Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä

International Day for Biological Diversity

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Vastuu luonnon tulevaisuudesta on yhteinen!

Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä, tarkoitetaan elämän koko kirjoa, kuten lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Monipuoliset maapallon elinympäristöt, jotka ovat kehittyneet miljardien vuosien evoluution aikana ja mahdollistavat tällä hetkellä 1,75 miljoonan tunnetun eliölajin elämän, ovat jatkuvassa muutostilassa ja eritoten ihmisten toimien takia kohtaavat suuria haasteita.

Ilman luonnon monimuotoisuutta meiltä puuttuisi sivilisaatioidemme pohja, joka on tarjonnut meille mahdollisuuden viljellä maata, kerätä luonnon antimia ruuaksi ja lääkkeiksi sekä keinot metsätaloudelle ja rakentamiselle lukemattomien sukupolvien ajan.
Luonnon biodiversiteettiä on kuitenkin myös suojeltava ennen kaikkea meiltä itseltämme ja panostettava kestävän kehityksen ratkaisuihin, jotta ihmiskunnalla on mahdollisuus luonnon monimuotoisuuden antimista myös tulevaisuudessa.

YK:n biologisen monimuotoisuuden yleissopimus

Rio de Janeirossa vuonna 1992 solmitun YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaan luonnon monimuotoisuutta pitää tutkia, seurata ja suojella. Sopimus velvoittaa myös levittämään tietoa biodiversiteetistä ja sen tilasta.

Vuonna 2012 YK järjesti uuden kestävän kehityksen konferenssin Rio de Janeirossa (Rio+20). Jäsenmaat vakuuttivat tässäkin kokouksessa olevansa edelleen sitoutuneita kestävän kehityksen toimeenpanemiseksi omissa maissaan. Talouskriisin kourissa kamppailevan kansainvälisen yhteisön oli kuitenkin nyt aiempaa hankalampaa päästä asiasta sitoviin päätöksiin.

Rion tärkeimpiin tuloksiin kuuluu kestävän kulutuksen ja tuotannon 10-vuotisohjelman hyväksyminen. Ohjelman tavoitteena on edistää siirtymää kestäviin kulutus- ja tuotantotapoihin kaikissa maissa parantamalla resurssitehokkuutta, edistämällä talouskasvua, joka ei tapahdu ympäristön kustannuksella, sekä luomalla uutta ihmisarvoista työtä ja vähentämällä köyhyyttä.

Tänä YK:n teemapäivänä juhlistamme ja korostamme maailman biodiversiteetin ja lukuisten ekosysteemien verkoston tärkeyttä. Alun perin päiväksi valittiin 29. joulukuuta, mutta koska sen viettäminen oli varsin hankalaa monien muiden joulukuisten juhlien lomassa, se siirrettiin myöhemmin soveliaammalle päivälle - juhlistakaamme luonnon monimuotoisuutta siis toukokuun 22. päivänä!

Pallonkutistajat -kampanja:

Luonnon monimuotoisuutta tukevia YK:n yleissopimuksia: