Vammaisten oikeudet

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15% maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammainen. Hyvin usein heihin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista, jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella.

Vammaisille henkilöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin ihmisille. Valtioilla on oikeudellinen ja moraalinen velvollisuus huolehtia, että ihmisoikeudet toteutuvat kaikkien väestöryhmien kohdalla.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 13. joulukuuta 2006 vuosien neuvottelujen jälkeen. Sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimuksen valinnaisella pöytäkirjalla mahdollistetaan yksilövalitukset ja tutkintamenettely. Kansainvälisesti sopimus astui voimaan 3. toukokuuta 2008, kun 20 maata oli hyväksynyt ja ratifioinut sen. Suomi allekirjoitti sopimuksen 30.3.2007,  ratifiointi saatiin päätökseen kesäkussa 2016.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus ei sisällä mitään uusia tai erityisiä oikeuksia vammaisille, mutta se asettaa jäsenvaltioille velvoitteita siitä, kuinka vammaisten mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista tulisi edistää.

Sopimuksella pyritään luomaan erityisesti vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä, sekä takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi sopimus korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Jokaisen sopimuksen jäsenmaan tulee raportoida säännöllisesti toimenpiteistään ja vammaisten aseman ja oikeuksien tilasta sopimusta valvovalle komitealle.

Esteettömyys

Yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiselle on esteettömyys. Esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa (fyysinen esteettömyys) että syrjimätöntä ilmapiiriä (sosiaalinen esteettömyys).

Esteettömyyttä parantavat vammaisille henkilöille turvattavat apuvälineet ja palvelut sekä tarvittaessa erityiskohtelu (positiivinen diskriminaatio). Tavoitteena on turvata vammaisten mahdollisuudet mahdollisimman aktiiviseen ja osallistuvaan elämään. Itseään koskeva päätöksenteko ja kuulluksi tuleminen ovat myös olennaisen tärkeitä vammaisten aseman parantamiseksi.

Esteettömyys ja syrjimättömyys eivät toteudu itsestään. Ne vaativat aktiivisia toimia koko yhteiskunnalta, vammaisten osallistamista ja aitoa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Meillä jokaisella on osaltamme annettavaa asiassa!

Taulukon lähde: The World Bank, The World Health Survey 2011

 

LIsätietoa vammaisten oikeuksiin liittyviästä ihmisoikeuksista:

Ihmisoikeuskeskuksesta

Valtakunnallinen vammaisneuvosto