YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Muuta
IAEA kansainvälinen atomienergiajärjestö, käytetään myös nimeä kansainvälinen ydinenergiajärjestö Internationella atomenergiorganet International Atomic Energy Agency
IASC pysyvä yhteistyökomitea FN:s permanenta samordningskommitté Inter-Agency Standing Committe
IBRD kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken) International Bank for Reconstruction and Development
IC/GLR Kansainvälinen suurten järvien alueen konferenssi Internationella konferensen för stora sjöregionen International Conference on the Great Lakes Region

YK + Afrikan Unioni / FN + Afrikanska unionen

ICAO kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Internationella civila luftfartsorganisationen International Civil Aviation Organisation
ICBL kansainvälinen miinakampanja internationell kampanj för ett förbud av landminor International Campaign to Ban Landmines
ICC kansainvälinen rikostuomioistuin Internationella brottsmålsdomstolen International Criminal Court
ICCPR Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
ICERD Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

TSS-sopimus / TSS-avtal

ICFfD / ICFFD Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi FN:s internationella konferens om finansiering för utveckling International Conference on Financing for Development
ICJ Kansainvälinen tuomioistuin Internationella domstolen International Court of Justice
ICN Kansainvälinen ravitsemuskonferenssi Internationell näringskonferens International Conference on Nutrition
ICPD Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om befolkning och utveckling International Conference on Population and Development
ICRC Punaisen Ristin kansainvälinen komitea Internationella Rödakorskommittén International Committee of the Red Cross
ICRMW Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
ICSC kansainvälisen virkamieskunnan asioista vastaava komissio FN:s avdelning för personalärenden International Civil Service Commission
ICSID sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus medling i investeringstvister mellan utländska investerare och värdlandet International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICTR Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTSD Kansainvälinen kaupan ja kestävän kehityksen keskus Internationella centret för handel och hållbar utveckling International Centre for Trade and Sustainable Development
ICTY Entisen Jugoslavian kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i f.d. Jugoslavien International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
IDA kansainvälinen kehitysjärjestö Internationella utvecklingsfonden International Development Association
IDP maan sisäinen pakolainen/sisäiset pakolaiset inrikes tvångsförflyttade personer/internflyktingar Internally Displaced Person/People
IDS Kansainvälinen kehitysstrategia FN:s internationella utvecklingsstrategi International Development Strategy
IETA Kansainvälinen päästökauppayhdistys Internationella organisationen för utsläppshandel International Emissions Trading Associtation
IFAD Maatalouden kansainvälinen kehittämisrahasto Internationella jordbruksutvecklingsfonden International Fund for Agricultural Development
IFC kansainvälinen rahoitusyhtiö Internationella finansieringsbolaget International Finance Corporation
IFI Kansainvälinen Rahoituslaitos Internationella finansieringsinstitution International Financial Institution
IFRC Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
IHR Kansainväinen terveyssäännöstö Det internationella hälsoreglementet International Health Regulations