vaikuttamistyo.jpg

Ulkoministeri Erkki Tuomioja pitää puhetta YK-liiton järjestämässä seminaarissa Helsingissä. Kuva: YK-liitto

Politisk påverka

FN-förbundet grundades ursprungligen för att förmedla information om FN och dess verksamhet. Syftet var att ge finländarna bättre möjligheter att förstå omvärlden och internationella händelser.

Den första tiden tilläts inga politiska organisationer att bli medlemmar i förbundet. I samband med att samhället mot slutet av 1960-talet genomgick stora förändringar fick däremot politiska organisationer slutligen tillträde. Tanken om att medvetet utöva inflytande fick allt större fotfäste i förbundet.

Det stod allt mera klart att förbundets verksamhet hade på flera ben att stå på. Informationsförmedling var fortfarande en central uppgift för förbundet. Å andra sidan ansåg man att det även var viktigt att aktivt utöva inflytande, på såväl nationell som internationell nivå, i förbundets strävan efter att främja FN:s principer. En tredje viktig uppgift var att ge finska organisationer och privatpersoner bättre möjligheter att ta del av och påverka FN:s verksamhet.

De här målen gäller fortfarande. Det finns väldigt många olika sätt att utöva inflytande. I praktiken är gränsen mellan att informera, utbilda och utöva inflytande inte klart utstakad.

Sammanfattat kan sägas att vi aktivt lobbar för FN:s verksamhet och principer samt för att förbättra medborgarsamhällets möjligheter att såväl nationellt som internationellt medverka i aktiviteter och beslutsprocesser som berör FN.


Päivitetty viimeksi: 26.6.2013