YK-sanasto

Lyhenne Lajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Muuta
CCA Yhteinen maa-arviointi Den gemensamma landbedömningen Common Country Assessment
CCPCJ Rikosten torjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta Kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CCW Eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus Konvention om vissa konventionella vapen Convention on Certain Conventiontional Weapons
CD Aseidenriisuntakonferenssi Nedrustningskonferensen Conference on Disarmament
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
CEDAW kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
CERF YK:n hätäapurahasto FN:s centrala nödhjälpsfond Central Emergency Response Fund – aiemmin myös Central Emergency Revolving Fund
CFE Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus Avtalet om konventionella styrkor i Europa Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
CHAP Yhteinen Humanitaarinen Toimintasuunnitelma Gemensam humanitär handlingsplan Common Humanitarian Action Plan
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
CITES Uhanalaisilla lajeilla käytävää kauppaa valvova sopimus Konvention om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
CNGO kansalaisjärjestökomitea kommittén för medborgarorganisationer Committee on Non-Governmental Organisations
CoI tutkimuskomissio undersökningskommission Commission of Inquiry
COP osapuolikokous länder som anslutit sig till konventioner Conference of the Parties
COPUOS ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea FN:s rymdkommitté Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
CPC ohjelma- ja koordinaatiokomitea FN:s program- och samordningskommitté Committee for Programme and Coordination
CPD väestö- ja kehityskysymysten toimikunta kommission för befolkning och utveckling Commission on Population and Development
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
CRPD Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRSR Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus FN:s flyktingkonvention United Nations Convention relating to the Status of Refugees

Lyhenne ei kovin yleinen; esiintyy epävirallisissa yhteyksissä / Förkortningen är inte vanlig, används vid icke-offentliga sammanhang

CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
CTBT täydellinen ydinkoekieltosopimus Fullständigt provstoppsavtal Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CTBTO täydellistä ydinkoekieltosopimusta valvova järjestö organisation som övervakar efterlevnaden av det fullständiga provstoppsavtalet Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation