naisten ja tyttöjen tasa-arvoinen osallistuminen sekä yhtäläiset lailliset ja taloudelliset oikeudet miesten ja poikien kanssa takaavat, että kaikkien voimavarat käytetään tehokkaasti. 

Näemme mielissämme maailman, jossa kunnioitetaan yleisesti ihmisoikeuksia ja -arvoa, oikeusturvaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä [..]

Kestävän kehityksen tavoitteet, johdannon kohta 8.

Ketään ei jätetä -periaate

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat ajatukselle siitä, että ketään ei jätetä. Tämä periaate perustuu jakamattomiin ja yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin. Perusajatus on, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen – eli tavoitteiden toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisiin tai ihmisryhmiin, jotka usein jätetään syrjään tai unohdetaan. Tätä periaatetta noudattamalla voimme varmistua tavoitteiden aidosta onnistumisesta sen sijaan, että tulkitsisimme globaaleja tai kansallisia keskiarvoja parhain päin kadottaen kosketuksen todelliseen maailmaan.

Ketään ei jätetä -periaate on erinomainen ohjenuora, jota seuraamalla varmistamme, että tavoittelemamme kehitys on toivottavaa kaikkien näkökulmasta eikä ketään syrjitä. Pohjimmiltaan periaatteessa on kyse siitä, että annamme kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi, vaikuttaa omaan elämäänsä ja elää arvostettuna yhteisön jäsenenä.  

Katso myös: YK-liiton Kestävä kehitys tutuksi! -verkkokurssi