Tehtävät - YK - Kehitys

1. Parempi maailma

Tavoite: tutustua uusiin globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

2 oppituntia
AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK

Ohjeet:

Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ns. sustainable development goals (SDG), jotka ovat jatkoa tänä vuonna päätökseen tuleville vuosituhattavoitteille (2000-2015). Tällä kertaa mukana tavoitteiden toteutumisessa on koko maailma ja siihen ovat sitoutunett kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet ja tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin.

Lisätietoa tavoitteista suomeksi UNDP:n ja  YK-liiton-sivuilta sekä englanniksi UNDP:n ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden -sivuilta.

Ulkoministeriön esitteen kestävän kehityksen tavoitteista voi ladata täältä.

 

A) Miettikää pareittain tai pienryhmissä:

Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? Mitä osa-alueita siihen kuuluu? Miten kestävä kehitys näkyy omassa elämässäsi?
Mikä on tavoitteiden tarkoitus ja päämäärä? Kenelle tavoitteet kuuluvat?
Kirjoittakaa tavoitteet taululle. Valitkaa itsellenne viisi tärkeintä tavoitetta? Käykää merkkaamassa tavoitteet taululle. Mitkä tavoitteet nousivat esiin? Perustelkaa valintojanne.
Miksi kestävä kehityksen tukeminen ja paremman maailman saavuttaminen on tärkeää? Miten se liittyy minun elämääni?
Miettikää yhdessä, onko tavoitteita mahdollista toteuttaa valitsemalla vain osa tavoitteista. Miksi ei ole mahdollista?
Mitä maailma, Suomi ja sinä itse voit tehdä tavoitteiden eteen?
B) Valitkaa yksi tai muutama tavoite ja kuvittakaa tavoite esimerkiksi valokuvausharjoituksella. Käyttäkää harjoitukseen 15 minuuttia ja ottakaa kännykkäkameralla kuva, joka mielestänne kuvastaa tavoitetta ja esittäkää kuva ja perustelut muille luokassa. Voitte valita lopulta mielestänne sopivat kuvat, jotka voitte tulostaa A3 paperille luokan seinälle tai tehdä niistä oma tavoitekansio.

C) Haastatelkaa ja haastakaa toisianne. Kuvatkaa videokameralla lyhyitä pätkiä toisistanne, joissa kerrotte muutamalla lauseella, mitä sinä voit tehdä paremman maailman eteen.

D) Järjestäkää väittely, jossa on kaksi puolta. Toinen osapuoli on sitä mieltä, että kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat kaikille ja ovat tärkeitä ja toinen joukkue ei pidä niitä tärkeinä. Laittakaa luokan eteen kaksi tuolia, joille asettuu yksi henkilö molemmista joukkueista. Debatti voi alkaa! Omat väitteet pitää pystyä perustelemaan. Väittelijät vaihtuvat lennosta, jolloin joku toinen omasta joukkueesta hyppää aina tilalle, kun tuli on tyhjä. Näin väittely pysyy elävänä ja dynaamisena. Lopuksi miettikää yhdessä mihin lopputulemaan tulitte.

 

2. Vuosituhattavoitteet esille!

Tavoite: tutustua YK:n vuosituhattavoitteisiin ja pohtia, kuinka tavoitteet on saavutettu.
Kohderyhmä: yläkoulu ja lukio

2 oppituntia
AI, KU, HY, ET, FI, UE, ATK

Ohjeet:

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 vuosituhatjulistuksen, jonka yhteydessä jäsenvaltiot hyväksyivät kahdeksan kehitystavoitetta. Tavoitteiden tarkoituksena on parantaa ihmisten elämänlaatua kaikkialla maailmalla. Takarajaksi tavoitteiden saavuttamiselle asetettiin vuosi 2015. Mitä on saavutettu?

Vuosituhattavoitteet ovat:

puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja maailman nälkäisten määrä
taata kaikille lapsille peruskoulutu
poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilta koulutusasteilta
vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella
vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
kääntää laskuun hi-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen
varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla ei ole käytössään puhdasta juomavettä
luoda globaali kumppanuus kehitykselle
Jakaantukaa kahdeksaan ryhmään. Arpokaa ryhmien kesken vuosituhattavoitteet, niin että jokaiselle ryhmälle tulee käsiteltäväksi yksi tavoite. Etsikää tavoitteista tietoa lehdistä, koulun kirjastosta ja internetistä. Käyttäkää hyväksenne muun muassa YK:n, vuosituhattavoitteiden teemasivuston,suomeksi  YK-liiton, UNDP:n  ja Suomen Unicefin aineistoja.

Pohtikaa mitä asioita tavoitteeseen liittyy:

    Minkä ongelman tai haasteen ratkaisemiseen tavoite keskittyy?
    Minkä muutoksen se pyrki saavuttamaan?
    Mikä on tavoitteen ensisijainen kohderyhmä?
    Millä keinoin tavoite voidaan saavuttaa?
    Miten tavoite saavutettiin?
    Mitä mieltä olette, oliko tavoitteessa onnistuttu vai ei? Miksi?
Tehkää ryhmissä juliste aiheesta. Julisteen näkökulman, sanoman ja toteutustavan jokainen ryhmä voi päättää itse. Esitelkää valmiit julisteet muulle luokalle.

Järjestäkää äänestys vuosituhattavoitteiden tärkeydestä. Jaa jokaiselle oppilaalle 3 lappua ja pala sinitarraa tai teippiä. Pyydä oppilaita numeroimaan laput: 1,2,3. Käykää jokainen liimaamassa laput julisteisiin, sen mukaan mitkä niistä ovat mielestänne kolme tärkeintä ja missä järjestyksessä. Jääkää seisomaan mielestänne tärkeimmän julisteen kohdalle. Minkälaisia tuloksia havaitsette? Esittäkää vuorotellen perusteluja valinnoillenne.

Pohtikaa lopuksi:

    Voiko tavoitteita laittaa arvojärjestykseen?
    Onko tavoitteiden välillä löydettävissä syy-seuraus yhteyksiä?
    Kenen vastuulla tavoitteiden toteuttaminen on?
    Mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi?
Ripustakaa julisteet näyttelyksi koulunne aulaan tai kirjastoon YK:n päivänä.