YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ILC Kansainvälinen työkonferenssi Internationella arbetskonferens International Labour Conference

ILC - Kansainvälinen työkonferenssi - Internationella arbetskonferens – International Labour Conference

ILO Kansainvälinen työjärjestö Internationella arbetsorganisationen International Labour Organisation
IMAS miinatoiminnan kansainväliset normit internationell standard för minröjningsarbete International Mine Action Standards
IMF Kansainvälinen valuuttarahasto Internationella valutafonden International Monetary Fund
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö Internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organisation
INSTRAW kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling International Research and Training Institute for the Advancement of Women
IOM kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö internationella migrationsorganisationen International Organisation for Migration
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change
IRO Kansainvälinen pakolaisjärjestö Internationella flyktingorganisationen International Refugee Organisation
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
ITU Kansainvälinen televiestintäliitto Internationella teleunionen International Telecommunications Union
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
JPO apulaisasiantuntijaohjelma Juniorrådgivare Junior Professional Officer Programme
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
LDC vähiten kehittyneet maat Minst utvecklade länder (MUL) Least Developed Countries
LLDC kehittyvät sisämaavaltiot landbundna utvecklingsländer Landlocked Developing Countries
MC Monterreyn konsensus monterreyöverenskommelsen Monterrey Consensus
MDG vuosituhattavoite millenniemålen Millennium Development Goal
MIGA monenkeskinen investointitakuulaitos Organisationen för multilaterala investeringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency
MINUGUA Guatemalan rauhansopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n tarkkailijaryhmä FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala Guatemala

päättynyt 1997 / avslutad 1997

MINURCAT YK:n rauhanturvaoperaatio Keski-Afrikassa ja Tšadissa FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken och Tchad United Nations Mission in the Central African Republic and Chad Keski-Afrikan tasavalta / Tchad, Tšad, Centralafrikanska republiken

Käynnissä oleva rauhanturvaoperaatio / pågår förtillfället

MINURSO YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valvomaan asetettu operaatio FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
MINUSMA YK:n vakauttamisoperaatio Malissa Fredsbevarande FN-mission i Mali UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Mali

2013-

MINUSTAH YK:n vakauttamisoperaatio Haitissa Fredsbevarande FN-mission i Haiti United Nations Stabilization Mission in Haiti Haiti
MIPONUH YK:n siviilipoliisijoukot Haitissa FN:s civila polisstyrka i Haiti United Nations Civilian Police Mission in Haiti Haiti

päättynyt 2000 / avslutad 2000

MONUA YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa FN:s observatörsstyrka i Angola United Nations Observer Mission in Angola Angola

päättynyt 1999 / avslutad 1999

MONUC YK:n rauhanturvaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa FN:s mission i den Demokratiska Republiken Kongo United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo Kongon demokraattinen tasavalta / Demokratiska Republiken Kongo

päättynyt 2010, nyk. MONUSCO / avslutad 2010, nuförtiden MONUSCO