Konfliktien ennaltaehkäisy

YK:n perustamisesta lähtien järjestön keskeinen tehtävä on ollut ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä pyrkiä rauhanomaisin keinoin selvittämään riidat ja selkkaukset, sekä ennaltaehkäisemään tilanteet, jotka saattavat johtaa rauhan rikkoutumiseen.

YK:n rooli

Aseellisten konfliktien ehkäisy perustuu YK:n peruskirjassa sovittuihin periaatteisiin. Keskeistä on riitojen rauhanomainen selvittely ja konfliktien ehkäiseminen neuvottelun, sovittelun, välityksen tai oikeudellisten menettelyjen keinoin.

YK:n turvallisuusneuvostolla on päävastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä ja keskeinen rooli aseellisten konfliktien ehkäisyssä. Turvallisuusneuvoston toiminnan lähtökohta on YK:n peruskirja, jossa korostetaan välttämättömyyttä löytää ratkaisu jokaiseen riitaan tai tilanteeseen, jonka jatkuminen on omiaan vaarantamaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden.

  • Turvallisuusneuvostolla on valtuudet tutkia mitä tahansa riitaa tai tilannetta, joka voi johtaa kansainväliseen epäsopuun tai aiheuttaa kiistoja.
  • Turvallisuusneuvosto voi myös kehottaa maita neuvottelemaan keskenään tai suosittaa ehtoja sopimusratkaisulle.

YK:n yleiskokous voi esittää suosituksia tai kiinnittää turvallisuusneuvoston huomion tilanteisiin, jotka vaarantavat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.
Pakkotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, mikäli hyökkäysteot jatkuvat, rauhaa uhataan tai rikotaan, sekä silloin kun konfliktin osapuolet eivät noudata turvallisuusneuvoston päätöksiä.

Yhä tänäkin päivänä YK:n merkitys rauhanrakentamisessa on suuri. Toimintaa kanavoidaan  usein yhteistyössä alueellisten organisaatioiden kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on uusien konfliktien ennaltaehkäisy ja rauhanomaisten ratkaisujen löytäminen jo käynnissä oleviin selkkauksiin.

Konfliktien ennaltaehkäisyn ABC

  1. Hallituksilla on ensisijainen vastuu konfliktien ehkäisemisessä. Tämä on määritelty myös YK:n peruskirjassa jäsenmaiden velvollisuudeksi.
  2. YK:n tärkein tehtävä on tukea maiden omia pyrkimyksiä aseellisten konfliktien ehkäisemiseksi.
  3. Aseellisia konflikteja ehkäisevä toiminta on aloitettava mahdollisimman varhain, jotta se on tehokasta.
  4. Ennaltaehkäisevän työn on oltava laaja-alaista, eri yhteiskunnan osa-alueet huomioivaa ja eri osapuolet osallistavaa.
  5. Konfliktien ehkäisyllä ja kestävällä kehityksellä on toisiaan vahvistava vaikutus.

Nuoret, rauha ja turvallisuus 2250-päätöslauselma

 

YK:n turvallisuusneuvosto  hyväksyi 2015 historiallisen päätöslauselman 2250  ’Nuoret, rauha ja turvallisuus’. Kyseessä on ensimmäinen turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka käsittelee yksinomaan nuorten roolia rauhanrakentamisessa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamisessa. Päätöslauselmassa nuoret tunnustetaan ennen kaikkea myönteisenä voimavarana ja turvallisuuden edistämisessä.

Erityisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta tekee suomalaisten kannalta se, että aloite päätöslauselmaan lähti omasta kansalaisyhteiskunnastamme. Suomen YK-liitto jäsenjärjestöineen tarttui aloitteeseen jo 2010 ja luovutti aiheeseen liittyvän vetoomukseen jo seuraavana vuonna YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille ja presidentti Tarja Haloselle Porissa yhdessä Suomen Partiolaisten ja Allianssin kanssa. Katso uutinen.

Seuraa keskustelua Twitterissä #UNSCR2250

Lue lisää:

Taustaa ja toimintaa - 2250 Toolkit suomeksi

Päätöslauselma 2250 englanniksi 

Youth4peace

YK-rauha ja turvallisuus -teemasta  yk.fi.

Turvalisuusneuvostosta suomeksi ja englanniksi.