yk-oppaan-kansi.jpg

Kuva: Juha Sompinmäki / Plugi

Suomi ja YK - tehtäviä kouluille

Jakautukaa 2-3 hengen ryhmiin. Tutustukaa alla oleviin kysymyksiin ja sen jälkeen 'Suomi ja YK' -osioon osoitteessa YK.fi.

Etsikää vastauksia ja muotoilkaa omat perustelunne seuraaviin kysymyksiin. Kirjoittakaa vastauksenne ylös esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Huom! Kaikkiin kohtiin ei välttämättä ole olemassa ns. 'oikeaa vastausta'!

  1. Suomi ei kuulunut YK:n alkuperäisten 51. jäsenen joukkoon, jotka olivat perustamassa maailmanjärjestöä vuonna 1945. Pohdi eri syitä, jotka olivat esteinä Suomen jäsenyydelle tuossa historian vaiheessa (40-luvulla).
  2. Suomen tultua YK:n jäseneksi, miten kuvailisit Suomen valitsemaa linjaa sen YK-toiminnassa? Pohdi eri tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen, että Suomi päätyi valitsemaan juuri kyseisen tavan harjoittaa YK-politiikkaa?
  3. Suomi tuli tunnetuksi maailmalla rauhanturvaamisen suurvaltana, päteekö tämä titteli yhä tänä päivänä kriisinhallinnan aikakaudella. perustele.
  4. YK:n toiminta on monialaista ja kattaa laaja-alaisesti kansainvälisen toiminnan. Millä osa-alueilla Suomi erityisesti on aktivoitunut ja miksi?
  5. Pohdi Suomea humanitaarisena toimijana. Mitä kaikkea Suomen humanitaarinen toiminta sisältää, Minkälaisia periaatteita Suomi noudattaa humanitaarisessa toiminnassaan ja mitä tavoitteita pyrkii edistämään.
  6. Rauhanturvaamistoiminnan voidaan sanoa muuttuneen ja monipuolistuneen vuosikymmenien aikana. Pohdi muutosta ja siihen johtaneita syitä sekä sitä, miten se on vaikuttanut Suomen osallisuuteen.
  7. Merkittävimmät ihmisoikeussopimukset on neuvoteltu YK:n piirissä. Mitkä ihmisoikeussopimukset ja niiden alaiset pöytäkirjat on jäänyt Suomelta ratifioimatta?
  8. Suomi on ollut YK:n jäsenenä lähes kuuden vuosikymmenen ajan, jonka aikana YK:n toiminta on saanut uusia ulottuvuuksia ja myös Suomen osallisuus on näyttäytynyt erilaisena eri aikakausina. Keksitkö jotain teemoja ja tavoitteita Suomen YK-politiikassa, jotka ovat säilyneet jäsenyytemme alkuajoista tähän päivään saakka?
  9. Nimeä YK:n kehitysrahastot- ja/tai ohjelmat, joille Suomi osoittaa määrällisesti eniten tukea.
  10. Jos sinä ja ryhmäsi/parisi saisitte muotoilla oman versionne YK-strategiasta, jota Suomen tulisi noudattaa tulevina vuosina, minkälaisia asioita ja tavoitteita haluaisitte kirjata ylös? Pohtikaa, mitä YK-toiminnan osa-alueita pidätte tärkeimpinä, ja miten Suomi voisi olla niissä mukana. Onko lisäksi joitain sellaisia YK-toiminnan osa-alueita, joissa Suomen tulisi mielestänne olla nykyistä aktiivisempi? Valmistautukaa perustelemaan.


Päivitetty viimeksi: 26.8.2013