Kehitys

YK:n arvion mukaan noin miljardi ihmistä elää tänä päivänä äärimmäisessä köyhyydessä. Eniten köyhiä on Etelä-Aasiassa.

Kehitys on termi, jota on vaikea määritellä ja josta ei ole olemassa täyttä yksimielisyyttä. Kehitys koostuu useista erilaisista tekijöistä. Siihen liittyvät ihmisten perustarpeet, kuten ruoka, terveys, koulutus, työ ja asuinpaikka. Kehitykseen kuuluvia tarpeita mitataan monien eri mittarien avulla. YK:n kehitysohjelma, UNDP, käyttää kehityksen määrittelyssä Inhimillisen kehityksen indeksiä, jossa määrittelyyn vaikuttavat taloudellisen kasvun ohella väestön koulutustaso, elintaso ja odotettavissa oleva elinikä. Määrittelyn lähtökohtana on, että jokaisella yksilöllä tulisi olla mahdollisuus elää mahdollisimman täysipainoista elämää.

YK ja kehitys

“Päätämme puolittaa vuoteen 2015 mennessä niiden ihmisten osuuden, joiden päivittäinen tulo on alle yksi dollari päivässä sekä puolittaa niiden ihmisten osuuden, jotka kärsivät nälästä”.
                                                                                       YK:n vuosituhatjulistus, 2000

YK:n toiminnan tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä paremman ja oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Yhteystyö koskee taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja humanitaaristen haasteiden ratkaisemista. Tavoitteena on tukea kehitystä ja edistää maailman kansojen keskinäistä kumppanuutta. Entisen YK:n pääsihteerin sanoin:  ”Ei ole rauhaa ilman kehitystä, ei kehitystä ilman rauhaa eikä kumpaakaan ilman ihmisoikeuksia”.

Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ns. sustainable development goals (SDG), jotka ovat jatkoa vuonna 2015  päätökseen tuleville vuosituhattavoitteille. Mukana tavoitteiden toteutumisessa on koko maailma ja siihen ovat sitoutuneet kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne kattavat laajasti kaikki elämän osa-alueet ja tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä tavoitteissa on saavuttaa parempi maailma meille kaikille kestävän kehityksen keinoin.

Tilanne maailmalla

Kehitys on jakautunut maailmalla hyvin epätasaisesti. Vuosina 2008–2013 kehitys hidastui kaikilla alueilla. Arabimaissa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla vuosittainen arvo putosi puoleen vuosien 2000–2008 tasosta. Eniten kehitys hidastui Keski-Afrikan tasavallassa, Libyassa ja Syyriassa. Näissä maissa käynnissä olevat konfliktit vaikuttivat osaltaan maiden tulotasojen heikkenemiseen.

Lue lisää: