Kulturell hållbar utveckling

Syftet med kulturell hållbar utveckling är att förstärka den kulturella identiteten samt öka kunskaper i och uppskattning av olika kulturer. Kulturell hållbar utveckling befrämjar människornas och regionernas välfärd och möjliggör beståndet och utvecklingen av olika kulturer.

Genom att vårda regionala egenskaper, såsom folktraditioner, landskap och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och livsmiljöer, kan kulturell hållbar utveckling gynnas.

Kulturens definition är mångahanda eftersom den innebär både materiella samt icke-materiella aspekter. Hållbar kultur är inte statisk utan lever och förändrar sig i samband med  människor och miljön. Hållbar utveckling betyder att människornas olikhet accepteras, var och ens rättigheter och grundläggande friheter respekteras.

UNESCO

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO strävar att bevara världens gemensamt kulturarv och vårda dess mångfald. UNESCO var grundat år 1945 i ett värld som hade rivits isär av det andra världskriget. Organisationens syfte sedan dess grundande har varit att bygga samverkan mellan nationer och upprätta solidaritet på humana värden.

I bakgrunden av UNESCOs arbete påverkar tanken på att beständig fred och stadighet inte är möjligt att uppnås med hjälp av ekonomiska och politiska åtgärder.  Det behövs också samarbete inom utbildning, kultur och vetenskap för att kunna skapa sammanhållning.

UNESCOs verksamhet bygger sig på fyra avgörande områden:

Utbildning: högklassig undervisning är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för mänsklighetens utveckling.

Förståelse mellan kulturer: Världskulturarv-nätverk var upprättat för att hedra traditioner och stötta kulturell mångfald och med hjälp av nätverket vårdas synnerligt värdefulla och kulturarv som bör bevaras.

Vetenskaplig samarbete: förebyggande mekanismer har utvecklats för att förstärka sammanhållningen mellan nationer och samhällen. Med dessa mekanismer är det möjligt att förutse till exempel naturkatastrofer.

Uttrycksfrihets skyddande: yttrande- och åsiktsfrihet är ofrånkomligt villkor för underhållet och vårdande av demokrati, utveckling och mänsklig värdighet.

Läs mera:

UNESCOs universella deklaration om kulturell mångfald

UNESCO, på engelska (unesco.org)

UNESCO, på finska (OKM)

Finlands UNESCO-kommission

Publikationer från Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland:

• Hållbar uppfostran -  på väg att leta efter kultur

• Kulturell identitet och uppfostran

Kulturell hållbar utveckling -projektets interimsrapport 2012