Kulttuurinen kestävä kehitys

Kulttuurisen kestävän kehityksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-identiteettiä sekä lisätä erilaisten kulttuurien tuntemusta ja arvostusta. Kulttuurisesti kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen. 

Vaalimalla alueellisia ominaispiirteitä, kuten kansanperinnettä, maisemaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä, voidaan edistää kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kulttuurin määritelmä on moninainen, sillä siihen kuuluu sekä aineellisia kuin aineettomiakin asioita. Kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt vaan elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa. Kestävässä kulttuurissa hyväksytään ihmisten erilaisuus, kunnioitetaan jokaisen oikeuksia ja perustavanlaatuisia vapauksia.

UNESCO

YK:n koulutuksen, tieteen ja kulttuurin erityisjärjestö UNESCO  pyrkii säilyttämään maailman yhteistä kulttuuriperintöä ja vaalimaan moninaisuutta. UNESCO perustettiin vuonna 1945, toisen maailmansodan pirstaloimaan maailmaan. Järjestön tavoitteena on perustamisestaan lähtien ollut rakentaa kansojen välistä yhteistyötä ja luoda solidaarisuutta humaanien arvojen pohjalle.

UNESCOn työn taustalla vaikuttaa ajatus, ettei pysyvää rauhaa ja vakautta ole mahdollista saavuttaa ainoastaan taloudellisin ja polittiisin keinoin. Yhtenäisyyden luomiseksi tarvitaan myös koulutuksellista, kulttuurista ja tieteellistä yhteistyötä.

UNESCOn toiminta rakentuu neljään keskeiseen alueeseen:

  • Koulutus: laadukas opetus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja edellytys ihmisyyden kehittymiselle.
  • Kulttuurien välinen ymmärrys: perinteiden kunnioittamisen ja kulttuurisen moninaisuuden tukemiseksi luotiin Maailmaperintökohde-verkosto, jonka avulla vaalitaan erityisen arvokkaita ja suojeltavia kulttuurikohteita.
  • Tieteellinen yhteistyö: kansojen ja yhteiskuntien välisen yhtenäisyyden vahvistamiseksi on kehitetty ennaltaehkäiseviä mekanismeja, joiden avulla on mahdollista ennakoita esimerkiksi luonnonmullistuksia.
  • Ilmaisunvapauden turvaaminen: sanan- ja mielipiteenvapaus on ehdoton edellytys demokratian, kehityksen ja ihmisarvon ylläpitämiseksi ja vaalimiseksi.

Lue lisää:

Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus

UNESCO, enlanniksi (unesco.org)

YK ja UNESCO, Suomi Unescossa (OKM)

Unescon sopimuksia ja suosituksia

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisut: