keke-tavoiteseinama_fi.jpg

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta. #agenda2030 #kestäväkehitys

Valtioneuvosto julkisti selontekonsa YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle selontekonsa suunnitelmistaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanemiseksi. Suunnitelma perustuu kahteen teemaan, joiden päämääränä on hiilineutraali ja resurssiviisas sekä "yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi vuoteen 2030 mennessä".

Vuonna 2015 YK:ssa hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ohjaa Suomea, kuten kaikkia muitakin maita, kestävän kehityksen edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ohjelman johtotähtenä on se, että äärimmäinen köyhyys maailmasta poistetaan kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Valtioneuvoston tänään antama selonteko on toimeenpanosuunnitelma, joka kertoo hallituksen lähestymistavan Agenda 2030 -globaaliohjelman toimeenpanoon. Selonteon mukaan toimeenpano Suomessa rakentuu kahdelle teemalle:

"Hiilineutraalin ja resurssiviisaan Suomen rakentamiseksi tulee ennen kaikkea parantaa energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta kestävästi. Suomessa tulee tuottaa ilmastomyönteisiä tuotteita, palveluita ja innovaatioita, edistää niiden vientiä sekä kehittää vähäpäästöisiä talouden sektoreita ja liiketoimintamalleja", kertoo valtioneuvoston kanslian asiaa koskeva tiedote.

Toisen teeman, eli yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osaavan Suomen saavuttaminen edellyttää valtioneuvoston mukaan puolestaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden, eri väestönosien syrjäytymisen, työmarkkinoiden polarisaation sekä asumisen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisyä.

"Lisäksi tulee kaventaa terveyseroja, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, tukea elinikäistä oppimista sekä nostaa väestön koulutus- ja osaamistasoa. Yhdenvertaisuutta tukee tasa-arvoinen palvelujen saatavuus myös ikääntymisen eri vaiheissa", valtioneuvoston kansliasta linjataan.

Suomen toimintaohjelman keskeisin toteuttamiseväline on vuonna 2013 käynnistetty kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Työkalun avulla yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumuksia on kertynyt tähän mennessä reilut 400.

Valtioneuvostossa luvataan, että kestävän kehityksen edistäminen otetaan osaksi hallituksen vuosikertomusta ja siten "mahdollistetaan hallituksen työn tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta". Lisäksi eduskunta otetaan kestävän kehityksen työhön aiempaa vahvemmin.

Lue koko tiedote


Julkaistu: 2.2.2017