Terveys

Terveys on ihmisoikeus, jonka maailmanlaajuinen parantaminen ja ylläpitäminen vaativat yhteistyötä monien eri toimijoiden ja kaikkien kehityssektoreiden välillä. Terveydellä on monia ulottuvuuksia niin yksilön hyvinvoinnin kuin koko yhteisön näkökulmasta. Terveys on tärkeä osa kestävää kehitystä ja merkittävä tekijä valtioiden talouden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. 

Työtä terveyden edistämiseksi

YK:n väestörahasto, UNFPA, tekee työtä tasa-arvoisemman maailman rakentamiseksi, kestävän kehityksen turvaamiseksi ja inhimillisten elinolosuhteiden luomiseksi jokaiselle ihmiselle. Erityisenä huomion kohteena ovat naiset, lapset ja nuoret. Tavoitteena on edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumista, purkaa terveydelle haitallisia perinteitä ja käytäntöjä, toimia tarttuvien tautien ehkäisemiseksi ja turvata odottavien äitien terveys raskauden, synnytyksen ja imeväisvaiheen aikana.

UNFPA aloitti työnsä vuonna 1969, jonka jälkeen merkittävää edistystä on tapahtunut monella alueella. Perheiden lapsilukumäärä on kääntynyt laskuun, syntyvät lapset ovat keskimäärin terveempiä ja heidän eliniänodotteensa on pidentynyt. Myös äitiyskuolleisuus on liki puolittunut.

Edistyksestä huolimatta miljoonat ihmiset elävät edelleen äärimmäisessä köyhyydessä vailla perusterveydenhuollon palveluja, riittävää tukea ja asianmukaista tietoa omaan terveyteensä liittyen.

Lisääntymisterveyteen liittyvät haasteet ovat yhä naisten yleisin kuoleman tai vamman aiheuttaja kehitysmaissa. Tarttuvat taudit, erityisesti HIV, sekä suunnittelemattomat raskaudet ja niistä aiheutuvat komplikaatiot koituvat satojentuhansien nuoren tyttöjen kohtaloksi. Myös varhaiset avioliitot, liian nuorena raskaaksi tuleminen ja sukupuolielinten silpominen vaarantavat tuhansien tyttöjen terveyden.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteet määriteltiin YK:n väestö- ja kehityskonferenssissa Kairossa vuonna 1994. Seksuaaliterveys ja lisääntymisterveys ymmärrettiin lähikäsitteiksi, jotka ovat osin päällekkäisiä. Käsitteisiin sisältyvät myös hyvinvoinnin ulottuvuus sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydelliset oikeudet.

Kairon konferenssissa 179 maan edustajat allekirjoittivat 20-vuotisen toimintaohjelman, joka sisältää tavoitteita naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon, ihmisten hyvinvoinnin ja yksilöiden oikeuksien parantamiseksi. Toimintaohjelma peräänkuuluttaa erityisesti lisääntymisterveyden ja -oikeuksien takaamista kaikille, kaikkialla. Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä alettiinkin tuolloin puhua ensimmäistä kertaa oikeudellisesta näkökulmasta.

Oikeus päättää lastensa lukumäärästä

Oikeus päättää omasta ruumiistaan, lastensa lukumäärästä ja niiden saamisen ajankohdasta on perusvanlaatuinen ihmisoikeus. Nämä oikeudet ovat kuitenkin tänä päivänä kiistellympiä kuin koskaan. Lainsäädäntöä ehkäisyn, raskauden keskeytyksen ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevan tiedon jakamiseksi on tiukennettu monissa maissa. Myös YK:ssa asia on osoittautunut haasteelliseksi käsitellä.

Ei-toivottu raskaus on merkittävä terveysriski. Maailmassa tehdään vuosittain noin 45 miljoonaa aborttia, joista arviolta 19 miljoonaa on vaarallisia. Joka vuosi n. 5 miljoonaa naista joutuu sairaalahoitoon vaarallisissa olosuhteissa tehtyjen aborttien ja siihen liittyvien komplikaatioiden seurauksena. Lähes 70 000 naista kuolee vuosittain vaarallisten aborttien seurauksena. Tämä tarkoittaa noin 13 prosenttia kaikista äitiyskuolemista. Liki puolet kaikista tehdyistä aborteista tehdään terveydelle vaarallisissa olosuhteissa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa luku on lähes 95% .

Aborttiin liittyvä kuolleisuus on osa äitiyskuolleisuuden ongelmaa, jota on vasta viime vuosikymmeninä alettu tarkastella ihmisoikeusnäkökulmasta. Äitiyskuolemat ja raskauden tai synnytyksen aiheuttamat vammat liittyvät läheisesti naisten heikompaan yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen asemaan.

Tiedon puute, asianmukaisen terveydenhuollon puutteellisuus sekä lainsäädännölliset esteet asettavat lukuisat naiset vaaraan eri puolilla maailmaa. Maissa, joissa abortti on laiton tai sallittu vain äärimmäisissä tapauksissa, pakottaa tuhannet naiset turvautumaan terveydelleen vaarallisiin ratkaisuihin, tai synnyttämään lapsen, jota eivät olisi halunneet. Abortti on monissa maissa edelleen uskonnollinen tai poliittinen tabu, josta vaietaan.

Kairon väestökonferenssi

Kairon toimintaohjelmassa korostettiin naisten oikeutta saada hoitoa abortista johtuviin komplikaatioihin ja sairauksiin, abortin jälkeiseen neuvontaan, valistukseen ja perhesuunnittelupalveluihin riippumatta maan aborttilainsäädännöstä. Toimintaohjelmassa todetaan, että aborttia ei tule edistää perhesuunnittelukeinona, mutta olosuhteissa, joissa abortti ei ole lainvastainen, sen tulee olla turvallinen. Aborttien tarvetta on vähennettävä ehkäisemällä ei-toivottuja raskauksia, ja raskauden keskeytystä haluavien naisten on saatava luotettavaa tietoa ja neuvontaa.

Kairon toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin aika on juuri nyt. Kairo+20 -prosessi keskittyy tarkastelemaan 20-vuotisen toimintaohjelman saavutuksia, onnistumisia ja haasteita sekä linjaa tulevaisuuden toimenpiteitä.

Lue lisää:

YK:n väestörahasto, UNFPA

WHO, World Health Statistics

UN Statistics,Health and Disability

Tietoa suomalaisten terveydestä, Tilastokeskus

Kairon väestökonferenssi, 1994

Kairo+20